Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

Bieg Wikinga im. Henryka Tomczaka

REGULAMIN WOLIŃSKIEGO BIEGU WIKINGA

IM.HENRYKA TOMCZAKA

 

 I. Cel imprezy

 • Popularyzacja biegów jako najzdrowszej formy ruchu.
 • Promocja Gminy Wolin.
 • Propagowanie zdrowej rywalizacji.
 • Kształtowanie pozytywnych postaw i charakteru poprzez współzawodnictwo sportowe.

 

II. ORGANIZATOR

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolinie                                                                                                    

UKS ,, Kormoran” w Wolin                                                                                                              

Gmina Wolin                                                                                                                                     

 

WSPÓŁORGANIZATOR

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolinie

 

III. TERMIN I MIEJSCE

 • Bieg odbędzie się w dna 30.09.2018r.
 • Start biegaczy  nastąpi o godzinie 12.00
 • Miejsce: Stadion Miejski w Wolinie

 

IV. DYSTANS I TRASA

 • Dystans:  10 km
 • Start i Meta: Stadion Miejski w Wolinie
 • Każdy kilometr trasy oznaczony
 • Przebieg trasy:  

Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 2 godziny

 Pomiar czasu:

 • pomiar czasu oraz ustalenie kolejności na mecie wykona firma Sport-Time z Gryfic
 • podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w biurze zawodów przy linii Start-Meta i winien przymocować do sznurówki buta startowego. Na mecie oraz  na starcie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie.
 • zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej oraz kategoriach wiekowych odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera);
 • każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety.

Pomiar czasu prowadzony będzie za pomocą chipów montowanych do buta, zwrotnych na mecie

V. Kategorie wiekowe

1.Open kobiet i mężczyzn                                                                                                                         

2. M / K 20 - 18-29 lat                                                                                                                                                 

3. M / K 30- 30-39 lat                                                                                                                                        

4. M / K 40- 40-49 lat                                                                                                                                      

5. M / K 50- 50-59 lat                                                                                                                                        

6. M / K 60- 60-69 lat                                                                                                                         

7.Najmłodszy zawodnik/zawodniczka                                                                                              

8.Najstarszy zawodnik/zawodniczka                                                                                                       

9. Najlepsza z Gminy Wolin                                                                                                                  

10. Najlepszy z Gminy Wolin

 

VI. Warunki uczestnictwa

 1. Udział w biegu jest wpłata 50 zł
 2. Limit uczestników biegu wynosi łącznie 230 osób.
 3. W biegu mogą brać udział wszyscy uczestnicy, którzy do dnia biegu tj.30.09. 2018r. ukończyli 18 rok życia, posiadają aktualne badania lekarskie , podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.
 4. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.
 5. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
 6. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu
  i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

 

VII. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.sport-time.com.pl w zakładce ZAPISY ONLINE
oraz w biurze zawodów w dniu imprezy (pod warunkiem nie osiągnięcia limitu uczestników)

 

Konto 07 9393 0000 0014 2579 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Wolinie

W tytule przelewu prosimy dopisać "UKS Kormoran"

 

2. Terminy zgłoszeń: zgłoszenia drogą elektroniczną będą przyjmowane

- do dnia  30.06.2018r. – 50zł.,

- do 20.09.2018r. 60zł.

natomiast pozostałe zgłoszenia będą przyjmowane w biurze zawodów w dniu imprezy  jeżeli będą miejsca 30.09.2018r.r. od godz.9.00 do godz.11.00

3. W dniu biegu odbiór pakietów startowych – 9.00 do 11.00 /osoby zapisane internetowo/oraz rejestracja nowych zawodników/w przypadku wolnych miejsc/;

przepisywanie pakietów /wszystkie pakiety startowe nie odebrane do godz. 11.00 zostaną przekazane do rejestracji nowych zawodników

4. Zgłoszenie udziału w biegu będzie rozumiane, jako zapoznanie się zawodników z niniejszym regulaminem i zobowiązanie się do jego przestrzegania oraz będzie stanowić wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników dla celów realizacji niniejszego regulaminu przez organizatorów.

 

VIII. BIURO ZAWODÓW

W dniu zawodów biuro zawodów będzie czynne w godzinach od 9.00 do czasu zakończenia zawodów  .

 

IX. NAGRODY

1.Za zajęcie miejsc I do III w biegu  zawodnicy/zawodniczki otrzymują puchar                      

2.Najstarsza zawodniczka i zawodnik, którzy ukończą bieg otrzymują puchar                                      

3. Najlepszy/a z Gminy Wolin, którzy ukończą bieg otrzymają puchar                                                  

4. Nagrody nie dublują się - zawodnicy nagrodzeni w kategorii open nie otrzymują nagród w kategorii wiekowej                      

5. Dodatkowo losowane będą nagrody rzeczowe

Warunkiem otrzymania nagród jest obecność podczas dekoracji -
 

Każdy uczestnik biegu otrzymuje:

 1. Pakiet  startowy.
 2. Okolicznościowy medal po przebiegnięciu linii mety
 3. Napoje (woda) na trasie biegu (po 5 km)  i mecie.
 4. Ciepły posiłek i pączek po biegu.  

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyniki biegu dostępne będą: dla wszystkich po zakończeniu biegu oraz na stronie internetowej www.sport-time.com.pl
 2. Nad poprawnością strony sportowej czuwa sędzia główny.
 3. Organizator zapewnia opiekę medyczną.
 4. Organizator zapewnia szatnie, przebieralnie, toalety
 5. Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który w czasie biegu musi być przypięty z przodu.
 6. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w całości lub w części i skracanie trasy.
 7. Na trasie biegu mogą przebywać wyłącznie osoby zweryfikowane w biurze zawodów z numerem startowym. Wszelka zewnętrzna pomoc będzie skutkowała dyskwalifikacją.
 8.  Organizator zapewnia napoje (woda) na trasie i mecie.
 9. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 10. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 13. Dojazd - wszyscy Uczestnicy są zobowiązani we własnym zakresie i na własny koszt dotrzeć na miejsce biegu.
 14. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zawodów z przyczyn nie zależnych od organizatora (np. klęska żywiołowa, wprowadzenie żałoby narodowej, stanu wyjątkowego itp.)
 15. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku na potrzeby informacyjne i promocyjne na stronie internetowej OSiR - zgodnie z art. 81 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) - co jest jednoznaczne z tym, iż fotografie wykonane podczas Biegu o Puchar Burmistrza Wolina zostać umieszczone na stronie internetowej Gminy Wolin oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i rozpowszechniane w tym celu. Niniejszym zrzekam się wszelkich roszczeń istniejących i przyszłych, w tym również o wynagrodzenie względem Gminy Wolin , z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku na potrzeby określone w Regulaminie.
 16. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia związanego z możliwością wystąpienia choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat, bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu w przypadku gdy takie zdarzenie nastąpi z winy sprawcy. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. 

 

XI. Kontakt

Kontakt: OSiR Wolin -500024844                                                                                                                  

UKS ,, Kormoran”-609477059

Email: arys@wolin.pl

Lokalizacja/Data zawodów:
Wolin
Zapisy do :
25/09/2018 23:59:00

Aktualności