Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Regulamin Zawodów "ARKOŃSKA 7-ka"

Regulamin

ARKOŃSKA 7-ka

 

Szczecin - 14.05.2015 r.

START: KS ARKONIA Szczecin, ul. Arkońska ( stadion )

 

 

I.    CEL ZAWODÓW

- Bieg z okazji obchodów jubileuszu 70 lecia KS ARKONIA Szczecin,

- promocja Klubu Sportowego ARKONIA Szczecin,

- propagowanie zdrowego stylu życia oraz biegu jako naturalnej formy spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu,

- promocja sponsorów oraz partnerów biegu.

 

II.    ORGANIZATORZY

- KLUB SPORTOWY ARKONIA  Szczecin

 

III.     TERMIN I MIEJSCE

Dzień imprezy :    14 maja 2016 roku ( sobota ), godz. 10:00

START i META: Szczecin, KS ARKONIA Szczecin, ul.Arkońska (stadion)

Program imprezy:

godz. 7:30 – 9:30            Otwarcie biura zawodów

godz. 10:00                       Start Biegu Głównego ,, ARKOŃSKA 7-ka "

godz. 12:00                       Dekoracje i Losowanie Nagród

IV. TRASA

Start i meta - przy stadionie KS ARKONIA Szczecin, trasa lekko pofałdowana ( 7 km) drogami szutrowymi i leśnymi malowniczych w lasku Arkońskim.

Plan trasy biegu dostępny na stronie internetowej :  www.arkonia.szczecin.pl

 

V. BIURO ZAWODÓW

Odbiór pakietów startowych :

13.05 ( Piątek )                 Biuro Zawodów Stadion Arkonia Szczecin

15:00 – 18:00                               ul. Arkońska ( stadion )

14.05 ( Sobota )               Biuro Zawodów Stadion Arkonia Szczecin

7:30 – 9:30                                   ul. Arkońska ( stadion )

 

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATY

Limit startujących:         350 osób (opłaconych)

Limit czasowy:                60 min.

Zgłoszenia elektroniczne wyłącznie poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie: www.sport-time.com.pl. Wszyscy rejestrujący się w ten sposób mają obowiązek dokładnego wypełnienia zgłoszenia i dokonania opłaty startowej.

 

Opłata startowa:

do  10 kwietnia                – 20 pln

do  10 maja                      – 30 pln

w biurze zawodów           – 50 pln

 

Opłatę należy dokonać wykonując przelew na konto:

STOWARZYSZENIE BIEGAMBOLUBIĘ TEAM POLICE

Bank Polski PKO Nr konta:      67 1020 4795 0000 9902 0337 3578

W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia oraz dopisek:

„ WPISOWE ARKOŃSKA 7-ka ”

W przypadku rezygnacji z biegu wpłacona kwota opłaty startowej nie podlega zwrotowi.

Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 10.05.2015 r. o godz.23.59.

Po tym terminie zapisy będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów w dniach : 13.05.2016r oraz 14.05.2016r - tylko w przypadku dostępnych miejsc.

 

VII. UCZESTNICTWO

Udział w biegu następuje na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność opiekunów prawnych, z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru imprezy, które mogą polegać między innymi na utracie zdrowia lub życia oraz świadomości braku przeciwwskazań do udziału w biegu.

W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymagane jest dołączenie do Formularza Rejestracyjnego „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność.

Podczas biegu głównego uczestnicy zobowiązani są do posiadania nr startowego umieszczonego na przodzie koszulki.

Zawodnicy poruszający się poza oznaczoną trasą będą zdyskwalifikowani.

Dane uczestnika biegu mogą być wykorzystane przez organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, itp.). Pobranie numeru startowego oznacza zgodę na użycie wizerunku.

Każdy    zawodnik    ma    obowiązek    zapoznania się    z    regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

Przyjęcie numeru startowego równoznaczne jest akceptacją niniejszego regulaminu biegu.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decyduje sędzia główny w porozumieniu z organizatorem.

 

VIII. KLASYFIKACJA i NAGRODY

Bieg Główny

- klasyfikacja OPEN (nagradzane będą miejsca I-III w kategorii kobiet oraz mężczyzn)

- kategorie wiekowe (nagradzane będą miejsca I-III w każdej z kategorii):

Kobiety: K-20(20-29), K-30(30-39), K-40(40-49), K-50(50-59), K-60( 60+więcej )

Mężczyźni: M-20(16-29), M-30(30-39), M-40(40-49),M-50(50-59),M-60( 60+więcej)

 

Dodatkowa klasyfikacja ,, Najszybszy ARKOŃCZYK " Kobieta i Mężczyzna.

W danej kategorii mogą wziąć udział zawodnicy i rodziny KS ARKONIA Szczecin.

Każdy uczestnik biegu otrzyma numer startowy, pamiątkową koszulkę biegu

,, ARKOŃSKA 7-ka ".

Wszyscy uczestnicy otrzymają na mecie pamiątkowe przypinki PINSY.

Po zakończeniu biegu zawodnicy otrzymają posiłek regeneracyjny ( woda, grochówka oraz bigos )

Po dekoracji zwycięzców LOSOWANIE NAGRÓD RZECZOWYCH

 

IX. POMIAR CZASU

- pomiar czasu oraz ustalenie kolejności na mecie wykona firma Sport-time  www.sport-time.com.pl

- chipa, którego zawodnik otrzymuje w biurze zawodów przy linii Start-Meta i winien przymocować do sznurówki buta startowego. Na mecie oraz  na starcie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie.

- zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej oraz kategoriach wiekowych odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera);

- każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety.

- każdy uczestnik musi dobiec do punktu kontrolnego, gdzie zostanie zarejestrowany na kamerze, na trasie obowiązuje ruch prawostronny

- każdy zawodnik, który podczas rejestracji poda numer telefonu (komórkowy), po biegu otrzyma wiadomość sms z uzyskanym przez siebie wynikiem oraz zajętym miejscem w klasyfikacji OPEN

                                                                                                                    

X. Postanowienia końcowe

Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

Bieg ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w Biegu.

            Serdecznie zapraszamy !

             

Dodatkowe informacje dostępne:    

Zbigniew Pokrzywiński                                           Sławomir Kmieciak

Tel:            787-106-176                                             Tel: 601-834-236

mail:          bblteampolice@gmail.com  oraz             slawek.kmieciak@gmail.com