Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

Węgorzyński Bieg z Węgorzem

Regulamin Zawodów „Węgorzyński Bieg z Węgorzem”

REGULAMIN WĘGORZYŃSKIEGO BIEGU  Z WĘGORZEM

 

I.  CEL IMPREZY

 • Popularyzacja biegów i marszu jako najzdrowszej formy ruchu.
 • Promocja Gminy Węgorzyno.
 • Propagowanie zdrowej rywalizacji.
 • Kształtowanie pozytywnych postaw i charakteru poprzez współzawodnictwo sportowe.

II. ORGANIZATOR

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Węgorzynie

Gmina Węgorzyno

Patronat

Starostwo Powiatowe w Łobzie

WSPÓŁORGANIZATOR

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Świetlice Gminy Węgorzyno

III. TERMIN I MIEJSCE

 • Bieg odbędzie się dnia 17.07.2022r.
 • Start biegaczy nastąpi o godzinie 11.00
 • Start marszów: 11.05
 • Miejsce: stadion miejski w Węgorzynie

IV. DYSTANS I TRASA

 • Dystans: 5,6 km
 • Start i Meta: stadion miejski w Węgorzynie
 • Każdy kilometr trasy oznaczony
 • Przebieg trasy: ze stadionu dookoła jeziora i powrót na stadion

Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1,5 godziny

 

Pomiar czasu:

 • Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności na mecie wykona firma Sport-Time z Gryfic
 • Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w biurze zawodów przy linii Start-Meta i winien przymocować do sznurówki buta startowego. Na mecie oraz na starcie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie.
 • Zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej oraz kategoriach wiekowych odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera)
 • Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety.

Pomiar czasu prowadzony będzie za pomocą chipów montowanych do buta, zwrotnych na mecie.

V. KATEGORIE BIEGOWE W BIEGU NA 5,6 KM

1. Open kobiet i mężczyzn

2. M / K 20- 18-29 lat

3. M / K 30- 30-39 lat

4. M / K 40- 40-49 lat

5. M / K 50- 50-59 lat

6. M / K 60- 60-69 lat

7. Najmłodszy zawodnik/zawodniczka

8. Najstarszy zawodnik/zawodniczka

9. Najlepsza z Gminy Węgorzyno

10. Najlepszy z Gminy Węgorzyno

VI. KATEGORIE W MARSZU NA 5,6 KM

 1. M/K 20 /18-29 lat/

2. M/K 30 /30-49 lat/

3. M/K 50 /50 i starsze/

4. OPEN dla kobiet i mężczyzn

5. Najmłodszy zawodnik marszu

6. Najmłodsza zawodniczka marszu

7. Najlepsza z Gminy Węgorzyno

8. Najlepszy z Gminy Węgorzyno

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Udział w biegu zapewnia wpłata 50zł.
 2. Limit uczestników biegu wynosi łącznie 150 osób, marszu 100 osób.
 3. W biegu mogą brać udział wszyscy uczestnicy, którzy do dnia biegu ,marszu tj. 17.07.2022r. ukończyli 18 rok życia, posiadają aktualne badania lekarskie, podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.
 4. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.
 5. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
 6. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

VIII. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.sport-time.com.pl w zakładce ZAPISY ONLINE oraz w biurze zawodów w dniu imprezy (pod warunkiem nie osiągnięcia limitu uczestników)

Konto 86 9375 1025 3900 1981 2000 0010 BANK SPÓŁDZIELCZY W WĘGORZYNIE

W tytule przelewu prosimy dopisać „BIEG - GOKiS WĘGORZYNO”

 1. Termin zgłoszeń: zgłoszenia drogą elektroniczną będą przyjmowane – do dnia 30.06.2022r. od godziny 9:00 do godziny 10:00
 2. W dniu biegu odbiór pakietów startowych – 9:00 do 10:00/ osoby zapisane internetowo/oraz rejestracja nowych zawodników/ w przypadku wolnych miejsc/;

przepisywanie pakietów / wszystkie pakiety startowe nieodebrane do godziny 10:00 zostaną przekazane do rejestracji nowych zawodników

 1. Zgłoszenie udziału w biegu będzie rozumiane jako zapoznanie się zawodników z niniejszym regulaminem i zobowiązanie się do jego przestrzegania oraz będzie stanowić wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników dla celów realizacji niniejszego regulaminu przez organizatorów.

IX. BIURO ZAWODÓW

W dniu zawodów biuro zawodów będzie czynne w godzinach od 8:30 do czasu zakończenia zawodów.

X. NAGRODY

 1. Za zajęcie od I do III miejsca w biegu zawodnicy/zawodniczki otrzymują puchar
 2. Najstarsza zawodniczka i zawodnik, którzy ukończą bieg otrzymują puchar
 3. Najlepszy/a z Gminy Węgorzyno, którzy ukończą bieg otrzymują puchar
 4. Nagrody nie dublują się – zawodnicy nagrodzeni w kategorii open nie otrzymują nagród w kategorii wiekowej
 5. Dodatkowo losowane będą nagrody rzeczowe

Warunkiem otrzymania nagród jest obecność podczas dekoracji –

Każdy uczestnik biegu otrzymuje:

 1. Pakiet startowy.
 2. Okolicznościowy medal po przebiegnięciu linii mety.
 3. Napoje (woda) na trasie biegu (po 2 km) i mecie.
 4. Ciepły posiłek po biegu.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyniki biegu dostępne będą: dla wszystkich po zakończeniu biegu oraz na stronie internetowej www.sport-time.com.pl
 2. Nad poprawnością strony sportowej czuwa sędzia główny
 3. Organizator zapewnia opiekę medyczną
 4. Organizator zapewnia toalety, przebieralnia- namiot
 5. Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który w czasie biegu musi być przypięty z przodu
 6. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w całości lub w części i skracanie trasy
 7. Na trasie biegu mogą przebywać osoby zweryfikowane w biurze zawodów z numerem startowym. Wszelka zewnętrzna pomoc będzie skutkowała dyskwalifikacją
 8. Organizator zapewnia napoje (woda) na trasie i mecie
 9. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne
 10. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu
 12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
 13. Dojazd- wszyscy uczestnicy są zobowiązani we własnym zakresie i na własny koszt dotrzeć na miejsce biegu i marszu
 14. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zawodów z przyczyn nie zależnych od organizatora (np. klęska żywiołowa, wprowadzenie żałoby narodowej, stanu wyjątkowego itp.)
 15. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku na potrzeby informacyjne i promocyjne na stronie internetowej GOKiS- zgodnie z art. 81 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz.631, z późn. zm.)- co jest jednoznaczne z tym, iż fotografie wykonywane podczas Biegu o Puchar Burmistrza Węgorzyna zostaną umieszczone na stronie internetowej Gminy Węgorzyno oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i rozpowszechniane w tym celu. Niniejszym zrzekam się wszelkich roszczeń istniejących i przyszłych, w tym również o wynagrodzenie względem Gminy Węgorzyno, z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku na potrzeby określone w regulaminie.
 16.  Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia związanego z możliwością wystąpienia choroby, wypadku odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat, bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu  i marszu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, personel medyczny i paramedyczny obsługujący bieg i marsz, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w biegu , marszu w przypadku gdy takie zdarzenie nastąpi z winy sprawcy. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.

XII. KONTAKT

Kontakt: GOKiS Węgorzyno- 731 581 678

Email: gokiswegorzyno@gmail.com

Lokalizacja/Data zawodów:
Węgorzyno
Zapisy do :
10/07/2022 09:00:00

Aktualności