Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

II Bieg Niepodległości - Gorzów Wlkp.

REGULAMIN

II Biegu Niepodległości

11km

11.11.2017

START – 14:15

1. Cel zawodów:  

 • popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia;
 • Uczczenie obchodów Święta Niepodległości;
 • promowanie aktywności fizycznej w okolicznościach przyrody;
 • umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.

 

2. Organizatorzy:

 • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
 • Stowarzyszenie „AKTYWNE ŻYCIE”
 • Wierzbicki Running Project

 

3. Patronat honorowy: Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak oraz Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki

SPONSOR II Biegu Niepodległości 11 Listopada w Gorzowie Wielkopolskim:

Kostrzyńsko - Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

 

4. Zasady uczestnictwa:

 • w zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność
 • zawodnicy w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów;
 • uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji Biegu Niepodległości oraz dokumentowania zawodów.

 

5. Zgłoszenia:

 • Zgłoszenia do biegu głównego można dokonać drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie:

www.sport-time.com.pl do dnia 30.10.2017 do godziny 20:00 lub do osiągnięcia limitu zgłoszeń;

LIMIT ZGŁOSZEŃ WYNOSI 400 OSÓB W BIEGU GŁÓWNYM

LIMIT ZGŁOSZEŃ W BIEGACH DZIECIĘCYCH WYNOSI:

- DO LAT 6 – 50 OSÓB;

- 7 – 11 LAT – 50 OSÓB;

 • ZGŁOSZENIE JEST WAŻNE PO UISZCZENIU OPŁATY STARTOWEJ w wysokości 40 zł;
 • Zgłoszenia do biegów dziecięcych odbywać się będą na miejscu w biurze zawodów. Dzieci biegną z kartkami, na których znajdować się będzie imię i nazwisko oraz data urodzenia
 • UDZIAŁ W BIEGACH DZIECIĘCYCH JEST BEZPŁATNY;
 • Zapisy dzieci w dniu biegu w biurze zawodów poprzez pobranie kartki startowej;

 

6. Termin i miejsce:

 • Gorzów Wielkopolski, ul. Estkowskiego,  11.11.2017 o godzinie 14:15.
 • BIURO ZAWODÓW CZYNNE BĘDZIE W GODZINACH: 11:00 – 13:00
 • Biegi dziecięce odbywać się będą po starcie biegu głównego

 

7. Trasa oraz dystans biegu:

 • Dystans biegu głównego: 11 km
 •  dzieci w wieku 7 – 11 lat dystans około 198 m;
 • dzieci w wieku do 6 lat dystans około 111 m;

 

8. Pomiar czasu:

 • podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym i winien przymocować do sznurówki buta startowego. Na mecie oraz opcjonalnie na starcie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na punkcie kontrolnym może spowodować dyskwalifikację;
 • zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej oraz kategoriach wiekowych odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera);
 • każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety. W przeciwnym wypadku zostanie na uczestnika nałożona kara finansowa.

 

9. Klasyfikacja końcowa:

 • W klasyfikacji OPEN dekorowana będzie najszybsza biegaczka oraz najszybszy biegacz;
 • W biegach dziecięcych dekorowani będą zwycięscy biegu: 7 – 11 lat najlepsza dziewczynka i najlepszy chłopiec oraz w biegu do 6 latnajlepsza dziewczynka i najlepszy chłopiec.

 

10. Nagrody:

- Puchary Wojewody Lubuskiego  dla najlepszej biegaczki i najlepszego biegacza w biegu głównym;

- upominki ufundowane przez Wojewodę Lubuskiego dla zwycięzców w biegach dziecięcych wśród  dziewczynek i chłopców

- każdy uczestnik biegu głównego oraz biegów dziecięcych otrzyma pamiątkowy medal;

- PAKIET STARTOWY SKŁADAĆ SIĘ BĘDZIE Z: gadżetu promocyjnego, pamiątkowego medalu na mecie;

- każdy uczestnik weźmie udział w losowaniu nagród po zakończeniu biegu.

 

11. Zasady finansowania:

 • OPŁATA STARTOWA WYNOSI 40 zł;
 • Opłatę startową należy dokonać przelewem na rachunek 80 1090 1900 0000 0001 3044 8040 Sebastian Wierzbicki. W tytule przelewu należy wpisać: IMIĘ I NAZWISKO ROK URODZENIA ORAZ WPISOWE NA BIEG NIEPODLEGŁOŚCI
 • Przelewy można dokonywać do dnia 6.11.2017
 • W przypadku, gdy nie osiągniemy limitu 400 wpłat będzie możliwość dokonania opłaty  w dniu biegu w biurze zawodów.
 • koszty organizacji pokrywają organizatorzy.

 

12. Numery startowe:

 • numery odbieramy w biurze zawodów podczas weryfikacji.

 

13. Postanowienia końcowe:

 • zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne;
 • obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;
 • organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;
 • organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu;
 • organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce;
 • decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne;
 • uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność;
 • uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu;
 • organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu;
 • młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji;
 • Wszystkie kwestie sporne nie opisane w regulaminie rozstrzyga Organizator;
 • Kontakt: sebastianwierzbikckipl@gmail.com  lub Sebastian Wierzbicki tel.: 500 199 347.

 

Organizator

Lokalizacja/Data zawodów:
Gorzów Wlkp.
Zapisy do :
30/10/2017 20:00:00

Aktualności