Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

BIEG TROPEM WILCZYM - TRZEBIATÓW

Organizator:

 

 • 3 batalion zmechanizowany Legi akademickiej w Trzebiatowie.
 • 36 dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej w Mrzeżynie.
 • Fundacja Wolność i Demokracja.

Współorganizator:

 • Urząd Miejski w Trzebiatowie
 • Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Nałęcz”
 • Klub wojskowy 7BOW w Trzebiatowie

Patronat Honorowy: Burmistrz Trzebiatowa.

Partner Techniczny:  "Sport-Time".

W ramach oficjalnych obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” po biegu Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Nałęcz” ,Klub Wojskowy 7BOW Trzebiatów oraz Urząd Miejski w Trzebiatowie zapraszają mieszkańców   Gminy Trzebiatów na przygotowali m.in. wystawę plenerową pt. Niepokonani. Niezłomni. Wykleci!” autorstwa Marcina Wawiórko.

 

1.  Cel zawodów: - aktywność ruchowa na świeżym powietrzu,

                             - udział w obchodach pamięci Żołnierzy Wyklętych,

                             - upowszechnianie biegu jako najprostszej formy ruchu,

                             - promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia,

     -promocja walorów klimatycznych i turystycznych Gminy Trzebiatów.

2. Biuro zawodów zlokalizowane będzie  na stadionie czynne   w dniu zawodów  06.03.2022 r. w godzinach 14:30-16:30

 • Limit Osób wynosi 110

3. Termin i miejsce: 06 marca 2022 r. (niedziela), godz. 16.00 – bieg na dystansie 1963 m.

4. Uczestnictwo:

-  w biegu uczestniczyć mogą osoby, które zarejestrowały się na stronie: http://www.sport-time.com.pl/zapisy-online oraz dokonały opłaty za pakiet startowy w wysokości:

Limit wynosi 110 opłaconych pakietów./wlicza się również rezerwację dla żołnierzy Jednostek- Organizatorów.

 dorośli;

 • 20 zł. do dnia 20.02.2022 r.-
 • 30 zł. OBOWIĄZUJE OD 21.02.2022 r./dotyczy również opłaty w dniu zawodów.

Dzieci do 16 roku życia

 • 10 zł – również w dniu zawodów.

Wpłaty opłaty startowej można dokonać na konto bankowe organizatora .

Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Nałęcz”

nr PKO 35 1020 2821 00001702 0078 8828.

w tytule przelewu należy wpisać:

„Imię, nazwisko, rok urodzenia, z dopiskiem

opłata startowa: „Tropem Wilczym- 2021”.

Lub dokonać wpłaty gotówką w siedzibie KLUBU WOJSKOWEGO 7 BOW w TRZEBIATOWIE

 

ZAPISY (poprzez stronę Sport- Time) TRWAJĄ DO DNIA -01.03 2022 r. do godz. 24:00.   Po tym terminie osoby zapisanie bez opłaty startowej  zostaną usunięte z listy. Lista osób opłacanych będzie uaktualniana na koniec każdego tygodnia.

- w przypadku, gdy nie zostanie wyczerpany limit uczestników, istnieje możliwość zgłoszenia w dniu biegu w biurze zawodów  usytułowanym na stadionie – ul. sportowa 19

Start- Meta – Stadion Miejski.

Trasa- Okolice Stadionu, Park Miejski.

6. Pakiety startowe:

pakiet startowy składać się będzie z: numeru startowego, koszulki z podobiznami Żołnierzy Wyklętych, pamiątkowego medalu, materiałów promocyjnych;

- pakiety startowe wydawane będą w dniu biegu w biurze zawodów po wcześniejszym wypełnieniu”;

 • oświadczenia o stanie zdrowia
 • w przypadku dzieci do 16 roku życia podpisane oświadczenie przez rodzica/opiekuna prawnego.
 • Liczba Pakietów Startowych 110.

7. Ograniczenia wiekowe:

Zawodnicy poniżej 12 roku życia musza poruszać się po trasie wraz z opiekunem. W trakcie rejestracji Uczestnik musi posiadać dowód tożsamości w celu weryfikacji danych, w tym daty urodzenia. W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymagane jest dołączenie do Formularza Rejestracyjnego „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna” prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność.

Inne ograniczenia dotyczące udziału w Biegu. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Ze względu na charakter Biegu nie zabrania się startu z kijami (trekkingowymi  i Nordic Walking). Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.

Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa              w Biegu, w szczególności zasad fair play.

Obowiązuje całkowity zakaz biegu ze zwierzętami.

8.  ORGANIZATOR ZAPEWNIA UCZESTNIKOM:

 • CIEPŁY POSIŁEK REGENARYCYJNY W POSTACI ZUPY GROCHOWEJ (SPORZADZONEJ WEDŁUG ORGINALNEJ WOJSKOWEJ RECEPTURY).
 • KIEŁBASEK Z OGNISKA
 • SŁODKI POCZĘSTUNEK
 • CIEPŁĄ HERBATĘ LUB KAWĘ 

9.Nagordy:

 • Organizator przewiduje pamiątkowe wyróżnienia dla  III najszybszych zawodników    w kat. Kobiet i Mężczyzn.
 • Nagrody niespodzianki dla dzieci oraz rodzin/zespołów biorących udział w biegu.

 

10.  Różne. 

UWAGA!

 • Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD ORGANIZATORA BIEG MOŻE ODBYĆ SIĘ W INNYM TERMINIE.
 • OPŁATA STARTOWA NIE PODLEGA ZWROTOWI Z ŻADNYM WYPADKU.
 • JEŻELI ZAPISANY UCZESTNIK NIE MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁU W BIEGU ZOBOWIĄZANY JEST DO ODBIORU PAKIETU W CIĄGU 10  DNI OD ZAKOŃĆZENIA WYDARZENIA.
 • ORGANIZATOR NIE WYSYŁA PAKIETÓW.
 • Organizator dysponuje karetką    pogotowia.
 • Organizator wykupuje polisę od nieszczęśliwych wypadków  dla uczestników.
 • Organizator przewiduje pamiątkowe wyróżnienia dla  III najszybszych zawodników  
 • w kat. Kobiet i Mężczyzn.
 • Impreza może zostać odwołana w przypadku wystąpienia realnego zagrożenia dla zdrowia  i życia uczestników.
 • Organizator zapewnia sobie możliwość  organizacji ww. wydarzenia w innym terminie ze względu na powszechną sytuacje związaną z Pandemią Covid19.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 • Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy konsultować z koordynatorem projektu: Marcin Wawiórko tel. 669332017 (e-mail: sport@trzebiatow.pl

11. Postanowienia końcowe.

Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie w całości lub częściowo za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy    do Organizatora czyt. Dyrektora Biegu.

Organizator informuje, iż posiada ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej podczas przebiegu imprezy. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne, dodatkowe ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu  i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe                     z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku                    z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych               (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w Biegu z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora.

12. Ochrona Danych osobowych

Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia  Biegu              w szczególności w postaci umieszczenia danych w wewnętrznym systemie zapisów; przygotowania i wydrukowania numerów startowych; przygotowania i wydania pakietów startowych oraz przygotowania list startowych; udzielenia informacji oraz weryfikacji poprawności zapisów na bieg w Biurze Zawodów. Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację imienia, nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich nie podanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział               w biegu.

Organizator zastrzega sobie prawo do robienia zdjęć i filmowania uczestników  na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów            i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

Więcej informacji udziela koordynator projektu:

 Marcin Wawiórko tel. 669332017 (e-mail: sport@trzebiatow.pl

Lokalizacja/Data zawodów:
Trzebiatów
Zapisy do :
01/03/2022 23:59:00

Aktualności