Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

IV Bieg Trzech Mostów w Kamieniu Pomorskim - ZAWODY ODWOŁANE !!!!!!!!!

"IV Bieg Trzech Mostów w Kamieniu Pomorskim"

www.charytatywnybtm.pl

 

„III Regionalne Mistrzostwa Służb Mundurowych”

 

Regulamin 

 

1. Cel zawodów:

 • wsparcie charytatywne osoby potrzebującej lub instytucji
 • popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • promocja gminy Kamień Pomorski i Pomorza Zachodniego (walorów krajobrazowo-historycznych),
 • zachęcanie do uprawiania sportu,
 • wdrażanie do systematycznego stosowania ćwiczeń podnoszących tężyznę fizyczną, kształtujących prawidłową postawę,
 • rozwijanie motywacji do podejmowania samodzielnych działań na rzecz harmonijnego rozwoju fizycznego,
 • popularyzacja biegów jako formy rekreacji ruchowej.

 

2. Organizator:

 • Stowarzyszenie „Sercem dla regionu”

 

3.Termin i miejsce:

 • 15 lipca 2018 roku (niedziela), godz. 14:00.
 • start i meta: parking przy hali widowiskowo-sportowej ul. Wolińska w Kamieniu Pomorskim, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie 

 

4. Trasa oraz dystans biegu:

 • dystans: 10 km
 • trasa: ulice Kamienia Pomorskiego oraz okolic miasta,
 • trasa oznakowana, zabezpieczona,
 • bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu drogowym,
 • nawierzchnia asfaltowa w 75%,
 • dwa punkty odżywiania (woda mineralna niegazowana).

 

5. Warunki uczestnictwa:

W "IV Biegu Trzech Mostów w Kamieniu Pomorskim" (w „III Regionalnych Mistrzostwach Służb Mundurowych”) prawo startu mają osoby, które do dnia 15 lipca 2018 roku ukończą 16 lat (osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna), zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów znajdującym się w tych dniach na terenie hali widowiskowo-sportowej, ul. Wolińska w Kamieniu Pomorskim (wejście główne) w godzinach:

- 14 lipca 2017 roku w godz. 17:00 - 20:00 (sobota)

- 15 lipca 2017 roku w godz. 09:00 - 13:00 (niedziela)

 • podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać: dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), dodatkowo uczestnik „III Regionalnych Mistrzostw Służb Mundurowych” legitymację służbową;
 • istnieje możliwość odbioru pakietu startowego przez osobę trzecią pod warunkiem okazania upoważnienia wg załączonego wzoru oraz ksera dokumentu tożsamości osoby zgłoszonej (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy),
 • podczas weryfikacji zawodnik musi przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu na 10 km lub własnoręcznie złożyć podpis pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność,
 • uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji IV Biegu Trzech Mostów w Kamieniu Pomorskim" („III Regionalnych Mistrzostw Służb Mundurowych”) oraz dokumentowania zawodów,
 • każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty w trakcie biegu do koszulki (na piersi),
 • zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu "IV Biegu Trzech Mostów w Kamieniu Pomorskim" („III Regionalnych Mistrzostw Służb Mundurowych”), obowiązujących przepisów, zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych.
 • W „III Regionalnych Mistrzostwach Służb Mundurowych” mogą wystartować zawodnicy i zawodniczki na co dzień pracujący w służbach mundurowych m.in. policji, państwowej straży pożarnej, wojsku, straży granicznej, służby więziennej  i strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych ZOSP RP tylko pracujący na terenie województwa zachodniopomorskiego;

 

6. Zgłoszenia i opłata startowa:

 • zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną do dnia 10 lipca 2018 roku, do godz. 23.59 poprzez rejestrację na stronie internetowej:

http://www.sport-time.com.pl/zapisy-online

http://www.charytatywnybtm.pl

http://www.sercemdlaregionu.pl

 • po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe tylko w biurze zawodów w dniach 14 oraz 15 lipca 2017 roku. W przypadku dużej ilości takich zgłoszeń organizator nie gwarantuje przyjęcia wszystkich zainteresowanych,
 • organizator w specjalnym komunikacie w dniu 11 lipca 2018r poinformuje czy wprowadzi limit zawodników na zawody,
 • za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej,
 • za termin wpłaty uważa się datę zaksięgowania przelewu,
 • opłata startowa nie podlega zwrotowi, w związku z tym, że zostaje przekazana na cel charytatywny biegu
 • organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia, przekazu pocztowego, przekazu bankowego z winy poczty lub banku,
 • wysokość opłaty wynosi 45,00 zł, z tego część kwoty przeznaczona zostaje na główny cel charytatywny biegu; zaś wysokość opłaty w dniu 14-15.07.2017r wynosi 50,00 zł;
 • przelewy za opłatę startową należy dokonać na konto: Stowarzyszenie „Sercem dla regionu” nr konta: 71 9393 0000 0017 3720 3000 0010 W tytule wpłaty prosimy podać: IMIĘ, NAZWISKO, PESEL, z dopiskiem "WPISOWE NA BIEG"
 • każdy zawodnik, który zarejestruje się i dokona wpłaty do 10 lipca 2018 roku do godziny 23:59 będzie mógł sam zdecydować co ma być napisane na jego unikatowym numerze startowym. Może to być imię/ nazwisko / pseudonim - OGRANICZENIE 15 ZNAKÓW,
 • każdy zawodnik, który podczas rejestracji poda numer telefonu (komórkowy), po biegu otrzyma wiadomość sms z uzyskanym przez siebie wynikiem oraz zajętym miejscem w klasyfikacji OPEN.

 

7. Pomiar czasu:

 • podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w biurze zawodów przy linii Start-Meta i winien przymocować do sznurówki buta startowego. Na mecie oraz na starcie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie,
 • każdy uczestnik musi dobiec do punktu kontrolnego, gdzie zostanie zarejestrowany na kamerze,
 • każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety. Brak zwrotu chipa spowoduje nieujęcie w komunikacie końcowym, dyskwalifikację.

 

8. Klasyfikacja końcowa:

 • w klasyfikacji OPEN dekorowanych będzie pierwszych trzech zawodników oraz zawodniczek; zawodnicy z kategorii open „IV Biegu Trzech Mostów w Kamieniu Pomorskim” nie będą klasyfikowani w kategoriach wiekowych; zapis nie dotyczy zawodników biorących udział w „III Regionalnych Mistrzostwach Służb Mundurowych”;
 • dodatkowo będzie prowadzona klasyfikacja w kategoriach wiekowych:

K18 (16-19) – rocznik 2002 – 1999              M18 (16-19) – rocznik 2002 - 1999

K20 (20-29) – rocznik 1998 - 1989               M20 (20-29) – rocznik 1998 - 1989

K30 (30-39) - rocznik 1988 - 1979               M30 (30-39) – rocznik 1988 - 1979

K40 (40-49) – rocznik 1978 – 1969              M40 (40-49) – rocznik 1978 - 1969

K50 (50-59) – rocznik 1968 - 1959               M50 (50-69) – rocznik 1968 – 1959

       K60 (60…) – rocznik 1958 i starsi             M60 (60…) – rocznik 1958 i starsi

 • po biegu będzie wydrukowana klasyfikacja końcowa z uzyskanymi czasami oraz zostanie zamieszczona na stronach internetowych: www.charytatywnybtm.pl  

 

9. Nagrody:

 • w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn za miejsca I-III puchar.
 • w kategorii mieszkaniec Powiatu Kamieńskiego za zajęcie I-III miejsca (osobno kobiety  i mężczyźni) – puchar.
 • W kategorii mieszkaniec gminy Kamień Pomorski za zajęcie I, II, III miejsca (osobno kobiety i mężczyźni), puchar.
 • w kategoriach wiekowych za miejsca I-III (osobno kobiety i mężczyźni) puchar.
 • każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal z "IV Biegu Trzech Mostów w Kamieniu Pomorskim",
 • w kategorii „III Regionalnych Mistrzostw Służb Mundurowych” za zajęcie I-III miejsc (osobno kobiety i mężczyźni) puchar.

 

10. Postanowienia końcowe:

 1. "IV Bieg Trzech Mostów Kamienia Pomorskiego" („III Regionalne Mistrzostwa Służb Mundurowych”) odbędzie się bez względu na pogodę,
 2. organizator zapewnia wszystkim uczestnikom biegu opiekę medyczną na trasie, starcie i mecie,
 3. obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników,
 4. organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki,
 5. organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu,
 6. organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu  i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce,
 7. decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne,
 8. uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu, 
 9. młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna,
 10. organizator zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji,
 11. wszystkie kwestie sporne nie opisane w regulaminie rozstrzyga organizator,
 12. w przypadku dokonania wpłaty i nie wystartowania w "IV Biegu Trzech Mostów w Kamieniu Pomorskim" z przyczyn uczestnika, opłata startowa nie będzie zwracana,
 13. numer startowy przypinany na klatce piersiowej w widocznym miejscu. Numeru startowego nie można zasłaniać,
 14. zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej po wpłacie kaucji w wysokości 100,00 złotych. W przypadku skargi nieuzasadnionej kaucja nie podlega zwrotowi i zostanie przekazana na cel charytatywny,
 15. pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w czasie 15 minut po zakończeniu biegu. Będą one rozpatrywane natychmiast przez Sędziego Głównego,
 16. wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga Sędzia Główny. Jego Decyzję są ostateczne,
 17. organizator biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów ustnych i pisemnych wywieszonych na tablicy (obok Biura Zawodów) przed rozpoczęciem imprezy.
 18. organizator biegu zastrzega sobie prawo do wykluczenia zgłoszonego zawodnika w związku z jego niesportowym zachowaniem powodującym naruszenie dobrego wizerunku biegu.

 

Organizator

 

Ariel Juszczak

tel: 607962571

pomoc@arieljuszczak.pl

Lokalizacja/Data zawodów:
Kamień Pomorski - ZAWODY ODWOŁANE !!!!!!!!!
Zapisy do :
10/07/2018 23:59:00
Status :
Nieaktywny

Aktualności