Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Regulamin Zawodów "Biegnę dla Mamy - BIEGI DZIECI"

Regulamin biegu
Biegnę dla Mamyheart

 

I. ORGANIZATOR

Powiatowe Centrum Sportu, Rekreacji i Promocji w Gryficach

II. WSPÓŁORGANIZATOR

Powiatowy Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy Chrobry Gryfice

Pomorze Zachodnie  -  Województwo Zachodniopomorskie

III. PATRONAT HONOROWY 

NADLEŚNICTWO GRYFICE

IV. CEL IMPREZY

 1. Popularyzacja zdrowego stylu życia oraz aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży
 2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchowej
 3. Uczczenie Międzynarodowego Dnia Kobiet
 4. Promocja Powiatu Gryfickiego
 5. Promocja Sponsorów oraz Partnerów biegu

V. TERMIN I MIEJSCE

 1. Impreza odbędzie się 5 marca 2022 roku (sobota) w miejscowości Gryfice.
 2. Start i Meta usytuowane będą na leśnej ścieżce rekreacyjnej „Zdroje”
 3. W zawodach OPEN mogą wziąć udział wszyscy bez względu na płeć
 4. Dystans

D1  – do 5 lat (2020 - 2017) - dystans ok. 100 m;

D2  – 6-8 lat (2016 - 2014) – dystans ok. 300 m;

D3  – 9-11 lat (2013 - 2011) – dystans ok. 500 m;

D4  – 12-15 lat (2010 - 2007) – dystans ok. 800 m;

 1. Trasa Biegu będzie przebiegać ścieżkami leśnymi.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany umiejscowienia Startu i Mety oraz programu imprezy. Zmiana taka nie skutkuje powstawaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Imprezy z ważnych przyczyn, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa Uczestników.

VI. BIURO ZAWODÓW

5.03.2022 - Sobota

Odbiór pakietów w godzinach: 11:00 – 12:00 leśna ścieżka rekreacyjna „Zdroje”

 

VII. PROGRAM IMPREZY

    

VIII. PAKIET STARTOWY

 1. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, zawierający m. in.: numer startowy, agrafki, dyplom, soczek, słodki poczęstunek
 2. Wszyscy uczestnicy otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
 3. Po zakończeniu biegu odbędzie się ognisko.
 4. Podczas Imprezy organizator zapewnia opiekę medyczną.

IX. ZGŁOSZENIA I OPŁATY STARTOWE

 1. Limit Uczestników (opłaconych zgłoszeń) wynosi 150 osób. W przypadku wyczerpania tego limitu Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów.
 2. Rejestracja zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.sport-time.com.pl w terminie do 28 lutego 2022 r. lub wcześniej, jeśli zostanie wyczerpany limit zgłoszeń.
 3. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 28 lutego 2022 r. o godz. 23:59. Po tym terminie zapisy będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów (jeśli limit zgłoszeń nie zostanie wcześniej wyczerpany).
 4. Zgłoszenie jest ważne w momencie uiszczenia opłaty startowej. Przelewy za opłatę startową wykonuje się podczas rejestracji poprzez system płatności Dotpay.
 5. Organizator ustala poniższe wysokości opłaty startowej w ramach zgłoszeń udziału w biegu. W zależności od daty zgłoszenia i wpłaty, stawki opłaty startowej wynoszą odpowiednio:

 

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz dopisek: ,, Biegnę dla mamy”

 1. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Biegu wpłacona kwota opłaty startowej nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość przepisania numeru startowego na innego zawodnika do dnia 20 lutego 2022 r.,
 2. Zgłoszeń osób z ograniczona zdolnością do czynności prawnych lub pozbawionych zdolności do czynności prawnych dokonuje opiekun prawny/rodzice.

X. KLASYFIKACJA

W ramach biegu będą prowadzone następujące klasyfikacje:

 1. Klasyfikacja Generalna – miejsca I - III dziewczynki i chłopcy w swoich grupach wiekowych

XI. NAGRODY

 1. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej w każdej grupie dzieci  otrzymają nagrody rzeczowe/puchary/statuetki

XII. UCZESTNICTWO

 1. Udział w biegu następuje na odpowiedzialność opiekunów prawnych/rodziców dokonujących zgłoszenia Uczestnika, z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru imprezy, które mogą polegać między innymi na utracie zdrowia lub życia oraz świadomości braku przeciwwskazań do udziału w Imprezie.
 2. W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymagane jest dołączenie do Formularza Rejestracyjnego,, Oświadczenia Rodziców lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej/osoby z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych i biorącego za nią odpowiedzialność.
 3. Ze względów bezpieczeństwa w Imprezie zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników.
 4. Na miejsce Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.  Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed – jak i w trakcie Imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu.
 6. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Imprezie, w szczególności zasad fair play.
 7. Uczestnik ma obowiązek podporządkować się wskazówkom wydawanym przez Organizatora, sędziów, służby porządkowe, służby medyczne oraz Policję, Straż Miejską i innych służb zabezpieczających trasę biegu oraz Imprezę.
 8. Podczas Startu Głównego uczestnicy zobowiązani są do posiadania widocznego numeru startowego umieszczonego na przodzie koszulki lub na pasku z przodu.
 9. Zawodnicy poruszający się poza oznaczoną trasę będą zdyskwalifikowani.
 10. Dane uczestnika Biegu mogą być wykorzystane przez organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych ( w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawi swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy (95/46/WE) w celach :
 1. Uczestnikom przysługuje prawo żądania od Organizatora:
 1. Administratorem Państwa danych jest Organizator.
 2. Zdjęcia, filmy oraz nagrania audio – wykonane podczas imprezy, zawierające wizerunek lub głos Uczestnika, mogą być wykorzystane i rozpowszechniane w materiałach reklamowych Biegu i Organizatora ( komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, itd.; na nośnikach trwałych, w Internecie, Radiu i telewizji, wydawnictwach papierowych, w innych mediach).
 3. Pobranie numeru startowego oznacza zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku związanego z promocją Imprezy i w celach informacyjnych dotyczących Imprezy.
 4. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 5. Przyjęcie numeru startowego równoznaczne jest akceptacją niniejszego Regulaminu Biegu.

XIII. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. Biegnę dla mamy zwany jest w dalszej części Regulaminu ,,Biegiem”, „Zawodami”,,,Imprezą”.
 2. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 3. Bieg ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytuły choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie.
 4. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych ( w tym śmierci ) , a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie.
 5. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Zawodach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 6. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora.
 7. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiekolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmierci), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w Zawodach.
 8. Umieszczenie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury Imprezy (np. płoty, bramy itp.) jest wyłącznym prawem Organizatora i w szczególności jest zarezerwowane dla oficjalnych sponsorów i partnerów Imprezy. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie Biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji Biegu (strefa mety) bez zgody Organizatora.
 9. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 10. W sprawach spornych lub nieujętych w Regulaminie decyduje sędzia główny w porozumieniu z Organizatorem.

 Serdecznie zapraszamy

 Biegniemy dla Mamy

Dodatkowe informacje dostępne:

chrobry.gryfice@wp.pl

Tel. 722-33-56-35