Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

II PÓŁMARATON ŚWIEBODY I SULECHA

REGULAMIN II PÓŁMARATONU ŚWIEBODY I SULECHA

SULECHÓW- ŚWIEBODZIN 24.03.2019

11:00

 

1. CEL IMPREZY:

 • Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia;
 • Promowanie aktywności fizycznej na świeżym powietrzu;
 • Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.

 

2. ORGANIZATORZY:

 • OSiR „Sulechowianka” w Sulechowie;
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie;
 • Sulechowski Klub Sportowy;
 • Wierzbicki Running Project.
 •  BiegamBoLubię Świebodzin;

 

3. ZASADY UCZESTNICTWA:

 • w zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095);
 • zawodnicy w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości) zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów;
 • uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji Półmaratonu Świebody i Sulecha oraz dokumentowania zawodów.

 

 

 

4. ZGŁOSZENIA:

 • Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie: www.sport-time.com.pl;
 • Termin zgłoszeń internetowych:

- do 11 marca jeśli uczestnik chce mieć personalizację numeru startowego – do 15 znaków;

Zgłoszenie internetowe jest ważne po wpłaceniu opłaty startowej;

 • Istnieje możliwość dokonania opłaty startowej w dniu biegu w biurze zawodów, które czynne będzie w Ratuszu w Świebodzinie w godzinach: 8:00 – 9:30,
 • Osoby, które wykonają przelew po 11 marca powinny zabrać ze sobą potwierdzenie przelewu;
 • Limit uczestników: 350 osób – o udziale w biegu decyduje kolejność zgłoszeń internetowych potwierdzonych uiszczeniem opłaty startowej.

 

5. TERMIN I MIEJSCE:

 • Sulechów Ratusz Miejski – Plac Ratuszowy -  24.03.2019 o godzinie: 11:00.

 

6. TRASA BIEGU:

 • Bieg odbędzie się na trasie: Sulechów  – Świebodzin .
 • Start biegu mieścić się będzie przy Ratuszu Miejskim w Sulechowie;
 • Meta biegu mieścić się będzie przy Ratuszu Miejskim w Świebodzinie.
 • ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ DOWÓZ ZAWODNIKÓW DO SULECHOWA NA MIEJSCE STARTU. AUTBUSY WYJADĄ ZE ŚWIEBODZINA O GODZNIE 9:40 SPOD RATUSZA

 

7. OPŁATA STARTOWA:

 • do dnia 25 lutego – 40 zł
 • od dnia 26 lutego – 50 zł
 • Opłatę startową należy dokonać przelewem na konto Sulechowskiego Klubu Sportowego: 36203000451110000003971510.
 • W tytule przelewu należy wpisać: IMIĘ I NAZWISKO ROK URODZENIA ORAZ WPISOWE NA PÓŁMARATON
 • Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 • Biuro zawodów czynne będzie w godzinach 8:00 – 9:30;

 

8. KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

 • W klasyfikacji OPEN nagradzanych będzie pierwszych sześciu zawodników
  i zawodniczek;
 • W klasyfikacji OPEN mężczyzn oraz kobiet dla pierwszej trójki organizator zapewnia nagrody finansowe, pozostali nagrody rzeczowe;
 • W klasyfikacji wiekowej nagrody rzeczowe;
 • W kategoriach wiekowych nagradzanych będzie trzech pierwszych zawodników i zawodniczek w poszczególnych kategoriach:

KOBIETY MĘŻCZYŹNI

K-16 (16-29 lat)                 M-16 (16-29 lat)

K-30 (30-39 lat)                 M-30 (30-39 lat)

K-40 (40-49 lat)                 M-40 (40-49 lat)

K-50+ (50 lat i starsze)      M-50 (50-59 lat)

                                           M-60 (60 lat i starsi)

 • Nagrody nie dublują się

 

9. NUMERY STARTOWE:

 • Numery startowe odbieramy w biurze zawodów w dniu biegu w godzinach 8:00 – 9:30;
 • Pakiet startowy zawiera m.in.:  gadżet promujący imprezę oraz pamiątkowy medal na mecie;

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne;
 • obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;
 • uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego;
 • organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;
 • organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu;
 • organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce;
 • decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne;
 • uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność;
 • uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu;
 • organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu;
 • młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji;
 • Wszystkie kwestie sporne nie opisane w regulaminie rozstrzyga Organizator;
 • Kontakt: wierzbicki@lewandowski-team.pl lub Sebastian Wierzbicki tel.: 500 199 347.
Lokalizacja/Data zawodów:
Sulechów - Świebodzin
Zapisy do :
17/03/2019 23:59:00

Aktualności