Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

BIEGOWE GRAND PRIX GORZOWA WLKP. 2021/2022 - BIEG 4

REGULAMIN

BIEGOWEGO GRAND  PRIX

GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

2021/2022

 

  1. Cel zawodów:

- popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia;

- promowanie miasta Gorzowa Wielkopolskiego;

- umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.

 

2. Organizatorzy:

- Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego;

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

- Stowarzyszenie „AKTYWNE ŻYCIE”;

- Fundacja Dogonić Marzenia

- Wierzbicki Running Project;

Zasady uczestnictwa:

- w zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095);

- zawodnicy w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.

 

3, Zgłoszenia:

- zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez stronę internetową:  http://www.sport-time.com.pl/zapisy-online

- zgłoszenie internetowe jest ważne po dokonaniu opłaty startowej dokonanej w biurze zawodów w dniu biegu

- wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

- Biuro zawodów czynne w godzinach – 8:30 – 9:30

LIMIT UCZESTNIKÓW WYNOSI 150 OSÓB NA KAŻDY BIEG!!

 

4. Termin i miejsce:

Gorzów Wielkopolski teren byłego poligonu wojskowego:

I Bieg – 31.10.2021 r.

II Bieg – 28.11.2021 r.

III Bieg – 19.12.2021 r.

IV Bieg – 30.01.2022 r.

V Bieg – 20.02.2022 r.

VI Bieg – 13.03.2022 r.

 

Gala Podsumowująca: 8.04.2022 r.

 

Wszystkie biegi rozpoczną się o godzinie: 10:00;

w osobnym terminie  odbędzie się oficjalna ceremonia zakończenia cyklu Grand Prix podczas której zostaną wręczone nagrody oraz pamiątkowe medale. Termin ceremonii zakończenia zostanie podany nie później niż miesiąc przed planowanym terminem.

 

5. Trasa:

- trasa biegu prowadzić będzie po terenach byłego poligonu wojskowego;

- dystans 5 km

Pomiar czasu:

- podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym i winien przymocować do sznurówki buta startowego.

Na mecie oraz opcjonalnie na starcie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na punkcie kontrolnym może spowodować dyskwalifikację;

- zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej oraz kategoriach wiekowych odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera)

 

6. Klasyfikacja końcowa:

- warunkiem sklasyfikowania w klasyfikacji końcowej Grand Prix Gorzowa Wielkopolskiego jest udział w co najmniej 4 z 6 biegów;

- w klasyfikacji generalnej po wszystkich edycjach wyróżnione będą kategorie OPEN, kategorie wiekowe w klasyfikacji indywidualnej:

- kategorie OPEN: kobiet i mężczyzn;

- kategorie wiekowe: K16 (16-29 lat), K30 (30-39 lat), K40 (40 – 49 lat), K 50 ( 50 lat i starsze ) M16 (16-29 lat), M30 (30-39 lat), M40 ( 40 – 49 ) M 50 (50lat i starsi);

- przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia w chwili rozpoczęcia cyklu;

- kategorie zostaną utworzone tylko w przypadku sklasyfikowania w nich co najmniej 3 zawodników/zawodniczek, w przeciwnym razie zawodnicy zostają przyłączeni do kategorii młodszej;

- klasyfikacja generalna zostanie utworzona na podstawie punktów zdobytych w czterech najlepszych biegach danego zawodnika;

- punkty przyznawane będą za miejsca zajęte w poszczególnych biegach według systemu: 1 miejsce – 1 punkt, 2 miejsce – 2 punkty, ..., 100 miejsce – 100 punktów;

- zwycięzcą zostaje osoba która uzbiera najmniejszą liczbę punktów uwzględniając wyniki z czterech najlepszych startów;

- w przypadku zdobycia przez zawodników takiej samej liczby punktów o zajętym miejscu decyduje najlepsza pozycja w danym biegu.

 

7. Nagrody:

- w kat. OPEN – puchary oraz nagrody rzeczowe lub finansowe (w zależności od budżetu imprezy ) dla 5 najlepszych zawodników;

- w kat. wiekowych –nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych zawodników;

- nagrody nie dublują się. Zawodnicy nagrodzeni w kat. OPEN nie będą dekorowani w kategoriach wiekowych;

- pamiątkowy medal składać się będzie z sześciu części symbolizujących 6 biegów tak, więc aby uzyskać kompletny medal należy uczestniczyć we wszystkich biegach cyklu.

 

8. Zasady finansowania:

- opłaty wpisowej dokonujemy w dniu biegu w biurze zawodów

- opłata wpisowa płatna w dniu biegu w biurze zawodów wynosi: 30 zł;

- opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi;

 

9. Numery startowe:

- numery odbieramy w biurze zawodów podczas weryfikacji i oddajemy po każdym biegu w biurze zawodów .

 

10. Zasady bezpieczeństwa:

- zawodnicy oznaczeni będą numerami startowymi,

- wszyscy uczestnicy powinni zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa biegu oraz bezwzględnie stosować się do zasad oraz zaleceń organizatorów jak i służb odpowiedzialnych za organizację i bezpieczeństwo biegu.

 

11. Postanowienia końcowe:

- zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne;

- uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania i dostosowania się do zasad ruchu drogowego;

- obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;

- organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;

- uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy -Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność;

- uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu;

- organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu;

- młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna;

- organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz własnej jego interpretacji.

Organizator zawodów

Sebastian Wierzbicki

sebastianwierzbickipl@gmail.com

Lokalizacja/Data zawodów:
Gorzów Wlkp.
Zapisy do :
28/01/2022 20:00:00
Status :
Nieaktywny

Aktualności