Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

II BIEG ULICZNY O PUCHAR WÓJTA GMINY ŁĘKA OPATOWSKA „DLA NIEPODLEGŁEJ”

II BIEG ULICZNY O PUCHAR WÓJTA GMINY ŁĘKA OPATOWSKA „DLA NIEPODLEGŁEJ”

 

REGULAMIN

 

 

I. Cel imprezy

 • Godne uczczenie 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez ukazanie wartości sportu, który może zjednoczyć wszystkich Polaków dla jednego celu.
 • Popularyzacja biegów jako najzdrowszej formy ruchu.
 • Promocja sołectwa Łęka Opatowska oraz Gminy Łęka Opatowska.
 • Propagowanie zdrowej rywalizacji.
 • Kształtowanie pozytywnych postaw i charakteru poprzez współzawodnictwo sportowe.
 • Ukazanie możliwości atrakcyjnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie nawyku zdrowego stylu życia; promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu.

 

II. ORGANIZATOR

 • Urząd Gminy Łęka Opatowska
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Łęce Opatowskiej

 

Kontakt:

Urząd Gminy Łęka Opatowska

Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

promocja@leka-opatowska.pl

Karolina Goj 515 145 746

 

III. TERMIN I MIEJSCE

 • Bieg odbędzie się w dniu 14 lipca 2018 r. /sobota/
 • Start biegaczy  nastąpi o godzinie 13:00.
 • Miejsce: Boisko sportowe w Łęce Opatowskiej

 

IV. DYSTANS I TRASA

 • Dystans:  około 10 km
 • Start i Meta: Boisko sportowe w Łęce Opatowskiej
 • Każdy kilometr trasy oznaczony
 • Przebieg trasy:

Trasa: Łęka Opatowska – Szalonka – drogi osiedlowe w Łęce Opatowskiej /droga asfaltowa ok 8,5 km pozostała droga gruntowa/.

 

Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1 godz. 30 minut

Pomiar czasu:

 • pomiar czasu oraz ustalenie kolejności na mecie wykona firma Sport-time - www.sport-time.com.pl
 • podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w biurze zawodów i winien przymocować go do sznurówki buta startowego. Na mecie oraz  na starcie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie.
 • zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej oraz kategoriach wiekowych odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera);
 • każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety.

Pomiar czasu prowadzony będzie za pomocą chipów montowanych do buta, zwrotnych na mecie

 

V. Warunki uczestnictwa

1. Limit uczestników biegu wynosi łącznie 200 osób.

2. W biegu mogą brać udział wszyscy uczestnicy, którzy do dnia biegu tj. 13 lipca 2018 r. ukończyli 16 rok życia.

Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu n własną odpowiedzialność - zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność.

3. Zawodnicy w wieku 16 – 18 lat /które w dniu biegu tj. 14.07.2018 r. nie osiągnęły jeszcze pełnoletności, zobowiązane są do podpisania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.

4. Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem, popisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu w biurze zawodów /podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095/

5. Każdy zawodnik  musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.

6. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

7. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu
i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

8. Bardzo mile widziane stroje w barwach narodowych. Każdy uczestnik otrzyma koszulkę w  barwach narodowych.

 

VI. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na
 2. http://sport-time.com.pl/zapisy-online oraz w biurze zawodów
  w dniu imprezy.
 3. Terminy zgłoszeń: zgłoszenia drogą elektroniczną będą przyjmowane
  do dnia  10 lipca 2018 r., do godz. 24.00  natomiast pozostałe zgłoszenia będą przyjmowane w biurze zawodów w dniu imprezy 14.07.2018 r. od godz. 9.00 do 12.00.
 4. W dniu biegu odbiór pakietów startowych – 9:00 – 12:00 /osoby zapisane internetowo/oraz rejestracja nowych zawodników/w przypadku wolnych miejsc/;

12:00 – 12:40 przepisywanie pakietów /wszystkie pakiety startowe nie odebrane do godz. 12:00 zostaną przekazane do rejestracji nowych zawodników/

 • Udział w biegu jest płatny – opłata wpisowa wynosi:

I termin do 10.07.2018 r. – 30,00 zł

II termin w dniu biegu w biurze zawodów – 40,00 zł

 • W przypadku wpłaty przelewem, liczy się data zaksięgowania wpłaty       na konto.
 • Uiszczenie opłaty w dniu zawodów, nie gwarantuje otrzymania pełnego pakietu startowego.
 • OPŁATY WPISOWE DO DNIA 10 LIPCA NALEŻY DOKONAĆ PRZELEWEM BANKOWYM NA KOTO:

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Łęce Opatowskiej
ul. Akacjowa 21,
63 - 645 Łęka Opatowska,

SBL ODDZIAŁ ŁĘKA OPATOWSKA: 38  8413 0000 0100 0563 2000  0001

 

 • W tytule wpłaty należy wpisać: „Opłata startowa biegu” oraz „imię

i nazwisko uczestnika”.

 • Osoby powyżej 60 lat kobiety i mężczyźni są zwolnieni z opłaty /wpisowego.
 • Po dokonaniu zgłoszenia internetowego proszę uiścić opłatę. Zwracamy uwagę na to, że za zgłoszenie uważa się  wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty startowej. Dla uniknięcia nieporozumień prosimy o dokonywanie opłat odpowiednio wcześniej i nie zwlekanie do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń lub posiadania ze sobą dowodu opłaty startowej.
 • OPŁATY WPŁACONY NA KONTO NIE PODLEGA ZWROTOWI W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH.
 •   Zgłoszenie udziału w biegu będzie rozumiane, jako zapoznanie się zawodników z niniejszym regulaminem i zobowiązanie się do jego przestrzegania oraz będzie stanowić wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników dla celów realizacji niniejszego regulaminu przez organizatorów.

 

 

VII. BIURO ZAWODÓW

W dniu zawodów biuro zawodów będzie czynne w godzinach od 9.00  do czasu zakończenia zawodów – Rządcówka /stara szkoła/ obok boiska sportowego.

 

VIII. KATEGORIE I NAGRODY

1. Za zajęcie miejsc I do III w biegu  zawodnicy/zawodniczki /KATEGORIA KOBIET I MĘŻCZYZN/ otrzymują puchar oraz kartę podarunkową Decathlon o wartości:

I miejsce 500,00 zł

II miejsce 300,00 zł

III miejsce 100,00 zł

2. Najstarsza zawodniczka i zawodnik, którzy ukończą bieg otrzymują puchar oraz kartę podarunkową Decathlon o wartości: 100,00 zł

3. Mieszkańcy Gminy Łęka Opatowska będą klasyfikowani w kategorii „MIESZKANIEC GMINY ŁĘKA OPATOWSKA”. Nagrodzone będą pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji kobiet i mężczyzn - puchary. Dodatkowo w kategorii „Mieszkaniec Gminy Łęka Opatowska” trzy pierwsze najlepsze kobiet i trzech najlepszych mężczyzn otrzymają kartę podarunkową Decathlon o wartości:

I miejsca 300,00 zł

II miejsce 200,00 zł

III miejsce 100,00 zł

4. Warunkiem otrzymania nagród jest obecność podczas dekoracji -
boisko sportowe w Łęce Opatowskiej około godz. 15.00

 

5. Każdy uczestnik biegu otrzymuje:

 • pakiet  startowy,
 • okolicznościowy medal po przebiegnięciu linii mety,
 • napoje (woda) na trasie biegu (po 5 km)  i mecie,
 • ciepły posiłek po biegu.  

 

 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Wyniki biegu dostępne będą:

dla wszystkich po zakończeniu biegu oraz na stronie internetowej www.sport-time.com.pl oraz www.leka-opatowska.pl

2. Nad poprawnością strony sportowej czuwa sędzia główny.

3. Organizator zapewnia opiekę medyczną.

4. Organizator zapewnia szatnie, przebieralnie, toalety na terenie sali sportowej w Łęce Opatowskiej.

5. Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który w czasie biegu musi być przypięty z przodu na piersiach.

6. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w całości lub w części i skracanie trasy.

7. Na trasie biegu mogą przebywać wyłącznie osoby zweryfikowane w biurze zawodów z numerem startowym. Wszelka zewnętrzna pomoc będzie skutkowała dyskwalifikacją.

8. Organizator zapewnia napoje (woda) na trasie i mecie.

9. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

10. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

13. Dojazd - wszyscy Uczestnicy są zobowiązani we własnym zakresie i na własny koszt dotrzeć na miejsce biegu.

14. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zawodów z przyczyn nie   zależnych od organizatora (np. klęska żywiołowa, wprowadzenie żałoby narodowej, stanu wyjątkowego itp.)

15. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku na potrzeby informacyjne i promocyjne na stronie internetowej Urzędu Gminy Łęka Opatowska Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska - zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 880 ze zm.)  – co jest jednoznaczne z tym, iż fotografie wykonane podczas biegu zostaną umieszczone na stronie internetowej Gminy Łęka Opatowska oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i rozpowszechniane  w tym celu. Niniejszym zrzekam się wszelkich roszczeń istniejących  i przyszłych, w tym również o wynagrodzenie względem Urzędu Gminy Łęka Opatowska z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku na potrzeby określone
w Regulaminie.

16. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia związanego z możliwością wystąpienia choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat, bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem
w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu w przypadku gdy takie zdarzenie nastąpi z winy sprawcy. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. 

 

Organizatorzy:

Urząd Gminy Łęka Opatowska

Ochotnicza Straż Pożarna w Łęce Opatowskiej

Lokalizacja/Data zawodów:
Łęka Opatowska
Zapisy do :
10/07/2018 23:59:00

Aktualności