Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

II „NIETUZINKOWY” BIEG DLA DZIECI

REGULAMIN ZAWODÓW


II „NIETUZINKOWY” BIEG DLA DZIECI

Lubniewice – 01.10.2023

 

1. Cel zawodów:

 • popularyzacja biegania wśród dzieci i młodzieży jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia,
 • promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży na świeżym powietrzu

w okolicznościach lasu i przyrody,

 • umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej,
 • integracja dzieci i młodzieży,

 

2. Organizator:

 • Gmina Lubniewice

Ul. Jana Pawła II 51

69-210 Lubniewice

NIP: 596-001-04-25

 

Link do zdjęć z II i III edycji biegu:

http://lubniewice.pl/drugi-nietuzinkowy-cross-lubniewicki-fotorelacja/

http://lubniewice.pl/iii-nietuzinkowy-cross-lubniewicki-2/

 

3. Współorganizator

 

 • Ośrodek Wypoczynkowy „Magic Camping”

ul. Leśna 1

Lubniewice 69-210

  

5. Termin i miejsce:

 • Lubniewice,  01.10.2023 (niedziela) godz. 10:00
 • START/META - na plaży przy Ośrodku Wypoczynkowym „Magic Camping”

w Lubniewicach, ul. Leśna 1

 

6. Zasady uczestnictwa:

 • w zawodach może wziąć udział każde dziecko, którego zgłosi rodzic/opiekun do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, za którego podpisze oświadczenie o biegu na jego odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095);
 • rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich dzieci dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji                                    II „NIETUZINKOWEGO” BIEGU DLA DZIECI.

 

 8. Uczestnictwo:

 • zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie,
 • termin zgłoszeń internetowych do 24 września 2023 – godz. 24:00 lub do wyczerpania limitu miejsc, który dla wszystkich kategorii razem wynosi 150 osób,
 • we wszystkich biegach dla dzieci nie obowiązuje opłata startowa,
 • w dniu zawodów w biurze zawodów (na plaży przy Ośrodku Wypoczynkowym „Magic Camping” w Lubniewicach, ul. Leśna 1), jeśli wcześniej nie zostanie osiągnięty limit dzieci – (150 osób),
 • wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji rodzice  muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
 • biuro zawodów czynne od godz. 09:00

 

 • Organizator ogłasza limit startujących dla wszystkich kategorii dzieci startujących                           w II „Nietuzinkowym” Biegu dla Dzieci w Lubniewicach – 150 osób

  

9. Program minutowy, kategorie wiekowe oraz dystans biegu:

D1  – godz. 10:00 – przedszkolaki – rocznik - 2020-2019 – 150 m

D2  – godz. 10:05 – przedszkolaki – rocznik - 2018 – 2017 – 150 m

D3  – godz. 10:10 – klasy I - II dziewczęta – rocznik - 2016 – 2015 – 300 m

D4  – godz. 10:20 – klasy I - II chłopcy – rocznik - 2016 – 2015 – 300 m

D5  – godz. 10:30 – klasy III - IV dziewczęta – rocznik - 2014 – 2013 – 300 m

D6  – godz. 10:40 – klasy III - IV chłopcy – rocznik - 2014 – 2013 – 300 m

D7  – godz. 10:50 – klasy V - VI dziewczęta – rocznik - 2012 – 2011 – 600 m

D8  – godz. 11:00 – klasy V - VI chłopcy – rocznik - 2012 – 2011 – 900 m

D9  – godz. 11:10 – klasy VII - VIII dziewczęta – rocznik - 2010 – 2009 – 600 m

D10  – godz. 11:20 – klasy VII - VIII chłopcy – rocznik - 2010 – 2009 – 900 m

 

 10. Klasyfikacja końcowa i nagrody:

 • pamiątkowy medal, napój i batonik  dla wszystkich dzieci, którzy ukończą bieg.
 • za miejsca I-III w każdej kategorii wiekowej (D1-D10) – puchary oraz nagrody rzeczowe.
 • W kategorii D1 i D2 wszystkie dzieci biegną razem, natomiast dekoracja za miejsca I-III odbędzie się osobno                dla dziewczynek i chłopców. 

13. Zasady finansowania:

 • wszystkie koszty organizacji pokrywają organizatorzy.

 14. Postanowienia końcowe:

 • zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne;
 • obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;
 • organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;
 • organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu;
 • organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce;
 • decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne;
 • uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu;
 • dzieci i młodzież startują tylko i wyłącznie za pisemną zgodą rodzica/opiekuna;
  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji;
  Wszystkie kwestie sporne nie opisane w regulaminie rozstrzyga Organizator;
   

 

15. Kontakt:

 • Koordynator II „Nietuzinkowego” Biegu dla Dzieci w Lubniewicach, Bogusław Kozioł,

 tel. 509 989 109 – codziennie w godz. 17:00 – 22:00

Lokalizacja/Data zawodów:
Lubniewice
Zapisy do :
28/09/2023 23:59:00

Aktualności