Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

II Helenowski Bieg Przełajowy

II Helenowski Bieg Przełajowy
 
1. CEL IMPREZY:
 
Promocja Helenowa - osiedla miasta Goleniów.
Popularyzacja biegów masowych.
Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.
Popularyzowanie kontaktu z naturą.
 
 
2. ORGANIZATORZY:
 
Rada Osiedla Helenów
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Helenów
 
3. TERMIN I MIEJSCE:
 
9 czerwca 2018 roku (sobota), godz. 11:00
Start i meta: ulica Jodłowa 33 w Goleniowie-Helenowie (budynek Szkoły Podstawowej nr 3), gmina Goleniów, województwo zachodniopomorskie
 
 
4. TRASA:
 
Dystans 9 km (2 pętle po 4,5 km).
Trasa przecinkami leśnymi w lesie obok SP nr 3 w Helenowie.
Na każdej pętli zawodnicy będą mieli do pokonania przeszkody terenowe.
Nawierzchnia 90% leśne dukty.
MAPA biegu i lokalizacja dostęna na stronie internetowej biegu www.bieg-helenow.pl
Na 4 km (po pierwszej pętli), zostanie ustawiony punkty odżywiania – woda mineralna niegazowana.
 
 
5. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 
Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 18-ty rok życia oraz osoby powyżej 16 roku życia posiadający  pisemną zgodę rodziców, bądź  prawnych opiekunów i zweryfikowali się w biurze zawodów.
W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście w Biurze Zawodów, które w dniu zawodów będzie mieścić się w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II, ul. Jodłowa 33, 72-100 Goleniów.
Podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać: dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy).
Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 r. Dz. U.     Nr 101 poz. 1095).
Organizator zwraca uwagę Uczestników na wielość niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do biegu oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Uczestnika.
      Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w biegu.
 
Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu na dystansie 9 km i dobrowolnie zdecydował się podjąć ryzyko, startując w „II Helenowskim Biegu Przełajowym” na własną odpowiedzialność.
Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.
Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
 
 
6. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:
 
Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną do dnia 2 czerwca 2018 roku do godziny 23:59 poprzez rejestrację na stronie internetowej: www.sport-time.com.pl/zapisy-online
Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe tylko w Biurze Zawodów jeżeli wcześniej nie osiągnięty zostanie limit uczestników.
Obowiązuje limit zgłoszeń 250 osób. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej.
Opłata startowa nie podlega zwrotowi oraz przeniesienia na innego zawodnika.
Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia, przekazu pocztowego, przekazu bankowego z winy poczty lub banku.
Z wpłaty wpisowego zwolnione są osoby powyżej 70. roku życia.
Opłata startowa płatna na konto 85 1240 3839 1111 0010 6714 8342 (UWAGA!! Zmiana konta w porównaniu z ubiegłym rokiem)
– Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Helenów", Goleniów, ul. B.Krzywoustego 16.
Wysokość opłaty jest uzależniona od terminu jej wniesienia (decyduje data wpływu na konto):
- 35,00 złotych brutto do 29 kwietnia 2018 roku.
 
- 50,00 złotych brutto od 30 kwietnia 2018 roku do 2 czerwca 2018 roku.
 
- 60,00 złotych brutto płatne gotówką w Biurze Zawodów w dniu imprezy (w przypadku wolnych miejsc).
 
Każdy zawodnik, który zarejestruje się i dokona wpłaty do 25 maja 2017 roku do godziny 23:59 będzie mógł sam zdecydować co ma być napisane na jego unikatowym numerze startowym. Może to być imię/ nazwisko / pseudonim - OGRANICZENIE 15 ZNAKÓW.
Każdy zawodnik, który podczas rejestracji poda numer telefonu (komórkowy), po biegu otrzyma wiadomość sms z uzyskanym przez siebie wynikiem oraz zajętym miejscem w klasyfikacji OPEN.
 
 
7. POMIAR CZASU:
 
Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w biurze zawodów przy linii Start-Meta i winien przymocować do sznurówki buta startowego.
      Na mecie oraz na starcie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie.
 
Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety. Brak zwrotu chipa spowoduje nieujęcie w komunikacie końcowym, dyskwalifikację oraz możliwość nie uczestniczenia w losowaniu nagród.
 
 
8. KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
 
W klasyfikacji OPEN dekorowanych będzie pierwszych trzech zawodników oraz zawodniczek.
Dodatkowo będzie prowadzona klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:
            K18 (16-19) – rocznik 2002 – 1999              M18 (16-19) – rocznik 2002 - 1999
 
            K20 (20-29) – rocznik 1998 - 1989               M20 (20-29) – rocznik 1997 - 1989
 
            K30 (30-39) - rocznik 1988 - 1979               M30 (30-39) – rocznik 1988 - 1979
 
            K40 (40-49) – rocznik 1978 – 1969              M40 (40-49) – rocznik 1978 - 1969
 
            K50 (50-59) – rocznik 1968 - 1959               M50 (50-69) – rocznik 1968 – 1959
 
            K60 (60-69) – rocznik 1958 – 1949              M60 (60-69) – rocznik 1958 - 1949
 
            K70 (70 i więcej) – 1948 i starsi                   M70 (70 i więcej) – rocznik 1948 i starsi
 
Dodatkowo organizatorzy przewidują nagrodę dla najmłodszego oraz najstarszego uczestnika.
Po biegu będzie wydrukowana klasyfikacja końcowa z uzyskanymi czasami oraz zostanie zamieszczona na stronach internetowych: www.sport-time.com.pl
 
8. Pakiet Startowy
  Będzie się na niego składać: numer startowy, koszulka techniczna z logo imprezy, smycz z logo imprezy, pamiątkowy medal, torba papierowa i materiały promocyjne;
 
- pakiety startowe wydawane będą w przeddzień 8 czerwca 2018r w godz. 17-20 oraz w dniu biegu w godz. 8-10, w biurze zawodów po wcześniejszym uiszczeniu opłaty startowej.
 
 
9. NAGRODY:
 
W kategorii OPEN kobiet i mężczyzn za miejsca I-III puchar, dyplom oraz nagrody pieniężne (I miejsce 500zł, II miejsce 300zł, III miejsce - 100zł.
W kategorii mieszkaniec Osiedla Helenów (osobno kobieta  i mężczyzna) - puchar 1 miejsce, dyplom 2-3 miejsce.
W kategorii mieszkaniec Gminy Goleniów (osobno kobieta  i mężczyzna) - puchar 1 miejsce, dyplom 2-3 miejsce.
Laureaci pierszych trzech miejsc w kategoriach otrzymają również nagrody rzeczowe.
Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal.
Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg oraz oddadzą chip pomiarowy za linią mety będą mieli szansę wylosować jedną z  nagród specjalnych. Lista nagród specjalnych będzie na bieżąco uzupełniana na stronie internetowej.
Wylosowaną nagrodę specjalną należy odebrać osobiście przed trzykrotnym wyczytaniu numeru startowego przez Organizatora. W przypadku nie odebrania wylosowanej nagrody specjalnej następuje losowanie kolejnego numeru.
Przy odbiorze nagrody specjalnej należy posiadać przy sobie numer startowy.
 
 
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 
„II Przełajowy Bieg Helenowski” odbędzie się bez względu  na pogodę.
Wszelkie aktualności i informacje dotyczące Biegu można będzie znaleźć na stronie internetowej biegu www.bieg-helenow.pl 
Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu (na starcie/mecie i trasie biegu).
Organizator zapewnia szatnie – przebieralnie, natryski i toalety w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II, ul. Jodłowa 33, 72-100 Goleniów.
Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który w czasie biegu musi być przypięty z przodu na piersiach.
Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w całości lub w części i skracanie trasy.
Na trasie biegu mogą przebywać wyłącznie osoby zweryfikowane w Biurze Zawodów z numerem startowym. Wszelka zewnętrzna pomoc (np.: holowanie, prowadzenie) będzie skutkowało dyskwalifikacją.
Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
Organizator zapewnia napoje (woda) na trasie i mecie oraz posiłek regeneracyjny.
Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione.
Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
Wszystkie kwestie sporne nie opisane w regulaminie rozstrzyga organizator.
Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej po wpłacie kaucji w wysokości 100,00 złotych brutto. W przypadku skargi nieuzasadnionej kaucja nie podlega zwrotowi i zostanie przekazana na cel charytatywny.
Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w czasie 15 minut po zakończeniu biegu. Będą one rozpatrywane natychmiast przez Sędziego Głównego.
Organizator biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów ustnych i pisemnych wywieszonych na tablicy (obok Biura Zawodów) przed rozpoczęciem imprezy.
 
 
11. KONTAKT:
 
Dariusz Religa, tel. 601 950-226, e-mail: biuro@bieg-helenow.pl
Lokalizacja/Data zawodów:
Goleniów
Zapisy do :
02/06/2018 23:59:00

Aktualności