Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

EKO-DZIEŃ DZIECKA NA SPORTOWO

Regulamin

EKO-DZIEŃ DZIECKA NA SPORTOWO

 

I. ORGANIZATOR:

Stowarzyszanie Sportowe  „FANI FORMY”  z siedzibą w Szczecinie przy ul. Świstaczej 26/4, KRS: 0000718406, REGON: 36953290 NIP: 9552456932    

 

II. WSPÓŁORGANIZATORZY, PARTNERZY I SPONSORZY:

- Fundacja Kohorta

- Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego

- Monia Gym - Trener Monika Bączyk

- Wielgowo Na Biegowo

- PLMKS Chrobry Gryfice

- Solidarność Agryf

- Animex Oddział Szczecin 

 

III. CEL ZAWODÓW:

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej, edukacji  i sportu na rzecz dzieci i młodzieży z domów dziecka, poprzez integrację sportową z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi aktywnie uprawiającymi sport,
 2. Propagowanie biegania wśród dzieci i młodzieży jako najzdrowszych i najtańszych form wypoczynku,
 3. Rozbudzanie zainteresowań sportowych,  szczególnie wśród dzieci i  młodzieży, promocja województwa zachodniopomorskiego
 4. Promocja drużyny Łobuziaków oraz  Stowarzyszenia Sportowego  „FANI FORMY”

IV. TERMIN I MIEJSCE:

 1. Biegi odbędą się w dniu 6 czerwca 2021 r . w Szczecinie nad Jelenim Stawem/Kijewo
 2. Start  o godz11:00
 3. Dekoracje zwycięzców o godz. 13:15

V. KATEGORIE , DYSTANS BIEGU - TRASA

 1. D1  – do 5 lat (2019 - 2016)- dystans ok. 100 m;
 2. D2  –7-8 lat (2016 - 2013)– dystans ok. 300 m;
 3. D3  – 9-11 lat (2012 - 2010) – dystans ok. 500 m;
 4. D4  – 12-15 lat (2009 - 2006) – dystans ok. 800 m;
 5. Start:  Jeleni Staw – Szczecin Kjewo , Meta Jeleni Staw – Szczecin Kjewo.
 6. Trasa będzie posiadała oznaczenia od startu do mety. Trasa nie będzie posiadała atestu.

VI. ZGŁOSZENIA:

 1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej do biegu na stronie  www.sport-time.com.pl, opłacenie pakietu startowego przelewem elektronicznym oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas odbioru pakietu w dniu zawodów. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie opłaty rejestracyjnej, o której mowa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Zgłoszenie jest ważne w momencie uiszczenia opłaty startowej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa, co do którego istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
 3. Łączna liczba uczestników jest ograniczona do 150 osób 
 4. Rejestracje elektroniczne przyjmowane będą do dnia 30 MAJA 2021 roku. Organizator zastrzega sobie prawo przyjmowania zgłoszeń w momencie przekroczenia powyższej liczby uczestników biegu.
 5. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy w dniu zawodów tj. 6 czerwca 2021  roku, w godz. 9:00-10:45,  lokalizacja biura zawodów plac Jeleni Staw/ Kijewo Szczecin

 VII. UCZESTNICTWO:

 1. W zawodach może wziąć udział każdy zawodnik, którego zgłosi rodzic/opiekun do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, za którego podpisze oświadczenie o biegu na jego odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095);
 2. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich dzieci dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji wydarzenia pt. EKO-DZIEŃ DZIECKA NA SPORTOWO  oraz  udokumentowania zawodów.
 3. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji rodzice  muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
 4. Zgłoszenie jest ważne po dokonaniu opłaty startowej
 5. Opłata startowa nie podlega zwrotowi

VIII. OPŁATY:

 1. Opłata startowa za udział w biegach wynosi 30,00 zł. W dniu wydarzenia, pod warunkiem wolnych pakietów 40 zł. 
 2. Przelewy za opłatę startową należy dokonać na konto: Stowarzyszenie Sportowe FANI FORMY z siedziba w Szczecinie  nr konta: 57114020040000330278919586 . 

W tytule wpłaty prosimy podać: NAZWISKO i IMIĘ, ROK URODZENIA, MIEJSCOWOŚĆ

    3. Z opłaty startowej zwolnione są tylko dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych

   4.   Zasady finansowania:

koszty organizacji pokrywają organizatorzy i sponsorzy
projekt finansowany „Społecznik na lata 2019-2021 -Program Marszałkowski”

IX. KLASYFIKACJA I NAGRODY:

 1. Dekorowanych będzie pierwszych trzech zawodników oraz zawodniczek w swojej kategorii wiekowej
 2. Za miejsca I-III nagrody rzeczowe
 3. Każdy uczestnik otrzyma medal, napój, słodki upominek oraz numer startowy
 4. Wśród wszystkich uczestników zostaną rozlosowane nagrody
 5. Po biegu odbędzie się ognisko integracyjne

 

X. ZWROTY I REKLAMACJE:

 1. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące organizacji wydarzenia należy zgłaszać do organizatorów
 2. Odwołanie należy wnieść w terminie 7 dni od dnia zakończenia imprezy.
 3. Decyzje organizatora są ostateczne i nieodwołalne.

 

 XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Stanowiska wydawania medali, wody i posiłku regeneracyjnego będą wspólne dla wszystkich uczestników.
 2. Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne
 3. Uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania i dostosowania się do zasad ruchu drogowego
 4. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników
 5. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;
 6. Organizator informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu;
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce;
 8. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne;
 9. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu;
 10.  Dzieci i młodzież startują tylko i wyłącznie za pisemną zgodą rodzica/opiekuna;
  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji;
  Wszystkie kwestie sporne nie opisane w regulaminie rozstrzyga Organizator;
  Organizator przewiduje na zakończenie biegu ognisko z możliwością pieczenia kiełbasek

 XII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZAWODNIKÓW

 1. W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2, Zawody w Polsce do odwołania, odbywać się będą na terenie otwartym bez udziału publiczności do czasu zniesienia takich ograniczeń przez władze Państwowe.
 2. Celem wprowadzenia Wytycznych jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Uczestnikom Zawodów poprzez określenie stref, zasad dostępu oraz przemieszczania się w poszczególnych strefach oraz zasad funkcjonowania punktów odżywczych.
 3. Każdy Uczestnik Zawodów zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszych Wytycznych. Brak znajomości zapisów Wytycznych nie zwalnia Uczestnika Zawodów z obowiązku stosowania się do jego treści.
 4. Uczestnicy Zawodów (z wyłączeniem pracowników Organizatora) biorą w nich udział
  dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
 5. Uczestnicy Zawodów zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego i
  zachowania zgodnego z obowiązującym porządkiem prawnym oraz postanowieniami niniejszych Wytycznych oraz innych regulacji obowiązujących na terenie zawodów ustanowionych przez Organizatora.
 6. Pomimo przyjętych w niniejszych wytycznych zapisów mających na celu maksymalne
  ograniczenie podczas zawodów ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ryzyko to nadal istnieje.
 7. Osoby, które podejmą decyzję o udziale w zawodach w czasie pandemii w jakiejkolwiek roli
  i zostaną dopuszczone przez organizatora do zawodów - będą robić to na własne ryzyko.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakażanie wirusem SARS-CoV-2 osób biorących udział w zawodach w czasie pandemii oraz za naruszenia wyżej wymienionych przepisów przez organizatorów zawodów.

Postanowienia szczegółowe

 1. Każdy uczestnik biorący udział w zawodach winien posiadać przy sobie maseczkę lub przyłbicę.
 2. W miejscu zawodów będą mieściły się punkty do dezynfekcji rąk (przy biurze zawodów oraz
  toaletach).
 3. Podczas rejestracji w biurze zawodów, podczas ceremonii nagradzania należy zachowywać
  1,5 metrowy dystans społeczny lub stosować maseczkę albo przyłbicę. Z obowiązku utrzymania 1,5 -metrowego dystansu społecznego wyłączeni są :
  · rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
  · osoby wspólnie mieszkające,
  · osoby niepełnosprawne,
  · osoby, które zasłaniają usta i nos.
  Funkcjonowanie strefy „Biura Zawodów” (w przestrzeni otwartej)
  Strefa będzie podzielona na stanowiska, a każde stanowisko posiada wejście i wyjście.
  Podczas rejestracji:
  · obowiązek utrzymania 1,5-metrowego dystansu społecznego lub zakrywanie nosa i ust;
  · na stanowisku osoby obsługiwane są pojedynczo;
  · odkażenie rąk przed obsłużeniem przy stanowisku rejestracyjnym (płyn będzie mieścił się
  na stanowisku),
  Funkcjonowanie „Strefy Startu”
  · zawodnicy oczekujący na start w strefie startu mają obowiązek utrzymania 1,5-metrowego
  dystansu społecznego lub zakrywanie nosa i ust;

  III. Wewnętrzne zasady organizatora wydarzenia
  1. Organizator powoła konkretnego pracownika do zadań związanych z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur.
  2. Organizator zapewni dodatkowe procedury dla osób pracujących przy realizacji niniejszego wydarzenia:
  a. zebranie danych kontaktowych do obsługi wydarzenia;
  b. obowiązkowe maseczki/przyłbice u wszystkich pracowników, szczególnie mających kontakt z publicznością;
  c. dezynfekcja dłoni przy wejściu na teren imprezy i wyjściu;
  d. dezynfekcja dłoni przy toaletach, dostępne środki do dezynfekcji;
  e. organizacja posiłków w podziale na grupy i w formie „na wynos”;
  f. wyposażenie personelu sprzątającego w środki ochrony osobistej (rękawiczki jednorazowe) oraz środki do dezynfekcji;
  g. szkolenie pracowników w zakresie bezkontaktowej obsługi publiczności oraz procedur
  stosowanych na imprezie;
  j. planowanie harmonogramu organizacji wydarzenia, tak aby jak najmniejsza liczba osób
  pracowała w jednym czasie w jednym miejscu;
  k. opracowanie odpowiednich zapisów do kart zawodników - klauzula RODO dotycząca
  udostępniania danych GIS, oświadczenie o stanie zdrowia.
  IV. Polityka informacyjna dla uczestników wydarzenia
  1. Organizator wydarzenia dokona aktualizacji swoich regulaminów pod kątem wprowadzenia do nich dodatkowych zapisów w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego, w tym:
  a. klauzule dot. ochrony danych osobowych, umożliwiające Organizatorowi udostępnienie
  Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych uczestników imprezy;
  b. złożenie przez uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem
  epidemiologicznym;
  2. Organizator poinformuje uczestników z wyprzedzeniem:
  a. o tym, że uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. zasad i procedur, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać;
  b. o zasadach uczestnictwa w danym wydarzeniu pod kątem zasad logistyki i bezpieczeństwa na terenie wydarzenia.
  c. organizator będzie zbierał dane osobowe, które umożliwią łatwy kontakt z uczestnikami
  wydarzenia po jego zakończeniu na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w
  wydarzeniu. Dane będą przechowywane przez organizatora przez 2 tygodnie.
  V. Treść oświadczenia o stanie zdrowia uczestnika
  Ja niżej podpisany/na oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem COVID – 19 podczas zwodów. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego obowiązującymi podczas trwania wydarzenia i zobowiązuję się do ich przestrzegania. Oświadczam, że nie będę wnosił/ła w stosunku do organizatorów wydarzenia żadnych roszczeń w razie zakażenia wirusem COVID.
  Jednocześnie oświadczam, że:
  1) według mojej wiedzy jestem zdrowy/a, nie posiadam żadnych objawów zakażenia
  koronawirusem,
  2) nie przebywam na kwarantannie oraz nie miałem/am kontaktu z osobą zarażoną
  koronawirusem,
  3) biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za swój stan zdrowia.
  Uwaga !!!
  Jeśli Uczestnik zawodów zaobserwuje u siebie takie objawy jak: gorączka oraz jeden z objawów:
  kaszel, duszność, powinien niezwłocznie:
  · udać się do wyznaczonego przez Organizatora miejsca (Punkt medyczny) na Terenie
  zawodów;
  · powiadomić o tym fakcie Organizatora;
  · Skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, właściwą dla miejsca
  organizacji zawodów lub całodobową infolinią NFZ 800-190-590;

KONTAKT:

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sportowego „Fani Formy”

 Katarzyna Otoka - tel. 722-33-56-35  Kontakt mailowy do organizatora: faniformy@wp.pl.

Lokalizacja/Data zawodów:
Szczecin - Kijewo - Jeleni Staw
Zapisy do :
30/05/2021 23:45:27

Aktualności