Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

VII Gorzowska Nadwarciańska Dycha z Gospodarczym Bankiem Spółdzielczym

REGULAMIN IMPREZY

VII Gorzowska Nadwarciańska Dycha z Gospodarczym Bankiem Spółdzielczym

12.06.2022

START – 09:30

 

 

1. Cel zawodów:

- popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia;

- promowanie aktywności fizycznej w okolicznościach przyrody;

- umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.

 

2. Organizatorzy:

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski;

OSiR Gorzów Wielkopolski;

Stowarzyszenie „AKTYWNE ŻYCIE”

Wierzbicki Running Project

 

3. Sponsor główny: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wielkopolskim,

 

4. Patronat medialny: Radio ESKA,

 

5. Zasady uczestnictwa:

-a) w zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który:

-  zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095);

- zawodnicy w wieku 16-18 lat (którzy w dniu biegu nie osiągnęli jeszcze pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów,
z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów;

- uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji Biegu Nadwarciańska Dycha oraz dokumentowania zawodów.

 

6. Zgłoszenia:

- zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie: www.sport-time.com.pl do dnia 3.06.2022 do godziny 20:00 lub do momentu osiągnięcia limitu 400 wpłat.

termin zgłoszeń internetowych:

- do 3 czerwca – jeśli uczestnik chce mieć personalizację numeru startowego – do 15 znaków,

- zgłoszenie internetowe jest ważne po dokonaniu opłaty startowej,

- Osoby, które wykonają przelew po 3 czerwca powinny ze sobą zabrać potwierdzenie dokonania przelewu w celu weryfikacji zgłoszenia w biurze zawodów.

- NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI ZAPISANIA SIĘ NA BIEG W DNIU ZAWODÓW!!

- Opłatę startową należy dokonać w formie przelewu na:

 

KONTO

OŚRODKA SPORTU I REKREACJI 

BANK MILLENNIUM S.A. 

72 1160 2202 0000 0000 6064 5460

w tytule wpłaty należy wpisaćIMIĘ I NAZWISKO DATĘ URODZENIA oraz WPISOWE NA VII Gorzowską Nadwarciańską Dychę   

 

- wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

- Limit uczestników: 400 osób, o udziale w biegu, decyduje kolejność zgłoszeń oraz uiszczenia opłaty startowej;

- Drużynę zgłasza kapitan w dniu biegu podając w biurze zawodów nazwę drużyny oraz numery startowe jej członków!!!

 

 

 

7. Termin i miejsce:

Gorzów Wielkopolski, ul. Nadbrzeżna,  12.06.2022 o godzinie 09:30.

 

8. Trasa oraz dystans biegu:

Dystans: 10km, 2 pętle po 5 km ulicami miasta Gorzowa Wielkopolskiego

 

9. Pomiar czasu:

- podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym i winien przymocować do sznurówki buta startowego. Na mecie oraz opcjonalnie na starcie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na punkcie kontrolnym może spowodować dyskwalifikację;

- zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej oraz kategoriach wiekowych odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera);

- każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety.
W przeciwnym wypadku zostanie na uczestnika nałożona kara finansowa.

 

10. Klasyfikacja końcowa:

- W klasyfikacji OPEN dekorowanych będzie pierwszych sześciu zawodników oraz zawodniczek;

- W klasyfikacji generalnej VII Gorzowskiej Nadwarciańskiej Dychy będą wprowadzone kategorie OPEN mężczyzn oraz kobiet,

  • kategorie wiekowe mężczyzn i kobiet:

K 20        M 20

K 30        M 30

K 40        M 40

K 50        M 50

K 60+      M 60+

  • najlepszy mieszkaniec Gorzowa Wlkp. zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn.

- W klasyfikacji drużynowej decydować będą lokaty zajęte przez czterech najszybszych zawodników danego zespołu np. I miejsce – 1 pkt., 5 miejsce – 5 pkt., itd. Zwycięża drużyna, która będzie miała najmniejszą liczbę punktów. W przypadku drużyn mieszanych pod uwagę brane będą zajęte miejsca wśród mężczyzn oraz kobiet.

 

11. Nagrody:

- w kat. OPEN – puchary oraz nagrody finansowe dla 6 najlepszych zawodników zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet:

I miejsce – 1000 zł

II miejsce – 800 zł

III miejsce – 600 zł

IV miejsce – 400 zł

V miejsce – 300 zł

VI miejsce – 200 zł

- w kat. wiekowych – nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych zawodników;

nagrody nie dublują się. Zawodnicy nagrodzeni w kat. OPEN nie będą dekorowani w kategoriach wiekowych;

- w kategorii najlepszy mieszkaniec Gorzowa Wlkp. pamiątkowy puchar oraz nagroda rzeczowa;

- w kategorii drużynowej puchar dla najlepszej drużyny;

- nagrody nie zostaną przyznane w przypadku pozytywnego wyniku w czasie kontroli antydopingowej, która może zostać przeprowadzona wśród pierwszej ósemki (kobiet i mężczyzn)

 

12. Zasady finansowania:

a) opłaty wpisowej dokonujemy poprzez płatności elektroniczne na numer konta wskazany na stronie www.sport-time.com.pl , www.osir.gorzow.pl .  

b) opłata wpisowa płatna internetowo w terminie

- do 20 maja wynosi: 60 zł;

- płatna w terminie od 20 maja do 3 czerwca  wynosi: 80 zł;

c) opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi;

d) koszty uczestnictwa pokrywają zawodnicy;

e) koszty organizacji pokrywają organizatorzy.

 

13. Numery startowe:

numery odbieramy:

- w dniu 11.06.2022 (sobota) w godzinach 15:00 – 19:00 w Ośrodku Sportu i Rekreacji ul. Słowiańska 10.

- w biurze zawodów podczas weryfikacji.

 

14. Postanowienia końcowe:

- zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne;

- obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;

- organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;

- organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu;

- organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce;

- decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne;

- uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. - Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność;

- uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu;

- organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu;

- młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna;

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji;

 

Wszystkie kwestie sporne nie opisane w regulaminie rozstrzyga Organizator;

 

Organizator

 

Lokalizacja/Data zawodów:
Gorzów Wlkp.
Zapisy do :
09/06/2022 20:00:00

Aktualności