Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

VI Gorzowska Nadwarciańska Dycha

REGULAMIN IMPREZY

określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy

istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

VI Nadwarciańska Dycha

23.06.2019

START – 10:00

 

 

1. Cel zawodów:

- popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia;

- promowanie aktywności fizycznej w okolicznościach przyrody;

- umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.

 

2. Organizatorzy:

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski;

OSiR Gorzów Wielkopolski;

Stowarzyszenie „AKTYWNE ŻYCIE”

 

3. Sponsor główny: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wielkopolskim,

 

4. Patronat medialny: (...)

 

5. Zasady uczestnictwa:

a) w zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który:

-  zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095);

zawodnicy w wieku 16-18 lat (którzy w dniu biegu nie osiągnęli jeszcze pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów;

b) Zawodnicy oświadczają, że, zostali poinformowani iż:

- administratorem moich danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. przy ul. Słowiańskiej 10

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. możliwy jest pod numerem tel. nr. 95 7287610 lub adresem email sekretariat@osir.gorzow.pl

- dane osobowe przetwarzane będą w celu tworzenia listy startujących w Biegu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.  b -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- dane osobowe przechowywane będą przez okres przez 5 lat.

 - istnieje prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody

- istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

- podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w Biegu.

- uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji Biegu Nadwarciańska Dycha oraz dokumentowania zawodów.

 

6. Zgłoszenia:

- zgłoszenia można dokonać tylko drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie: www.rozbieganygorzow.pl , www.sport-time.com.pl do dnia 16.06.2019 do godziny 20:00 lub do momentu osiągnięcia limitu 500 wpłat.

termin zgłoszeń internetowych:

- do 16 czerwca – jeśli uczestnik chce mieć personalizację numeru startowego – do 15 znaków,

- zgłoszenie internetowe jest ważne po dokonaniu opłaty startowej,

- Osoby, które wykonają przelew po 16 czerwca powinny ze sobą zabrać potwierdzenie dokonania przelewu w celu weryfikacji zgłoszenia w biurze zawodów.

- Opłatę startową należy dokonać w formie przelewu na:

 

KONTO

OŚRODKA SPORTU I REKREACJI 

BANK MILLENNIUM S.A. 

72 1160 2202 0000 0000 6064 5460

w tytule wpłaty należy wpisaćIMIĘ I NAZWISKO DATĘ URODZENIA oraz WPISOWE NA VI Gorzowską Nadwarciańską Dychę   

 

- wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

- Limit uczestników: 500 osób, o udziale w biegu, decyduje kolejność zgłoszeń oraz uiszczenia opłaty startowej;

- Drużynę zgłasza kapitan w dniu biegu podając w biurze zawodów nazwę drużyny oraz numery startowe jej członków!!!

 

 

7. Termin i miejsce:

Gorzów Wielkopolski, ul. Nadbrzeżna,  23.06.2019 o godzinie 10:00.

 

8. Trasa oraz dystans biegu:

Dystans: 10 km, 2 pętle po 5 km ulicami miasta Gorzowa Wielkopolskiego

 

9. Pomiar czasu:

- podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym i winien przymocować do sznurówki buta startowego. Na mecie oraz opcjonalnie na starcie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na punkcie kontrolnym może spowodować dyskwalifikację;

- zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej oraz kategoriach wiekowych odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera);

- każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety. W przeciwnym wypadku zostanie na uczestnika nałożona kara finansowa.

 

10. Klasyfikacja końcowa:

- W klasyfikacji OPEN dekorowanych będzie pierwszych sześciu zawodników oraz zawodniczek;

- W klasyfikacji generalnej VI Gorzowskiej Nadwarciańskiej Dychy będą wprowadzone kategorie OPEN mężczyzn oraz kobiet, kategorie wiekowe mężczyzn i kobiet, najlepszy mieszkaniec Gorzowa Wlkp. zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn.

- W klasyfikacji drużynowej decydować będą lokaty zajęte przez czterech najszybszych zawodników danego zespołu np. I miejsce – 1 pkt., 5 miejsce – 5 pkt., itd. Zwycięża drużyna, która będzie miała najmniejszą liczbę punktów. W przypadku drużyn mieszanych pod uwagę brane będą zajęte miejsca wśród mężczyzn oraz kobiet.

 

11. Nagrody:

- w kat. OPEN – puchary dla najlepszych: kobiety i mężczyzny oraz nagrody finansowe dla 6 najlepszych zawodników zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet:

I miejsce – 1000 zł

II miejsce – 800 zł

III miejsce – 600 zł

IV miejsce – 400 zł

V miejsce – 300 zł

VI miejsce – 200 zł

- w kat. wiekowych – nagrody rzeczowe i puchary dla 3 najlepszych zawodników;

nagrody nie dublują się. Zawodnicy nagrodzeni w kat. OPEN nie będą dekorowani w kategoriach wiekowych;

- w kategorii najlepszy mieszkaniec Gorzowa Wlkp. pamiątkowy puchar oraz nagroda rzeczowa zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn;

- w kategorii drużynowej puchar dla najlepszej drużyny;

- nagrody nie zostaną przyznane w przypadku pozytywnego wyniku w czasie kontroli antydopingowej, która może zostać przeprowadzona wśród pierwszej ósemki (kobiet i mężczyzn)

 

12. Zasady finansowania:

a) opłaty wpisowej dokonujemy poprzez płatności elektroniczne na numer konta wskazany na stronie www.rozbieganygorzow.pl oraz www.osir.gorzow.pl .  

b) opłata wpisowa płatna internetowo w terminie

- do 31 maja wynosi: 40 zł;

- płatna w terminie od 31 maja do 16 czerwca  wynosi: 60 zł;

c) opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi;

d) koszty uczestnictwa pokrywają zawodnicy;

e) koszty organizacji pokrywają organizatorzy.

 

13. Numery startowe:

numery odbieramy:

- w dniu 22.06.2019 (sobota) w godzinach 15:00 – 19:00 w Ośrodku Sportu i Rekreacji ul. Słowiańska 10.

- w dniu 23.06.2018 (niedziela) w godzinach 8:00 - 9:30 w biurze zawodów podczas weryfikacji.

 

14. Postanowienia końcowe:

- zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne;

- obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;

- organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;

- organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu;

- organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce;

- decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne;

- uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. - Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność;

- uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu;

- organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu;

- młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna;

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji;

 

Wszystkie kwestie sporne nie opisane w regulaminie rozstrzyga Organizator;

 

15. Kontakt:

Sebastian Wierzbicki

- tel.: 500 199 347

- email: wierzbicki@lewandowski-team.pl

Lokalizacja/Data zawodów:
Gorzów Wlkp.
Zapisy do :
16/06/2019 20:00:00

Aktualności