Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

2 MARSZ NORDIC WALKING AKTYWNYCH

R E G U L A M I N

„2. MARSZU NORDIC WALKING AKTYWNYCH”

 

ZAŁOŻENIA IMPREZY

Dystans ok. 6 km dookoła jeziora „Klukom”.

Start i meta: Plac Witosa.

Limit startujących:

• 100 osób w marszu Nordic Walking

 

 

I. CEL IMPREZY

• Promocja powiatu choszczeńskiego na terenie kraju.

• Popularyzacja marszu NW jako aktywnej formy ruchowej.

• Promocja zdrowego stylu życia.

• Promocja walorów turystycznych powiatu choszczeńskiego.

 

II. TERMIN

Sobota – 06.05.2017 r.

Godz. 10:00

 

III. MIEJSCE

Choszczno, ul. B. Chrobrego, Plac Witosa

(MAPKA NR 1)

 

BIURO ZAWODÓW I DEPOZYT:

- Duża hala sportowa przy Zespole Szkół nr 1

(wejście przy basenie)

 

 

IV. ORGANIZATOR

Powiat Choszczeński

Stowarzyszenie Klub Sportowy „Aktywne Choszczno”

Choszczeński Dywizjon Artylerii Samobieżnej

 

 

V. WSPÓŁORGANIZATOR

Stowarzyszenie Lider Pojezierza

 

VI. PATRON MEDIALNY

E-cho Sp. z o. o. Choszczno

GRAFIT - Agencja Reklamy

ARES – usługi poligraficzne

 

VII. TRASA I DYSTANS

1.Dystans marszu: ok. 6 km

2.Trasa marszu obejmuje ścieżkę utwardzoną dookoła jeziora Klukom.

3. Przy biurze zawodów znajdować się będzie punkt pomocy medycznej.

4.W przypadku kontuzji uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.

5. Mapka z zaznaczonym punktem pomocy medycznej oraz punktem odświeżania znajduje się w biurze zawodów w dużej hali sportowej przy basenie.

(MAPKA NR 1)

 

VIII. PROGRAM

08:00 – otwarcie biura zawodów duża hala sportowa przy basenie.

09:30 – zamknięcie biura zawodów,

09:30 – rozgrzewka   

10:00 – START „2. Marszu Nordic Walking Aktywnych” 

12.30 – uroczyste podsumowanie marszu

 

LIMIT CZASOWY NA UKOŃCZENIE MARSZU WYNOSI 1,5 GODZINY

PO UPŁYWIE CZASU ZAWODNIK NIE BĘDZIE KLASYFIKOWANY

 

IX. Pomiar czasu elektroniczny

 • Za pomiar czasu oraz ustalenia kolejności na mecie odpowiadać będzie firma Sport-time - www.sport-time.com.pl
 • Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzyma w pakiecie startowym. Na starcie oraz mecie znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na punkcie kontrolnym może spowodować dyskwalifikację. Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety

 

 

X. OPŁATA STRTOWA I ZGŁOSZENIA

 1. Opłaty:

- do 31.03.2017r. – 30 zł

- do 30.04.2017r. – 40 zł

- w dniu imprezy w biurze zawodów - 50 zł

 

- dla mieszkańców zameldowanych w  powiecie choszczeńskim

(weryfikacja w biurze zawodów na podstawie dowodu osobistego)

 

- do 31.03.2017r. – 20 zł

- do 30.04.2017r. – 30 zł

- w dniu imprezy w biurze zawodów - 50 zł

 

 1. Jeżeli chcemy otrzymać koszulkę opłaty startowej musimy dokonać do 17.IV.2017 r.,
 2. Zgłoszenia elektroniczne na stronie: www.sport-time.com.pl do dnia 25.04.2017 do godz. 23:59 lub do wyczerpania liczby miejsc (100).
 3. Zgłoszenie jest ważne w momencie rejestracji on-line i jednocześnie uiszczenia opłaty startowej.
 4.  Zgłoszenia i rejestracja udziału w zawodach są równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.
 5. Wpłaty należy dokonać na konto:

 

Stowarzyszania Klub Sportowy Aktywne Choszczno

BGŻ BNP PARIBAS

 74 2030 0045 1110 0000 0423 1950

W tytule podać: imię, nazwisko, rok urodzenia, NORDIC

 

 1. Zgłoszenia w dniu imprezy nie później niż 1 godzinę przed rozpoczęciem rywalizacji w biurze zawodów, które będzie mieścić dużej hali sportowej.
 2. Prawo startu w marszu mają wszyscy chętni w wieku od 18 lat posiadający aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o nie posiadaniu przeciwwskazań do udziału w zawodach i starcie na własną odpowiedzialność.
 3. Osoby nieletnie w dniu zawodów muszą mieć ukończone 16 lat i mogą zostać dopuszczone do startu za zgodą opiekuna prawnego (po podpisaniu pisemnego oświadczenia w biurze zawodów).
 4. Dodatkowe informacje pod numerem tel. 535191440, 600041983

 

XI. KLASYFIKACJE

OPEN:

 • K/M  MIESCE I-III –wg uzyskanych czasów

WIEKOWE:

 • K/M  16 – 29 lat
 • K/M  30 – 39 lat
 • K/M  40 – 49 lat 
 • K/M  50 +  

 

XII. NAGRODY

W KATEGORII OPEN:

-Za miejsca I – III trofea,

-Nagrody kategorii OPEN nie dublują się z kategoriami wiekowymi,

-Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie klasyfikacjach i kategoriach.

 

XIII. UCZESTNIK MARSZU OTRZYMA

-  koszulkę jeżeli dokona opłaty startowej do 17.IV.2017r.,

- medal okolicznościowy.

-  numer startowy z agrafkami,
-  CHIP elektroniczny do pomiaru czasu zwrotny na mecie!!

-  napój, słodycze owoc

 

XIV. DANE OSOBOWE

- dane osobowe uczestników marszu NW będą przetwarzane w celach jego przeprowadzenia, ogłoszenia wyników, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru ewentualnych nagród, promocji biegów,
- dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926,
- przetwarzanie danych, w związku z udziałem w marszu NW obejmuje także każdego rodzaju publikację imienia i nazwiska, wizerunku uczestnika wraz z nazwą miejscowości w której zamieszkuje, roku urodzenia, klubu do którego przynależy,
- uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania a także usunięcia swoich danych ze zbioru danych. Poprawa lub usuniecie danych osobowych następuje na pisemny wniosek Uczestnika,
- podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w marszu NW,
- przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora,
- zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych marszu, komunikacie końcowym, plakatach, informacjach prasowych, stronach internetowych organizatora,
 

XV. UBEZPIECZENIE 

-Organizator posiada ubezpieczenie OC.                                                                                     

-Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Sędzią Głównym zawodów będzie Łukasz Przybysz.
- impreza odbędzie się bez względu na pogodę, zgodnie z przepisami PZLA,
- wszyscy uczestnicy marszu NW muszą posiadać widoczne numery startowe przymocowane z przodu do koszulek,
- uczestnicy marszu mają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności i stosowania się do przepisów ruchu drogowego podczas marszu gdyż odbywa się on w ruchu ulicznym oraz w miejscach turystycznych szlaków pieszych,
- zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt,
- zastrzegamy sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora,
- zgłoszenie protestu może mieć miejsce  do 30 min po ogłoszeniu wyników po dokonaniu wpłaty 200 zł do Organizatora Zawodów, 
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
- we wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Dyrektor biegu

- opłata startowa jest przeznaczona na organizację zawodów i nie jest równoznaczna z zakupem pakiety startowego,

 

XVII. ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO ZMIAN W REGULAMINIE.

Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy

Lokalizacja/Data zawodów:
Choszczno
Zapisy do :
01/05/2017 01:02:17

Aktualności