Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Regulamin Zawodów "II Wielkanocny Bieg Zająca"

Regulamin

„II Wielkanocny Bieg Zająca

22 kwietnia 2019 r.  

Bieg charytatywny dla dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3
w Trzcińsku – Zdroju

 

I. ORGANIZATOR:

Stowarzyszanie Sportowe  „FANI FORMY”  z siedzibą w Szczecinie przy ul. Świstaczej 26/4, KRS: 0000718406
REGON: 36953290 NIP: 9552456932    

 

II. CEL ZAWODÓW:

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej, edukacji  i sportu na rzecz dzieci i młodzieży z domów dziecka, poprzez integrację sportową z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi aktywnie uprawiającymi sport w województwie zachodniopomorskim.
 2. Promowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców gminy Trzcińsko-Zdrój, powiatu gryfińskiego oraz mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.
 3. Kontynuacja zbiórki pieniędzy na wyjazd dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 w Trzcińsku-Zdroju na  4 dniową wycieczkę do Warszawy.
 4. Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
 5. Upowszechnianie biegania jako jednej z najprostszych form ruchu.
 6. Promocja drużyny Łobuziaków oraz  Stowarzyszenia Sportowego  „FANI FORMY”

 

III. TERMIN I MIEJSCE:

 1. Biegi odbędą się w dniu 22 kwietnia 2019  roku w Trzcińsku-Zdroju.
 2. Start będzie miał miejsce przy z Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 przy ul. Dworcowej 3 w Trzcińsku-Zdroju (plac zabaw).
 3. Start biegów dziecięcych i młodzieżowych nastąpi o godzinie 12:00.
 4. Start Nordic Walking nastąpi o godzinie 12:05
 5. Start biegu głównego na 5 km nastąpi o godz. 13:00

 

IV. TRASA ORAZ DYSTANS BIEGU:

 1. Biegi dziecięce dystans:
 2. Około 100m  (dla dzieci z rocznika 2013 i młodszych)
 3. Około 200 m (dla dzieci z roczników 2009-2012)
 4. Około 400-500 m (dla dzieci z roczników 2005-2008)

      2. Dystans biegu głównego wynosi: 5 km po nawierzchni mieszanej: drodze asfaltowej i kostce brukowej.

 

V. LIMIT CZASU:

 1. Limit czasu na pokonanie dystansu biegu głównego oraz Nordic Walking  wynosi 1 godzinę.
 2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.

 

VI. ZGŁOSZENIA:

 1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej do biegu na stronie  www.sport-time.com.pl, opłacenie pakietu startowego przelewem elektronicznym oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas odbioru pakietu w dniu zawodów. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie opłaty rejestracyjnej, o której mowa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Zgłoszenie jest ważne w momencie uiszczenia opłaty startowej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa, co do którego istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
 3. Łączna liczba uczestników biegu jest ograniczona - 200 osób dorosłych oraz 100 dzieci.
 4. Rejestracje elektroniczne na bieg open oraz Nordic Walking na dysatnsie 5 km przyjmowane będą do dnia 15 kwietnia 2019 roku. Natomiast w dniu zawodów zgłoszenia będą przyjmowane w ramach wolnych miejsc, przyjmowane od godz.11:30 w przypadku nie osiągnięcia wcześniej limitu startujących. Organizator zastrzega sobie prawo przyjmowania zgłoszeń w momencie przekroczenia powyższej liczby uczestników biegu.
 5. Rejestracja dzieci na bieg odbywa się tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na adres:faniformy@wp.pl.
  W zgłoszeniu należy podać następujące dane: NAZWISKO i IMIĘ, DATĘ URODZENIA ORAZ MIEJSCOWOŚĆ z dopiskiem: II Wielkanocny Bieg Zająca
 6. Odbiór pakietów dla osób startujących w Nordic Walking oraz w biegach dla dzieci będzie możliwy w dniu zawodów tj.  22 kwietnia  2019  w godz. 10:00-11:30, lokalizacja biura zawodów plac przed Placówką  Opiekuńczo - Wychowawczą nr 3 w Trzcińsku-Zdroju,  ul. Dworcowa 3.
 7. Odbiór pakietów startowych na bieg główny – 5 km będzie możliwy w dniu zawodów tj.  22 kwietnia  2019 
  w godz.  10:30-12:30, lokalizacja biura zawodów plac przed Placówką  Opiekuńczo - Wychowawczą nr 3
  w Trzcińsku-Zdroju,  ul. Dworcowa 3.

 

VII. UCZESTNICTWO:

 1. Prawo do uczestnictwa:
 2. W biegu głównym na dystansie 5  km  - osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły 16 rok życia, za zgodą rodzica/opiekuna
 3. W Nordic Walking na dystansie 5 km - osoby pełnoletnie, oraz osoby które ukończyły 16 rok życia za zgodą rodzica/opiekuna
 4. W biegach dziecięcych numer startowy odbiera rodzic lub opiekun, po złożeniu pisemnej  „zgody do udziału w biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna podczas odbioru pakietu startowego w dniu zawodów.
 5. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział
  w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 6. W pakiecie startowym na bieg open wszyscy uczestnicy biegów otrzymują: numer startowy, chip, pamiątkowy medal, napój oraz posiłek regeneracyjny. Dodatkowo dzieci otrzymają drobne upominki świąteczne/słodycze.
 7. Po biegu wśród wszystkich uczestników biegu zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe oraz upominki świąteczne.

 

VIII. POMIAR CZASU:

 1. Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności na mecie wykona firma Sport-Time - www.sport-time.com.pl
 2. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w biurze zawodów przy linii Start-Meta i winien przymocować do sznurówki buta startowego.
 3. Na mecie oraz  na starcie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie.
 4. Zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej oraz kategoriach wiekowych odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera);
 5. Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety.

 

IX. OPŁATY:

 1. Opłata startowa za udział w obu biegach oraz Nordic Walking wynosi minimum 30,00 zł. W związku z ideą przedsięwzięcia biegacze za udział w biegu mogą dokonywać większych wpłat na konto Stowarzyszenia Sportowego „FANI FORMY”. Dochód z opłaty startowej zostanie w całości  przeznaczony na 4 dniową wycieczkę do Warszawy drużyny "Łobuziaków",  dzieci z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 3 w Trzcińsku-Zdroju, która planowana jest w czerwcu 2019 roku.
 2. Numer startowy 1 – „Honorowy” zostanie sprzedany  biegaczowi, który dokona najwyższej opłaty startowej. 15 kwietnia 2019 roku zostanie on przyznany po weryfikacji uczestników oraz zaksięgowaniu wszystkich wpłat na konto.
 3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 4. Przelewy za opłatę startową należy dokonać na konto: Stowarzyszenie Sportowe FANI FORMY
  z siedziba w Szczecinie  nr konta:  67160014621818453240000001. W tytule wpłaty prosimy podać: NAZWISKO i IMIĘ, DATĘ URODZENIA z dopiskiem II Wielkanocny Bieg Zająca dla „ŁOBUZIAKÓW”
 5. Każdy zawodnik, który podczas rejestracji poda numer telefonu (komórkowy), po biegu otrzyma SMS z uzyskanym przez siebie wynikiem oraz zajętym miejscem w klasyfikacji OPEN;
 6. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości oraz podpisaniu formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów.
 7. Opłacenie pakietu startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 8. Z opłaty startowej zwolnione są tylko dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

 

X. KLASYFIKACJA I NAGRODY:

 1. Klasyfikacja generalna odbywa się na  podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera).
 2. Nagrody w biegu głównym na dystansie 5 km -  OPEN dla kobiet i mężczyzn za miejsca I-III statuetki oraz nagrody rzeczowe.
 3. Nagrody w Nordic Walking na dystansie 5 km - OPEN dla kobiet i mężczyzn za miejsca I-III statuetki oraz nagrody rzeczowe
 4. W biegach dla dzieci medale oraz drobne upominki świąteczne/słodycze
 5. Dla wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg na koniec odbędzie się losowanie nagród rzeczowych

 

XI. ZWROTY I REKLAMACJE:

 1. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące organizacji wydarzenia należy zgłaszać do organizatorów
 2. Odwołanie należy wnieść w terminie 7 dni od dnia zakończenia imprezy.
 3. Decyzje organizatora są ostateczne i nieodwołalne.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Stanowiska wydawania medali, wody i posiłku regeneracyjnego będą wspólne dla wszystkich uczestników.
 2. Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne
 3. Uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania i dostosowania się do zasad ruchu drogowego
 4. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników
 5. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki
 6. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w biegu
 7. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej  www.sport-time.com.pl oraz na profilu Facebooka FANI FORMY
 8. Dane osobowe uczestników biegu zbierane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy pt.
   „II  Wielkanocny Bieg Zająca”. Każdemu z Uczestników Biegu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe i możliwość ich modyfikowania (zmiany). W celu wzięcia udziału w Imprezie Uczestnik Biegu zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, o które zapytany zostanie w formularzu zgłoszeniowym.
 9. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji.

 

XIII KONTAKT:

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sportowego „Fani Formy” Katarzyna Otoka - tel. 722-33-56-35

 Kontakt mailowy do organizatora: faniformy@wp.pl.