Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Regulamin Zawodów "IX GRYFICKA DZIESIĄTKA FESTIWAL BIEGOWY - BIEG 10 KM"

IX GRYFICKA DZIESIĄTKA FESTIWAL BIEGOWY 

 

Regulamin Biegu na 10 km

Bieg po Zdrowie z Zespołem Lekarzy Rodzinnych "Wysoczańscy"

 

1. Cel zawodów:

 

2. Organizatorzy:

 

3. Współorganizator

4. Patronat honorowy

 

5. Patronat medialny

 

6. Termin i miejsce:

Bieg główny 10 km godz. 11:20

 

 

ODBIÓR PAKIETÓW 

30.07.2022 r. (sobota) – Hala Gryf Arena ul. Piłsudskiego 35 w godz. 16:00 - 19:00

31.07.2022 r. (niedziela) - w okolicach startu/mety w godz. 8:10 – 10:40 

 

7. Sponsorzy i partnerzy:

 

 

8. Zasady uczestnictwa:

INFORMACJA

W  trakcie Gryfickiej Dziesiątki Festiwalu Biegowego oferujemy możliwość noclegu na sali gimnastycznej na hali Gryf Arena w Gryficach. Jest to nocleg w warunkach turystycznych, niezbędne są własne karimaty/materace i śpiwory. Przy sali znajdują się toalety oraz prysznice. Nocować mogą wyłącznie osoby wcześniej zarejestrowane i startujące  w Gryfickiej  Dziesiątce Festiwalu Biegowym.

Zasady korzystania z noclegu na sali gimnastycznej 

Miejsce

Sala gimnastyczna na Gryf Arena PCSiR w Gryficach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 35, 72-300 Gryfice.

Czas udostępnienia obiektu

Sala gimnastyczna zostanie udostępniona od soboty 30 lipca 2022 od godziny 16:00 do niedzieli 31 lipca  2022 do godziny 10:00.

Zasady korzystania z obiektu

osoby korzystające z pomieszczeń i obiektów sportowych zobowiązane są do przestrzegania regulaminu sali gimnastycznej dostępnego w obiekcie;
osoby, które w czasie przebywania na terenie sali gimnastycznej uszkodzą sprzęt lub urządzenia pomieszczeń i obiektów sportowych ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody;
opiekę nad obiektem sprawują pracownicy obiektu oraz wolontariusze wyznaczeni przez organizatora;
organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w obiekcie;
na terenie obiektu znajdują się toalety, a także prysznice;
na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów.

Limit miejsc

Ze względu na ograniczoną powierzchnię oraz dostępność toalet i pryszniców organizator udostępnia możliwość korzystania z noclegu na sali gimnastycznej dla 150 osób.

Rejestracja
-  rezerwacja miejsc jest dostępna wyłącznie dla osób, które opłaciły start w Gryfickiej Dziesiątce Festiwalu Biegowy.

-  rezerwacji należy dokonać za pośrednictwem zgłoszenia elektronicznego na adres:chrobry.gryfice@wp.pl, podając  następujące dane: imię, nazwisko, numer  tel. adres zamieszkania oraz pesel.

Ochrona danych osobowych
W kontekście ochrony danych osobowych obowiązują zasady regulamin biegów Gryfickiej Dziesiątki.

9. Uczestnictwo:

- do 28.02 do godz. 23:59 – opłata 69 zł

- do 30.06 do godz. 23:59 – opłata 79 zł

- do 24.07 do godz. 23:59 – opłata 89 zł

 

- w dniu zawodów w biurze zawodów (Gryfice, ścieżka rowerowa ,,Zdroje”) 8:30 – 10:00 (jeśli wcześniej nie zostanie osiągnięty limit zawodników – (250 osób) opłata 99 zł

 wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

Przelewy za opłatę startową należy dokonać na konto: Klub Sportowy Chrobry Gryfice

nr konta: 40 9376 0001 0029 4887 2001 0001

W tytule wpłaty prosimy podać:

NAZWISKO, IMIĘ, DATĘ URODZENIA z dopiskiem "IX GRYFICKA DZIESIĄTKA - bieg na 10 km"

 

 

10. Trasa oraz dystans biegu:

 

11. Pomiar czasu:

 

12. Klasyfikacja końcowa:

BIEG GŁÓWNY 10KM

 

13. Nagrody:

 

14. Zasady finansowania:

 

15. Postanowienia końcowe:

16. Rozpowszechnienie i udostępnienie wizerunku.

I. Postanowienia dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa zawodników
1. W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2, Zawody w Polsce do odwołania, odbywać się będą na terenie otwartym bez udziału publiczności do czasu zniesienia takich ograniczeń przez władze Państwowe.
2. Celem wprowadzenia Wytycznych jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Uczestnikom Zawodów poprzez określenie stref, zasad dostępu oraz przemieszczania się w poszczególnych strefach oraz zasad funkcjonowania punktów odżywczych.
3. Każdy Uczestnik Zawodów zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszych Wytycznych. Brak znajomości zapisów Wytycznych nie zwalnia Uczestnika Zawodów z obowiązku stosowania się do jego treści.
4. Uczestnicy Zawodów (z wyłączeniem pracowników Organizatora) biorą w nich udział dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
5. Uczestnicy Zawodów zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego i zachowania zgodnego z obowiązującym porządkiem prawnym oraz postanowieniami niniejszych Wytycznych oraz innych regulacji obowiązujących na terenie zawodów ustanowionych przez Organizatora.
6. Pomimo przyjętych w niniejszych wytycznych zapisów mających na celu maksymalne ograniczenie podczas zawodów ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ryzyko to nadal istnieje.
7. Osoby, które podejmą decyzję o udziale w zawodach w czasie pandemii w jakiejkolwiek roli i zostaną dopuszczone przez organizatora do zawodów - będą robić to na własne ryzyko.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakażanie wirusem SARS-CoV-2 osób biorących udział w zawodach w czasie pandemii oraz za naruszenia wyżej wymienionych przepisów przez organizatorów zawodów.
II. Postanowienia szczegółowe
1. Każdy uczestnik biorący udział w zawodach winien posiadać przy sobie maseczkę lub przyłbicę.
2. W miejscu zawodów będą mieściły się punkty do dezynfekcji rąk (przy biurze zawodów oraz toaletach).
3. Podczas rejestracji w biurze zawodów, podczas ceremonii nagradzania należy zachowywać 1,5 metrowy dystans społeczny. Z obowiązku utrzymania 1,5 -metrowego dystansu społecznego wyłączeni są :
· rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
· osoby wspólnie mieszkające,
· osoby niepełnosprawne,
· osoby, które zasłaniają usta i nos.
4. Funkcjonowanie strefy „Biura Zawodów” (w przestrzeni otwartej) Strefa będzie podzielona na stanowiska, a każde stanowisko posiada wejście i wyjście.
Podczas rejestracji:
· obowiązek utrzymania 1,5-metrowego dystansu społecznego
· na stanowisku osoby obsługiwane są pojedynczo;
· odkażenie rąk przed obsłużeniem przy stanowisku rejestracyjnym (płyn będzie mieścił się
na stanowisku),
5. Funkcjonowanie „Strefy Startu”
· zawodnicy oczekujący na start w strefie startu mają obowiązek utrzymania 1,5-metrowego
dystansu społecznego
· zawodnicy startują według określonych w harmonogramie godz. startu
· pomiar czasu netto, dla każdego uczestnika indywidualnie
6. Funkcjonowanie „Punktu Odżywczego”
Na trasie będą się znajdować punkty odżywcze na których zawodnik może pobrać samodzielnie wodę w butelce 0,5l
III. Wewnętrzne zasady organizatora wydarzenia
1. Organizator powoła konkretnego pracownika do zadań związanych z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur.
2. Organizator zapewni dodatkowe procedury dla osób pracujących przy realizacji niniejszego wydarzenia:
a. zebranie danych kontaktowych do obsługi wydarzenia;
b. obowiązkowe maseczki/przyłbice u wszystkich pracowników, szczególnie mających kontakt
z publicznością;
c. dezynfekcja dłoni przy wejściu na teren imprezy i wyjściu;
d. dezynfekcja dłoni przy toaletach, dostępne środki do dezynfekcji;
e. organizacja posiłków w podziale na grupy i w formie „na wynos”;
f. wyposażenie personelu sprzątającego w środki ochrony osobistej (rękawiczki jednorazowe) oraz środki do dezynfekcji;
g. szkolenie pracowników w zakresie bezkontaktowej obsługi publiczności oraz procedur stosowanych na imprezie;
j. planowanie harmonogramu organizacji wydarzenia, tak aby jak najmniejsza liczba osób pracowała w jednym czasie w jednym miejscu;
k. opracowanie odpowiednich zapisów do kart zawodników - klauzula RODO dotycząca udostępniania danych GIS, oświadczenie o stanie zdrowia.
3. W ramach Festiwalu Biegowego Gryficka Dziesiątka start poszczególnych zawodów (dystansów) zgodnie z harmonogramem godzinowym zostanie podzielony. Limit startujących zawodników nie zostanie przekroczony, zgodnie z obowiązującym przepisami wystartuje nie więcej niż 250 zawodników.
IV. Polityka informacyjna dla uczestników wydarzenia
1. Organizator wydarzenia dokona aktualizacji swoich regulaminów pod kątem wprowadzenia do nich dodatkowych zapisów w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego, w tym:
a. klauzule dot. ochrony danych osobowych, umożliwiające Organizatorowi udostępnienie
Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych uczestników
imprezy;
b. złożenie przez uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
2. Organizator poinformuje uczestników z wyprzedzeniem:
a. o tym, że uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. zasad i procedur, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać;
b. o zasadach uczestnictwa w danym wydarzeniu pod kątem zasad logistyki i bezpieczeństwa na terenie wydarzenia.
c. organizator będzie zbierał dane osobowe, które umożliwią łatwy kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w wydarzeniu. Dane będą przechowywane przez organizatora przez 2 tygodnie.
V. Wzór treści oświadczenia o stanie zdrowia uczestnika
Ja niżej podpisany/na oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem COVID - 19
podczas zwodów organizowanych 31 lipca 2022 roku w Gryficach, w ramach Festiwalu
Biegowego Gryficka Dziesiątka. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego obowiązującymi podczas trwania Festiwalu Biegowego Gryficka Dziesiątka w Gryficach i zobowiązuję się do ich przestrzegania. Oświadczam, że nie będę wnosił/ła w stosunku do organizatorów wydarzenia żadnych roszczeń w razie zakażenia wirusem COVID-19 na terenie Nadleśnictwa Gryfice podczas trwania Festiwalu Biegowego Gryficka Dziesiątka w Gryficach.
Jednocześnie oświadczam, że:
1) według mojej wiedzy jestem zdrowy/a, nie posiadam żadnych objawów zakażenia koronawirusem,
2) nie przebywam na kwarantannie oraz nie miałem/am kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem,
3) biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za swój stan zdrowia.

Jeśli Uczestnik zawodów zaobserwuje u siebie takie objawy jak: gorączka oraz jeden z objawów:
kaszel, duszność, powinien niezwłocznie:
· udać się do wyznaczonego przez Organizatora miejsca (Punkt medyczny) na Terenie
zawodów;
· powiadomić o tym fakcie Organizatora;
· Skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, właściwą dla miejsca
organizacji zawodów lub całodobową infolinią NFZ 800-190-590;

 

16. Kontakt: