Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

IV AKCJA PLOGGINGOWA BIEGAMY I PUSZCZĘ BUKOWĄ SPRZĄTAMY

Regulamin wydarzenia:

IV AKCJA PLOGGINGOWA BIEGAMY I PUSZCZĘ BUKOWĄ SPRZĄTAMY

I. TERMIN: 18 września 2021 r. (sobota), godz. 12:00 Szczecin/dzielnica Kijewo -Jeleni Staw

II. ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Sportowe „Fani Formy” z siedzibą w Szczecinie

Współorganizator:

 • Fundacja Kohorta
 • Gucio Transport
 • Wielgowo Na Biegowo
 • PLMKS Chrobry Gryfice
 • Stowarzyszenie Serce Puszczy
 • Województwo Zachodniopomorskie

III. Cel:

 • czwarta akcja ploggingowa w woj. zachodniopomorskim, czyli połączenie biegania ze zbieraniem śmieci. Akcja ma zachęcić osoby aktywne do sprzątania naszego regionu – Szczecińskiej Puszczy Bukowej
 • propagowanie biegania, joggingu, spacerów jako najzdrowszych i najtańszych form wypoczynku,
 • rozwijanie odpowiedzialnych postaw i zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego
  w duchu poszanowania przyrody
 • rozbudzanie zainteresowań sportowych, szczególnie wśród dzieci i  młodzieży,
 • promocja województwa zachodniopomorskiego

IV. BIURO ZAWODÓW: czynne w dniu biegu w godzinach  10.00-11.30 Szczecin/dzielnica Kijewo -Jeleni Staw

V.BIEGI DZIECI I MŁODZIEŻY

Dystans:

D1  – do 5 lat (2019 - 2016) - dystans ok. 100 m;

D2  – 6-8 lat (2015 - 2013) – dystans ok. 300 m;

D3  – 9-11 lat (2012 - 2010) – dystans ok. 500 m;

D4  – 12-15 lat (2009 - 2006) – dystans ok. 800 m;

 VI. BIEG GŁÓWNY - AKCJA PLOGGINGOWA

Bieg/spacer rekreacyjny połączony ze sprzątaniem Puszczy Bukowej – czas biegu około 1,30 godziny> Rozpocznie się  po zakończeniu biegów dziecięcych około 13:00

 VII. TRASA

Start/Meta: Szczecin, Kijewo przy Jelenim Stawie, teren Puszczy Bukowej

VIII. KATEGORIE, KLASYFIKACJE

-wszyscy uczestnicy otrzymają medal oraz poczęstunek,

IX. NAGRODY

 - zwycięzcy w biegach dziecięcych i młodzieżowych za zajęcie miejsc od I-III otrzymają dyplomy oraz nagrody

-  zwycięzcy w biegu głównym – IV AKCJA PLOGGINGOWA  za miejsca od 1-3 OPEN oraz w kategorii drużyna ( 4-6 os.) otrzymają statuetki

- śmieci zostaną komisyjnie zważone i na tej podstawie zostaną wyłonieni zwycięzcy IV akcji ploggingowej

 X. PAKIETY STARTOWE

  - każdy dorosły uczestnik otrzyma bezpłatnie pakiet startowy, numer startowy, rękawiczki jednorazowe, worki na śmieci, napój, poczęstunek

XI. WARUNKI UCZESTNICTWA:

Warunkiem uczestnictwa dziecka jest podpisanie oświadczenia o zgodzie na udział dziecka w biegach dziecięcych oraz zgodzie na udział w wydarzeniu IV AKCJA PLOGGINGOWA BIEGAMY I PUSZCZĘ BUKOWĄ SPRZĄTAMY. Oświadczenia będą dostępne w biurze zawodów oraz wysyłane drogą elektroniczna przy rejestracji. Podczas trwania imprezy dzieci  pozostają pod opieką opiekunów.

XII. ZGŁOSZENIA

rejestracja poprzez stronę www.sport-time.com do dnia 15  września 2021 roku. Ustala się limit zawodników 150 osób. W dniu zawodów w biurze zawodów (w przypadku niewyczerpania limitu).

 XIII. OPŁATY

Organizator nie pobiera opłat. Projekt  jest  finansowany ze środków  Stowarzyszenia Sportowego Fani Formy oraz współfinasowany z Programu Społecznik na lata 2019-2021.

XV. INFORMACJE: na stronie Sport-time oraz na  profilu FB „Fani Formy”,

 XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym, Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Regulaminem. Organizator zastrzega sobie również, a także swoim agentom i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestnika. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie zdjęć, wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestniczka,
 • zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne;
 • obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;
 • organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;
 • organizator informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu;
 • uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu;
 • młodzież poniżej 18 roku życia oraz dzieci startują za pisemną zgodą rodzica/opiekuna;
 • organizator zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji;
 • wszystkie kwestie sporne nie opisane w regulaminie rozstrzyga Organizator;
 • organizator przewiduje na zakończenie biegu ognisko z możliwością pieczenia kiełbasek

I. Postanowienia dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa zawodników

Celem wprowadzenia Wytycznych jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Uczestnikom Zawodów poprzez określenie stref, zasad dostępu oraz przemieszczania się w poszczególnych strefach oraz zasad funkcjonowania punktów odżywczych.

Każdy Uczestnik Zawodów zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszych Wytycznych. Brak znajomości zapisów Wytycznych nie zwalnia Uczestnika Zawodów z obowiązku stosowania się do jego treści.

Uczestnicy Zawodów (z wyłączeniem pracowników Organizatora) biorą w nich udział dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.

Uczestnicy Zawodów zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego i zachowania zgodnego z obowiązującym porządkiem prawnym oraz postanowieniami niniejszych Wytycznych oraz innych regulacji obowiązujących na terenie zawodów ustanowionych przez Organizatora.

Pomimo przyjętych w niniejszych wytycznych zapisów mających na celu maksymalne ograniczenie podczas zawodów ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ryzyko to nadal istnieje.

Osoby, które podejmą decyzję o udziale w zawodach w czasie pandemii w jakiejkolwiek roli i zostaną dopuszczone przez organizatora do zawodów - będą robić to na własne ryzyko.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakażanie wirusem SARS-CoV-2 osób biorących udział w zawodach w czasie pandemii oraz za naruszenia wyżej wymienionych przepisów przez organizatorów zawodów.

II. Postanowienia szczegółowe

W miejscu zawodów będą mieściły się punkty do dezynfekcji rąk (przy biurze zawodów oraz toaletach).

Podczas rejestracji w biurze zawodów, podczas ceremonii nagradzania należy zachowywać 1,5 metrowy dystans społeczny lub stosować maseczkę albo przyłbicę. Z obowiązku utrzymania 1,5 -metrowego dystansu społecznego wyłączeni są :

• rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

• osoby wspólnie mieszkające,

• osoby niepełnosprawne,

• osoby, które zasłaniają usta i nos.

Funkcjonowanie strefy „Biura Zawodów” (w przestrzeni otwartej) Strefa będzie podzielona na stanowiska, a każde stanowisko posiada wejście i wyjście.

Podczas rejestracji:

• obowiązek utrzymania 1,5-metrowego dystansu społecznego lub zakrywanie nosa i ust;

• na stanowisku osoby obsługiwane są pojedynczo;

• odkażenie rąk przed obsłużeniem przy stanowisku rejestracyjnym (płyn będzie mieścił się na stanowisku),

Funkcjonowanie „Strefy Startu”

• zawodnicy oczekujący na start w strefie startu mają obowiązek utrzymania 1,5-metrowego

dystansu społecznego

IV. Polityka informacyjna dla uczestników wydarzenia

1. Organizator wydarzenia dokona aktualizacji swoich regulaminów pod kątem wprowadzenia do nich dodatkowych zapisów w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego, w tym:

a. klauzule dot. ochrony danych osobowych, umożliwiające Organizatorowi udostępnienie Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych uczestników imprezy;

b. złożenie przez uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;

2. Organizator poinformuje uczestników z wyprzedzeniem:

a. o tym, że uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. zasad i procedur, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać;

b. o zasadach uczestnictwa w danym wydarzeniu pod kątem zasad logistyki i bezpieczeństwa na terenie wydarzenia.

c. organizator będzie zbierał dane osobowe, które umożliwią łatwy kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w wydarzeniu. Dane będą przechowywane przez organizatora przez 2 tygodnie.

V. Wzór treści oświadczenia o stanie zdrowia uczestnika

Ja niżej podpisany/na oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem COVID – 19 podczas zwodów organizowanych 18 września 2021 roku w ramach IV akcji ploggingowej. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego obowiązującymi i zobowiązuję się do ich przestrzegania. Oświadczam, że nie będę wnosił/ła w stosunku do organizatorów wydarzenia żadnych roszczeń w razie zakażenia wirusem COVID-19

Jednocześnie oświadczam, że:

1) według mojej wiedzy jestem zdrowy/a, nie posiadam żadnych objawów zakażenia koronawirusem,

2) nie przebywam na kwarantannie oraz nie miałem/am kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem,

3) biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za swój stan zdrowia.

Uwaga !!!

Jeśli Uczestnik zawodów zaobserwuje u siebie takie objawy jak: gorączka oraz jeden z objawów:

kaszel, duszność, powinien niezwłocznie:

• udać się do wyznaczonego przez Organizatora miejsca (Punkt medyczny) na Terenie zawodów;

• powiadomić o tym fakcie Organizatora;

• Skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, właściwą dla miejsca organizacji zawodów lub całodobową infolinią NFZ 800-190-590;

 

Kontakt

Katarzyna Otoka – Prezes Stowarzyszenia „Fani Formy”

Tel. 722-33-56-35

 

Lokalizacja/Data zawodów:
Szczecin - Kijewo
Zapisy do :
15/09/2021 20:57:38

Aktualności