Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Regulamin Zawodów "II NOCNA TRZEBIESZKA BIEGOWA"

REGULAMIN

„II NOCNA TRZEBIESZKA BIEGOWA”

DYSTANS 7 KM

 

I. CEL IMPREZY

 

 1. Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
 2. Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.
 3. Sport, jako alternatywny sposób spędzania czasu wolnego.

 

 

II. ORGANIZATOR:

 1. Organizatorem biegu jest Stowarzyszenie Klub Biegacza Kamień Pomorski
 2. Sołtys Trzebieszewa
 3. Koło Gospodyń Wiejskich Trzebieszewo

 

III. TERMIN I MIEJSCE:

 1. 02 lipca 2022 roku (sobota), godz. 23:00
 2. Start i meta: boisko w Trzebieszewie, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie

 

IV. TRASA:

 1. Dystans 7 km. (1 okrążenie).
 2. Trasa oznakowana znakami poziomymi.
 3. Nawierzchnia 98% utwardzona (dukty leśne, pola).

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 18-ty rok życia oraz osoby powyżej 12 roku życia posiadający  pisemną zgodę rodziców, bądź  prawnych opiekunów i zweryfikowali się w biurze zawodów. Dodatkowo w przypadku osób, które w dniu biegu, tj. 02 lipca 2022 roku nie osiągnęły jeszcze pełnoletności Organizator wymaga przedstawienia  zaświadczenia lekarskiego o zdolności        do pokonania wskazanego dystansu  (nie starsze niż 30 dni od daty biegu).
 2. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście w Biurze Zawodów, które w dniu zawodów będzie mieścić się na boisku w Trzebieszewie.
 3. Podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać: dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy).
 4. Uczestnik potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w „II Nocna Trzebieszka Biegowa” wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu na dystansie 7 km  i dobrowolnie zdecydował się podjąć ryzyko, startując w „II Nocna Trzebieszka Biegowa” na własną odpowiedzialność.
 6. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń obsługi biegu, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i służb odpowiedzialnych    za kierowaniem ruchem, w tym sędziów i innych służb zabezpieczających trasę biegu.
 7. Decyzje obsługi medycznej dotyczące braku możliwości kontynuowania biegu           są ostateczne i niepodważalne.
 8. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.
 9. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 10. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
 11. Poza osobami pełniącymi funkcje organizacyjne na trasie " II Nocna Trzebieszka Biegowa " nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego. Osoby naruszające niniejszy zakaz mogą być usunięte z trasy biegu przez odpowiednie służby, jak również zawieszone w  prawach uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Organizatora na 2 lata.
 12. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się: wnoszenia na teren Imprezy przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla  innych  Uczestników,  uczestnictwa  w  biegu   w  stroju  zasłaniającym  twarz  i  uniemożliwiającym  identyfikację Uczestnika, startu ze zwierzętami.

 

VI. ZGŁOSZENIA  I  OPŁATA STARTOWA:

 1. Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną do dnia 30 czerwca 2022 roku  do godziny 23:59 na stronie https://sport-time.com.pl
 2. Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe tylko w Biurze Zawodów jeżeli wcześniej nie osiągnięty zostanie limit uczestników.
 3. Limit  Uczestników w „II Nocna Trzebieszka Biegowa” wynosi 100 osób.  W przypadku wyczerpania tego limitu Organizator  zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów.
 4. Uczestnicy "II Nocna Trzebieszka Biegowa" są zwolnieni z opłaty startowej.
 5. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie Pakietów Startowych będzie odbywać się w Biurze Zawodów zlokalizowanym w dniu 02 lipca 2022 roku na boisku                 w Trzebieszewie, w godzinach 20:00 – 22:40.

 

VII. POMIAR CZASU:

 1. Podstawą klasyfikacji jest pomiar czasu wykonywany za pomocą urządzenia do pomiaru czasu.
 2. Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia numeru startowego za linią mety. Brak zwrotu numeru startowego spowoduje nie ujęcie w komunikacie końcowym, dyskwalifikację oraz możliwość nie uczestniczenia w losowaniu nagród.

 

VIII. KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

W trakcie "II Nocna Trzebieszka Biegowa" będą prowadzone następujące klasyfikacje:

 1. Klasyfikacja Generalna - kobiet i mężczyzn.
 2. Puchar ufundowany przez Starostę Kamieńskiego dla uczestnika i uczestniczki biegu, którzy zostaną wytypowani do otrzymania pucharu w drodze losowania z pośród wszystkich uczestników (wylosowany musi być obecny na zakończeniu).

 

IX. NAGRODY:

 1. Każdy uczestnik, który ukończy "II Nocna Trzebieszka Biegowa" otrzyma pamiątkowy medal.
 2. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu.
 3. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg będą mieli szansę wylosować jedną         z licznych nagród specjalnych.
 4. Wylosowaną nagrodę specjalną należy odebrać osobiście przed trzykrotnym wyczytaniu numeru startowego przez Organizatora. W przypadku nie odebrania wylosowanej nagrody specjalnej następuje losowanie kolejnego numeru.

 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator Wykonawczy (Stowarzyszenie Klub Biegacza Kamień Pomorski, ul. Wolińska 9, 72-400 Kamień Pomorski, e-mail: kontakt@kb-kamien.eu
 2. Dane osobowe Uczestników "II Nocna Trzebieszka Biegowa" będą przetwarzane          w celu:
  1. zawarcie i wykonania umowy, tj. organizacji i przeprowadzenia Imprezy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego   i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –dalej jako RODO;
  2. dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora);
  3. Wykonania obowiązków prawnych np. wystawiania rachunków lub faktur, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  4. W celach informacyjnych, wewnętrznych celach administracyjnych, analitycznych i statystycznych (podstawa prawna: art.6 ust. 1 lit. a i f RODO  w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora);
  5. ogłoszenia wyników Imprezy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  6. promocyjnych i marketingowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO    w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora).
 3. Dane osobowe Uczestników biegu „II Nocna Trzebieszka Biegowa” mogą być przekazane następującym kategoriom odbiorców:
 4. Podmiot, którym muszą być udostępnione na podstawie przepisów prawa;
 5. Organizatorowi, tj. Stowarzyszeniu Klub Biegacza Kamień Pomorski,                       ul. Wolińska 9, 72-400 Kamień Pomorski;
 6. Podmiotom, z którymi Administrator współpracuje w celu organizacji Imprezy,          w szczególności podmiotom za pośrednictwem, których dokonywane                     są zgłoszenia do udziału w Imprezie, podmiotom świadczącym obsługę pomiaru czasu,
 7. Innym podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji jego praw (ubezpieczycielom, podmiotom świadczącym usługi: informatyczne, prawne, marketingowe).
 8. Administrator przetwarza następujące dane: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, NIP), dane kontaktowe (numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), dane rozliczeniowe (numer rachunku bankowego), nazwę klubu, wizerunek. Dane osobowe przechowywane będą przez przechowywane przez Administratora danych osobowych przez okres 2 lat lub do czasu przedawnienia roszczeń oraz upływu przechowywania dokumentów na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych. Po upływie ostatniego z tych okresów dane Uczestnika zostaną usunięte lub zanonimizowane  przez Organizatora.
 9. Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich sprostowania,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. W przypadku dokonania naruszeń związanych z ochroną danych osobowych przez Administratora, uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w " II Nocna Trzebieszka Biegowa ".
 11. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, w celu ogłoszenia wyników Imprezy oraz przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, a jej nie wyrażenie uniemożliwi publikacje uzyskanego wyniku bądź wizerunku. Zgoda będzie mogła być w każdym czasie wycofana, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność     z prawem  przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
 12. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. „II Nocna Trzebieszka Biegowa” odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Zarówno start jak i meta odbywają się na świeżym powietrzu. Uczestnicy biegu           są zobowiązani do przestrzegania zasad sanitarnych tj. noszenia maseczek, zachowania odstępu społecznego i wszystkich innych obowiązujących w dniu biegu. Organizator zapewnia środki do dezynfekcji, jednocześnie każdy jest odpowiedzialny za samego siebie.
 3. Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który w czasie biegu musi być przypięty     z przodu na piersiach.
 4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania czołówki.
 5. Na trasie biegu mogą przebywać wyłącznie osoby zweryfikowane w Biurze Zawodów z numerem startowym. Wszelka zewnętrzna pomoc (np.: holowanie, prowadzenie) będzie skutkowało dyskwalifikacją.
 6. Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
 7. Organizator zapewnia napoje (woda) na mecie oraz posiłek regeneracyjny.
 8. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu                  i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
 10. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 11. Wszystkie kwestie sporne nie opisane w regulaminie rozstrzyga organizator.
 12. Organizator biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów ustnych i pisemnych przed rozpoczęciem imprezy.

 

XII. KONTAKT:

 1. Marek Szymański – Prezes Klubu Biegacza Kamień Pomorski, tel. 505 209 676 lub  e-mail: kontakt@kb-kamien.eu
 2. Monika Kosińska – Sołtys Trzebieszewa, tel. 660 895 869
 3. Grzegorz Stępniak – Wiceprezes Klubu Biegacza Kamień Pomorski, tel. 660 329 377