Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

III „NIETUZINKOWY” CROSS LUBNIEWICKI (12 km) – 25.09.2022

III  „NIETUZINKOWY” CROSS LUBNIEWICKI (12 km) – 25.09.2022

 

I. ORGANIZATOR

 • Gmina Lubniewice

Ul. Jana Pawła II 51

69-210 Lubniewice

NIP: 596-001-04-25

Link do zdjęć z II edycji biegu:

http://lubniewice.pl/drugi-nietuzinkowy-cross-lubniewicki-fotorelacja/

 

 • Współorganizatorem wydarzenia jest:

Lubniewickie Towarzystwo Sportowe „Aktywni”

ul. Jana Pawła II 51B

69-210 Lubniewice

 

 • Ośrodek Wypoczynkowy „Magic Camping”

ul. Leśna 1

Lubniewice 69-210

 •  

II. CELE

 • Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 • Upowszechnianie biegania jako jednej z najprostszych form ruchu.
 • Upowszechnienie biegania w terenie.
 • Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.

III. IMREZY TOWARZYSZĄCE

 • Biegi przełajowe dla dzieci w 10-ciu kategoriach wiekowych:  2019-2018 - 150 m, 2017 - 2016  lat - 150 m, 2015–2014 dz. – 300 m, 2015– 2014 ch. – 300 m , 2013 – 2012 dz. – 300 m, 2013 – 2012 ch. – 300 m,    2011 – 2010 dz. – 600 m,   2011 – 2010 ch. – 900 m,  2009 – 2008 dz. – 600 m i  2009 – 2008 ch. – 900 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

IV. TERMIN I MIEJSCE

 • Bieg odbędzie się w dniu 25 września 2022 w Lubniewicach nad jeziorem Lubiąż.
 • Dystans wynosi 12 km.
 • Start będzie miał miejsce na plaży Ośrodka Wypoczynkowego „Magic Camping” o godz. 12.00.
 • Biuro Zawodów czynne będzie w godz. 09.30-11.30
 • Trasa przebiegać będzie wokół jeziora Lubiąż. Start i meta będą znajdować się na plaży Ośrodka Wypoczynkowego „Magic Camping”. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu. Trasa jest przedstawiona na mapce sytuacyjnej.

 

V. LIMIT CZASU

 • Limit czasu na pokonanie dystansu wynosi 120 min.

VI. ZGŁOSZENIA

 • Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej do biegu, opłacenie pakietu startowego przelewem elektronicznym oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas odbioru pakietu w dniu zawodów. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie opłaty rejestracyjnej, o której mowa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • Zapisy elektroniczne prowadzone będą na stronie: https://www.sport-time.com.pl/ do 23.09.2022 r. g.20:00
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa, co do którego istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
 • Łączna liczba Uczestników Biegu jest ograniczona do 150 osób.
 • Rejestracje elektroniczne przyjmowane będą do dnia 10 września 2022.
 • W dniu zawodów w biurze zawodów w godz. 09.30 – 11.30 (jeśli wcześniej nie zostanie osiągnięty limit zawodników – (150 osób) – 80 zł
 • Na liście startowej widoczne będą osoby, które dokonały rejestracji i płatności za pakiet startowy.
 • Odbiór pakietów startowych: 25.09.2022, w godz. 09.30-11.30 w Biurze Zawodów.         ( plaża OW Magic Camping”).

VII. UCZESTNICTWO

 • Prawo uczestnictwa ma każdy, kto na dzień 25 września 2022 roku ukończył 16 lat.
 • Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna podczas odbioru pakietu startowego w dniu zawodów.
 • Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 • W pakiecie startowym biegu każdy uczestnik otrzymuje: numer startowy, bidon, baton energetyczny, bon na ciepły posiłek i 4 agrafki.
 • Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów zintegrowanych z numerem startowym (zwrotne po zawodach).
 • Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona i może skutkować brakiem odczytu z punktów pomiarowych na starcie, trasie i mecie biegu.
 • W dniu biegu zostanie zorganizowany depozyt i przebieralnia dla zawodników.

VIII. OPŁATY

 • Opłata startowa za udział w Biegu wynosi: przy zapisach do 31.08.2022 wynosi 45 zł. Od 01.09.2022 do 23.09.2022 - 50 zł (w dniu zawodów – 80 zł). Opłaty należy dokonać po zapisaniu się na Bieg pod adresem https://www.sport-time.com.pl/
 • Przelewy za opłatę startową wykonuje się podczas rejestracji za pośrednictwem systemu elektronicznych płatności Przelewy24. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 • Opłacenie pakietu startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • Z opłaty zwolnieni są uczestnicy powyżej 70 roku życia.

 

IX. KLASYFIKACJA I NAGRODY

 1. Każdy uczestnik biegu otrzymuje w pakiecie startowym: numer startowy, bidon (dostęp do wody lub napoju energetycznego), baton energetyczny, bon na ciepły posiłek i 4 agrafki.
 2. Pamiątkowy odlewany medal  dla wszystkich zawodników, którzy ukończą bieg.
 3. Losowanie atrakcyjnych nagród wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg.
 4. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn (I-III miejsce) puchary i vouchery.
 5. Kategorie wiekowe (I-III miejsce) puchary
 • Kobiety:

K16 (16-19)

K20 (20-29)

K30 (30-39)

K40 (40-49)

K50 + (50 i więcej lat)

 • Mężczyźni:

M16 (16-19)

M20 (20-29)

M30 (30-39)

M40 (40-49)

M50 (50-59)

M60 (60-69)

M70 + (70 i więcej lat)

 

 1. Najlepsza Mieszkanka Gminy Lubniewice - puchar i voucher.
 2. Najlepszy Mieszkaniec Gminy Lubniewice - puchar i voucher.

 

X. ZWROTY I REKLAMACJE

1. Opłata rejestracyjna i koszt zakupionego pakietu startowego są bezzwrotne.

2. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać do organizatorów, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.

XI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest gmina Lubniewice reprezentowana przez Burmistrza Lubniewic, kontakt: urzad@lubniewice.pl.  W Urzędzie Miejskim w Lubniewicach wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, kontakt: iod@itmediagroup.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów wynikających z wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub niezbędne do realizowania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 4. a) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Lubniewice przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Lubniewic.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia (jeśli nie jest sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, a ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości efektywnego załatwienia sprawy.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kontakt do organizatora - tel. +48 500 191 943, +48 781 782 829
 2. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu
 3. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w biegu.
 4. Wyniki zawodów umieszczone zostaną na stronie internetowej www.lubniewice.pl
 5. Dane osobowe Uczestników Biegu zbierane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy. Każdemu z Uczestników Biegu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe i możliwość ich modyfikowania (zmiany). W celu wzięcia udziału w Imprezie Uczestnik Biegu zobowiązany jest podać swoje dane osobowe.
 6. Oficjalne wyniki biegu opublikowane zostaną niezwłocznie po zakończeniu wydarzenia.
 7. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu.
Lokalizacja/Data zawodów:
Lubniewice
Zapisy do :
23/09/2022 20:00:00

Aktualności