Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

III Gorzowski Duathlon

REGULAMIN

III Gorzowski Duathlon

6.10.2019

START – 09:00

 

1. Cel zawodów:

 • popularyzacja biegania oraz jazdy na rowerze jako najprostszej formy ruchu;
 • promowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego;
 • umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej;

 

2. Organizatorzy:

 • Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego;
 • Mistrzowskie Rowery –  Lech Piasecki;
 • Stowarzyszenie „AKTYWNE ŻYCIE”;
 • WIERZBICKI RUNNING PROJECT;

 

3. Zasady uczestnictwa:

 • w zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095);
 • uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji Gorzowskiego Duathlonu oraz dokumentowania zawodów.
 • Podczas Gorzowskiego Duathlonu zabrania się startu na rowerach przeznaczonych do jazdy na czas.
 • Podczas Gorzowskiego Duathlonu zabrania się startu na rowerach z napędem elektrycznym

 

4. Zgłoszenia:

 • zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie: www.sport-time.com.pl do dnia 27.09.2019 do godziny 20:00 lub do momentu osiągnięcia limitu 500 wpłat..
 • LIMITY UCZESTNIKÓW WYNOSZĄ: 200 UCZESTNIKÓW W KATEGORII INDYWIDUALNEJ ORAZ 150 SZTAFET (BEZ PODZIAŁU NA RODZAJ SZTAFETY ).
 • Uczestnicy zgłaszający sztafetę wpisują drugą osobę w miejscu gdzie podaje się pseudonim!!!
 • termin zgłoszeń internetowych:

- istnieje możliwość personalizacji numerów startowych dla uczestników, którzy do dnia 27 września dokonają opłaty startowej.

- zgłoszenie internetowe jest ważne po dokonaniu opłaty startowej,

 • Opłatę startową należy dokonać w formie przelewu na konto BZ WBK 80 1090 1900 0000 0001 3044 8040 Sebastian Wierzbicki w tytule wpłaty należy wpisać: IMIĘ I NAZWISKO DATĘ URODZENIA oraz WPISOWE NA III GORZOWSKI DUATHLON;   
 • wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
 • Limit uczestników: 200 osób w rywalizacji indywidualnej oraz 150 sztafet bez podziału na kategorie. O udziale w imprezie, decyduje kolejność zgłoszeń oraz uiszczenia opłaty startowej;
 • UWAGA!!! Nie będzie możliwości zapisania się oraz opłacenia startowego w dniu imprezy!!!
 • raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi

 

5. Termin i miejsce:

 • Gorzów Wielkopolski Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne Słowianka, ul. Słowiańska 14  6.10.2019 o godzinie 09:00.

 

6. Trasa oraz dystans biegu:

 • Dystans rowerowy: 38 km; dystans biegu 8 km.
 • Sposób rozegrania rywalizacji: 38 km – rower; 8 km – bieg;

 

7. Pomiar czasu:

 • podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym i winien przymocować rzepem na kostce. Na mecie oraz opcjonalnie na starcie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na punkcie kontrolnym może spowodować dyskwalifikację;
 • klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej oraz kategoriach wiekowych odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera);
 • każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety. W przeciwnym wypadku zostanie na uczestnika nałożona kara finansowa.

 

8. Klasyfikacja końcowa:

 • W klasyfikacji OPEN dekorowanych będzie pierwszych trzech zawodników oraz zawodniczek
 • w klasyfikacji generalnej III Gorzowskiego Duathlonu będą wprowadzone kategorie OPEN mężczyzn oraz kobiet, dwuosobowej sztafety kobiet, dwuosobowej sztafety mężczyzn, dwuosobowej sztafety mieszanej, najlepszej sztafety rodzinnej ( w pierwszej linii pokrewieństwa mąż – żona, brat – siostra, rodzic – dziecko );

 

9. Nagrody:

 • w kat. OPEN – puchary oraz nagrody finansowe dla 3 najlepszych zawodników zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet:

I miejsce – 400 zł

II miejsce – 300 zł

III miejsce – 200 zł

 

w kat. Sztafet  –

I miejsce – 200 zł

II miejsce – 150 zł

III miejsce – 100 zł

 

w kat. Sztafet rodzinnych  –

I miejsce – 200 zł

II miejsce – 150 zł

III miejsce – 100 zł

 

 • nagrody nie zostaną przyznane w przypadku pozytywnego wyniku w czasie kontroli antydopingowej, która może zostać przeprowadzona wśród pierwszej ósemki (kobiet i mężczyzn);
 • nagrody nie dublują się

 

10. Zasady finansowania:

 • opłaty wpisowej dokonujemy poprzez płatności elektroniczne na numer konta wskazany w regulaminie
 • opłata wpisowa płatna internetowo w terminie

- do  31 sierpnia wynosi: 60 PLN – od osoby ( sztafety w sumie 120 PLN) ;

- od 1 września wynosi 80 PLN – od osoby ( sztafety w sumie 160 PLN )

 • opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi;
 • koszty uczestnictwa pokrywają zawodnicy;
 • koszty organizacji pokrywają organizatorzy.
 • W dniu imprezy nie będzie możliwości dokonania wpłaty.

 

11. Numery startowe:

 • numery odbieramy:

- w dniu 6.10.2019 – w biurze zawodów na Lodowisku Centrum Rehabilitacyjno – Sportowym Słowianka w godzinach 7:00 – 8:30;  

 

12. Postanowienia końcowe:

 • zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne;
 • obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;
 • organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;
 • organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Duathlonu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w duathlonie;
 • organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce;
 • decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne;
 • uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w duathlonie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w duathlonie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w duathlonie wyłącznie na własną odpowiedzialność;
 • uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w duathlonie lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w duathlonie;
 • organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w duathlonie;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji;
 • Wszystkie kwestie sporne nie opisane w regulaminie rozstrzyga Organizator;
 • Kontakt: sebastianwierzbickipl@gmail.com  lub Sebastian Wierzbicki tel.: 500 199 347.

 

Organizator

Lokalizacja/Data zawodów:
Gorzów Wlkp.
Zapisy do :
27/09/2019 20:00:00

Aktualności