Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

WIOSENNY CROSS POWIATU GRYFICKIEGO

WIOSENNY CROSS POWIATU GRYFICKIEGO

Regulamin Zawodów

 

1. Cel zawodów:

 • popularyzacja biegania wśród dzieci i młodzieży jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia w powiecie gryfickim;
 • promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży na świeżym powietrzu  w okolicznościach lasu i przyrody;
 • promowanie ekologii – ZERO WASTE – zbiórka nakrętek plastikowych dla Oli Romanowicz z Trzebiatowa
 • umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej;

 2. Organizatorzy:

 • PLMKS Chrobry Gryfice

 3. Patronat honorowy

 • Starostwo  Powiatowe w Gryficach

4. Patronat honorowy

 • Nadleśnictwo Gryfice

 5. Patronat medialny

 • eGryfice.pl

 6. Termin i miejsce:

 • Gryfice  25.04.2021 (niedziela)

Start biegów o godz. 12:00

 • Gryfice, ścieżka rekreacyjna  ,,Zdroje” – Start i meta na wysokości Nadleśnictwa

 7. Zasady uczestnictwa:

 • w zawodach może wziąć udział każdy zawodnik, którego zgłosi rodzic/opiekun do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, za którego podpisze oświadczenie o biegu na jego odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095);
 • rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich dzieci dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji biegu oraz dokumentowania zawodów.

 9. Uczestnictwo:

 • zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie 
 • termin zgłoszeń internetowych: 18 kwietnia 2021
 • opłaty startowe: brak
 • organizator ogłasza limit startujących – 150 osób (zgłoszonych)

 

10. Trasa oraz dystans biegu:

Dystans

I kategoria (przedszkolaki) dziewczynki 3 – 6 lat – dystans ok. 100 m;

II kategoria (przedszkolaki) chłopcy 3 – 6 lat – dystans ok. 100 m;

III kategoria dziewczynki 7 – 10 lat – dystans ok. 300 m;

IV kategoria chłopcy 7 – 10 lat – dystans ok. 300 m;

V kategoria dziewczynki 11 – 13 lat – dystans ok. 600 m;

VI kategoria chłopcy 11 – 13 lat – dystans ok. 600 m;

VII kategoria dziewczynki 14-15 lat – dystans ok. 1000 m

VIII kategoria chłopcy 14-15 lat– dystans ok. 1000 m

  11. Klasyfikacja końcowa:

 • Dekorowanych będzie pierwszych trzech zawodników oraz zawodniczek w swojej kategorii wiekowej

12. Nagrody:

 • za miejsca I-III  nagrody rzeczowe
 • każdy uczestnik otrzyma medal, dyplom, słodki upominek oraz napój
 • po biegu odbędzie się ognisko integracyjne
 • po biegu przy wspólnym ognisku zostanie wygłoszona prelekcja na temat edukacji ekologicznej w zakresie ZERO-WASTE

 13. Zasady finansowania:

 • koszty organizacji pokrywają organizatorzy.
 • projekt finansowany „Społecznik na lata 2019-2021 -Program Marszałkowski”

 14. Postanowienia końcowe:

 • w przypadku zakazu organizacji imprez zbiorowych bieg zostanie przekształcony na wirtualny
 • zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne;
 • obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;
 • organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;
 • organizator informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu;
 • organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce;
 • decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne;
 • uczestnik posiada aktualne  badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu;
 • dzieci i młodzież startują tylko i wyłącznie za pisemną zgodą rodzica/opiekuna;
  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji;
  Wszystkie kwestie sporne nie opisane w regulaminie rozstrzyga Organizator;
  Organizator przewiduje na zakończenie biegu ognisko z możliwością pieczenia kiełbasek
 • Nadleśnictwo Gryfice nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone użytkownikowi przez osoby trzecie powstałe w wyniku korzystania z miejsca postoju lub też dróg leśnych usytuowanych na gruntach Skarbu Państwa zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice, położonych w jego zasięgu administracyjnym.

Nadleśnictwo Gryfice nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej oraz skutki nieprzestrzegania regulaminu korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Gryfice.

 • I. Postanowienia dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa zawodników
  1. W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2, Zawody w Polsce do odwołania, odbywać się będą na terenie otwartym bez udziału publiczności do czasu zniesienia takich ograniczeń przez władze Państwowe.
  2. Celem wprowadzenia Wytycznych jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Uczestnikom Zawodów poprzez określenie stref, zasad dostępu oraz przemieszczania się w poszczególnych strefach.
  3. Każdy Uczestnik Zawodów zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszych Wytycznych. Brak znajomości zapisów Wytycznych nie zwalnia Uczestnika Zawodów z obowiązku stosowania się do jego treści.
  4. Uczestnicy Zawodów (z wyłączeniem pracowników Organizatora) biorą w nich udział
  dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
  5. Uczestnicy Zawodów zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego i
  zachowania zgodnego z obowiązującym porządkiem prawnym oraz postanowieniami niniejszych Wytycznych oraz innych regulacji obowiązujących na terenie zawodów ustanowionych przez Organizatora.
  6. Pomimo przyjętych w niniejszych wytycznych zapisów mających na celu maksymalne
  ograniczenie podczas zawodów ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ryzyko to nadal istnieje.
  7. Osoby, które podejmą decyzję o udziale w zawodach w czasie pandemii w jakiejkolwiek roli
  i zostaną dopuszczone przez organizatora do zawodów - będą robić to na własne ryzyko.
  8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakażanie wirusem SARS-CoV-2 osób biorących udział w zawodach w czasie pandemii oraz za naruszenia wyżej wymienionych przepisów przez organizatorów zawodów.
  II. Postanowienia szczegółowe
  1. Każdy uczestnik biorący udział w zawodach winien posiadać przy sobie maseczkę
  2. Podczas ceremonii nagradzania należy zachowywać 1,5 metrowy dystans społeczny lub stosować maseczkę. Z obowiązku utrzymania
  1,5 -metrowego dystansu społecznego wyłączeni są:
  · rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
  · osoby wspólnie mieszkające,
  · osoby niepełnosprawne,
  · osoby, które zasłaniają usta i nos.
  3. Funkcjonowanie „Strefy Startu”
  · zawodnicy oczekujący na start w strefie startu mają obowiązek utrzymania 1,5-metrowego
  dystansu społecznego lub zakrywanie nosa i ust;
  · zawodnicy startują według określonych w harmonogramie godz. startu
  III. Wewnętrzne zasady organizatora wydarzenia
  1. Organizator powoła konkretnego pracownika do zadań związanych z dbałością
  o zachowanie wszelkich ustalonych procedur.
  2. Organizator zapewni dodatkowe procedury dla osób pracujących przy realizacji niniejszego
  wydarzenia:
  a. zebranie danych kontaktowych do obsługi wydarzenia;
  b. obowiązkowe maseczki u wszystkich pracowników, szczególnie mających kontakt
  z publicznością;
  c. dezynfekcja dłoni
  d. planowanie harmonogramu organizacji wydarzenia, tak aby jak najmniejsza liczba osób
  pracowała w jednym czasie w jednym miejscu;
  e. opracowanie odpowiednich zapisów do kart zawodników - klauzula RODO dotycząca
  udostępniania danych GIS, oświadczenie o stanie zdrowia.
  IV. Polityka informacyjna dla uczestników wydarzenia
  1. Organizator wydarzenia dokona aktualizacji swoich regulaminów pod kątem wprowadzenia do nich dodatkowych zapisów w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego, w tym:
  a. klauzule dot. ochrony danych osobowych, umożliwiające Organizatorowi udostępnienie
  Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych uczestników
  imprezy;
  b. złożenie przez uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
  2. Organizator poinformuje uczestników z wyprzedzeniem:
  a. o tym, że uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. zasad i procedur, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać;
  b. o zasadach uczestnictwa w danym wydarzeniu pod kątem zasad logistyki i bezpieczeństwa na terenie wydarzenia.
  c. organizator będzie zbierał dane osobowe, które umożliwią łatwy kontakt z uczestnikami
  wydarzenia po jego zakończeniu na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w
  wydarzeniu. Dane będą przechowywane przez organizatora przez 2 tygodnie.
  V. Treść oświadczenia o stanie zdrowia uczestnika
  Ja niżej podpisany/na oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem COVID - 19
  podczas zwodów organizowanych 21 marca sierpnia 2020 roku w Gryficach, w ramach Wiosenny Cross Gryficki. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z procedurami
  przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego obowiązującymi podczas trwania biegu i zobowiązuję się do ich przestrzegania. Oświadczam, że nie będę wnosił/ła w stosunku do organizatorów wydarzenia żadnych roszczeń w razie zakażenia wirusem COVID-19 na terenie Nadleśnictwa Gryfice podczas trwania wydarzenia.
  Jednocześnie oświadczam, że:
  1) według mojej wiedzy jestem zdrowy/a, nie posiadam żadnych objawów zakażenia
  koronawirusem,
  2) nie przebywam na kwarantannie oraz nie miałem/am kontaktu z osobą zarażoną
  koronawirusem,
  3) biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za swój stan zdrowia.
  Uwaga !!!
  Jeśli Uczestnik zawodów zaobserwuje u siebie takie objawy jak: gorączka oraz jeden z objawów:kaszel, duszność, powinien niezwłocznie:
  · powiadomić o tym fakcie Organizatora;
  · Skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, właściwą dla miejsca
  organizacji zawodów lub całodobową infolinią NFZ 800-190-590;

 

15. Kontakt:

Lokalizacja/Data zawodów:
Gryfice
Zapisy do :
22/04/2021 20:52:59

Aktualności