Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

BIEG TROPEM WILCZYM - CHOSZCZNO - 1963 m

REGULAMIN

BIEG TROPEM WILCZYM PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 
06.03.2022 r. CHOSZCZNO

 

1. Organizator Lokalny – Partner: STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AKTYWNE CHOSZCZNO

 

2. Organizator Ogólnokrajowy: FUNDACJA WOLNOŚĆ I DEMOKRACJA;

 

 

3. Współorganizatorzy: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Choszcznie, Starostwo Powiatowe w Choszcznie, Urząd Miasta
i Gminy w Choszcznie, 141 Batalion lekkiej piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej
w Choszcznie, UKS Junior Suliszewo, Zespół Szkół nr 1 w Choszcznie, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Choszcznie;

 

4. Patronat medialny: E-cho Media Sp z o.o. Choszczno, Ares Usługi Choszczno, Grafit Agencja Reklamy Maksym Baczyński Choszczno, PHU PUCHAR Henryk Kucharski Choszczno.

 

 5. Cel zawodów:          - aktywność ruchowa na świeżym powietrzu,

                                     - udział w obchodach pamięci Żołnierzy Wyklętych,

                                     - upowszechnianie biegu jako najprostszej formy ruchu,

                                     - promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia,

  - promocja przyjaznego dla biegaczy i amatorów rekreacji

    Miasta Choszczno.

 

6. Biuro zawodów:  Hala gimnastyczna (mała) przy Zespole Szkół nr 1 w Choszcznie ul. Bolesława Chrobrego,

godziny pracy biura w dniu zawodów 08:00 – 11:30:

 

 7. Termin, miejsce, dystans: 

Zawody odbędą się w dniu 06 marca 2022 r. (niedziela), na terenie Miejskiej Góry („Małpiak”)
oraz Plaży miejskiej w Choszcznie. Mapa zawodów zostanie opublikowana w terminie późniejszym.

Plan imprezy:

godz. 08.00 – otwarcie biura zawodów

godz. 11:30 – wspólna rozgrzewka

godz. 11:45 – ceremonia otwarcia zawodów

godz. 12.00 – bieg na dystansie 1963 m,                     

godz. 12.20 – bieg na dystansie 5 km,

godz. 14:00 – ceremonia dekoracji zawodników

Start i meta: Plaża miejska w Choszcznie

 

8. Uczestnictwo: w biegu uczestniczyć mogą osoby, które zarejestrowały się na stronie: http://www.sport-time.com.pl/zapisy-online oraz dokonały opłaty za pakiet startowy
w wysokości:

 

– dorośli;

 • 35 zł do dnia 31.01.2022
 • 40 zł od dnia 01.02. do 01.03.2022
 • 50 zł w dniu zawodów
 • 20 zł – dzieci, które ukończyły 12 rok życia, z podpisanym oświadczeniem rodzica/opiekuna
  w Biurze Zawodów,

na konto: BGŻ BNP Paribas 74 2030 0045 1110 0000 0423 1950 w tytule należy wpisać:

Limit uczestników na obu dystansach – 180 osób.

                       IMIĘ I NAZWISKO, ROK URODZENIA z dopiskiem BTW 2022.

ZAPISY TRWAJĄ DO DNIA 01 marca 2022 r. do godz. 24:00. Po tym terminie osoby zapisanie bez opłaty startowej  zostaną usunięte z listy.

W przypadku, gdy nie zostanie wyczerpany limit uczestników, istnieje możliwość zgłoszenia
w dniu biegu w biurze zawodów

Z uwagi na ograniczoną liczbę pakietów startowych możliwość udziału w biegu jest tylko na jednym dystansie.

 

9. Klasyfikacje:

 • Dystans 1963 m
 • Zawodnicy K.S. Aktywne Choszczno (do 16 lat)
  Miejsca I – III – według uzyskanych czasów z biegu K i M;

 

 • Dystans 5 km
 • OPEN Miejsca
  Miejsca I – III – według uzyskanych czasów z biegu K i M;

 

 • Mistrzostwa Żołnierzy 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Miejsca I – III – według uzyskanych czasów z biegu K i M.

 

 • Osoby Niepełnosprawne:
  Miejsca I – III – według uzyskanych czasów z biegu.

 

 • Drużynowa /Służby Mundurowe/:
  Miejsca I – III
  (drużyny zgłaszają się w dniu zawodów w biurze wpisując na listę: nazwę drużyny oraz 4 uczestników w tym przynajmniej 1 kobieta, będzie się liczyć suma czasów wszystkich zawodników z drużyny)

 

 • Drużynowa /Urząd - Firma - Biznes/
  Miejsca I – III
  (drużyny zgłaszają się w dniu zawodów w biurze wpisując na listę: nazwę drużyny oraz 4 uczestników w tym przynajmniej 1 kobieta, będzie się liczyć suma czasów wszystkich zawodników z drużyny)

 

 

10. Pakiety startowe:

- pakiet startowy składać się będzie z: numeru startowego, koszulki z podobiznami Żołnierzy Wyklętych, pamiątkowego medalu, torby papierowej i materiałów promocyjnych

- pakiety startowe wydawane będą w dniu biegu w biurze zawodów po wcześniejszym uiszczeniu opłaty startowej.

ORGANIZATOR LOKALNY- PARTNER ZAPEWNIA UCZESTNIKOM ELEKTRONICZNY POMIAR CZASU, MEDAL, KOSZULKĘ PAMIĄTKOWĄ.

 

11. Ograniczenia wiekowe

Dzieci: powyżej 12 roku życia stawiają się w Biurze Zawodów z rodzicem lub opiekunem prawnym w celu weryfikacji i podpisania „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału
w zajęciach rekreacyjno-sportowych”.

Dorośli: W trakcie rejestracji muszą posiadać dowód tożsamości w celu weryfikacji danych osobowych.

 

12. Różne

Wszystkie istotne szczegóły dotyczące imprezy oraz komunikat końcowy można znaleźć na stronie http://tropemwilczym.org/ oraz na stronie klubu Aktywne Choszczno na Facebook.

 • W miejscu zawodów będzie znajdować się punkt medyczny.
 • Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy konsultować z koordynatorami projektu:

Kamil Dzietczyk tel. 600 041 983 (po godzinie 16:00), Paweł Kondela tel. 667535310, kontakt@aktywnechoszczno.pl lub w biurze organizacyjnym;

 

13. Postanowienia końcowe

Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie w całości lub częściowo za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. Regulamin może ulec zmianie.

Organizator informuje, iż posiada ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej podczas przebiegu imprezy. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne, dodatkowe ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu
i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty
(w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku
z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym
z obecności lub udziału Uczestnika w Biegu z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora.

 

14. RODO

Zawodnicy wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wraz z jego danymi osobowymi
w postaci imienia, nazwiska, roku urodzenia i miejscowości podanych w zgłoszeniu. Zawodnicy zgadzają się na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204). Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego Zawodnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do Uczestnika informacji o przyszłych imprezach, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), Zawodnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora. Wszystkie informacje dotyczące Uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte
w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO). Organizator Biegu, Patroni i Sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych zawodników, biorących udział w Biegu, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących Bieg i wydarzenia towarzyszące Biegom (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Zawodnikom, oprócz świadczeń biegowych, nagród i upominków nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagradzanie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych. Zawodnicy wyrażają zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmujące wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami) na KS Aktywne Choszczno.
O sposobie przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych podanych na potrzeby startu, Uczestnik może w dowolnym momencie przeczytać w Polityce prywatności, dostępnej w stopce strony.

 

15. INFORMACJE I ZALECENIA DOTYCZĄCE ZAWODÓW ZWIĄZANE Z COVID-19

1. Uczestnicy w Centrum Zawodów przebywają/poruszają się z zachowaniem 1,5 metra odległości.
2. Podczas trwania imprezy, do momentu startu, obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust. Po powrocie
z trasy należy ponownie ubrać maseczkę 3. W Biurze Zawodów będzie dostępny płyn dezynfekujący, zawodnicy zobowiązani są z niego skorzystać przed załatwianiem spraw w Biurze Zawodów. 4. Praca Biura Zawodów będzie tak zorganizowana aby zachować bezpieczne odległości między uczestnikami, prosimy zachowywać odstępy oczekując na swoją kolej. 5. Wizytę w Biurze Zawodów należy ograniczyć do minimum, opiekunowie, trenerzy zobowiązani są do rejestracji, prosimy nie podchodzić do biura
z dziećmi. 6. Biuro Zawodów będzie regularnie dezynfekowane, zwłaszcza powierzchnie dotykowe.
7. Podczas dojścia do startu wymagane noszenie maseczek, a także trzeba zachować zalecane odległości między zawodnikami. 8. Osoby startujące zachowują obowiązującą odległość od obsługi startu.
9. Obsługa biura oraz startu będzie wyposażona w maseczki i jednorazowe rękawiczki.
10. Zawodnicy nie muszą korzystać z maseczek podczas startu i pokonywania trasy. 11. Po ukończeniu rywalizacji zalecane jest sprawne opuszczenie Centrum Zawodów. 12. Wyniki będą publikowane na stronie internetowej organizatora.

Uwaga !!! Zostań w domu jeśli przebywasz w gospodarstwie domowym z osobą, u której stwierdzono zakażenie COVID-19 na mniej niż 24 dni przed uczestnictwem w zawodach. Zostań w domu jeśli mieszkasz z osobą z grupy podwyższonego ryzyka (> 70 lat, przewlekła choroba). Zostań w domu i zgłoś się do lekarza, jeśli masz którykolwiek z podanych objawów sugerujących zakażenie COVID-19 (gorączka >38, katar, kaszel, duszności, ból w klatce piersiowej, zmęczenie, utrata smaku lub węchu, biegunka itp. Zgłoszenie na zawody jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych.

 

http://tropemwilczym.org/

 

 

 

 

 

ORGANIZATOR

Klub Sportowy Aktywne Choszczno
Kamil  600 041 983
Sylwia 535 191 440

Paweł 667 535 310

Lokalizacja/Data zawodów:
Choszczno
Zapisy do :
03/03/2022 20:00:00

Aktualności