Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Regulamin Zawodów "BIEGOWE GRAND PRIX GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO 2023/2024 - BIEG 3"

REGULAMIN

BIEGOWEGO GRAND  PRIX

GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

2023/2024

 

1. Cel zawodów:

- popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia;

- promowanie miasta Gorzowa Wielkopolskiego;

- umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.

 

2. Organizatorzy:

- Stowarzyszenie „AKTYWNE ŻYCIE”;

- Fundacja Tomka Manikowskiego Dogonić Marzenia

- Wierzbicki Running Project;

Zasady uczestnictwa:

- w zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095);

- zawodnicy w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.

 

3. Zgłoszenia:

- zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez stronę internetową:  http://www.sport-time.com.pl/zapisy-online

- zgłoszenie internetowe jest ważne po dokonaniu opłaty startowej dokonanej w biurze zawodów w dniu biegu

- wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

- Biuro zawodów czynne w godzinach – 9:30 – 10:30

LIMIT UCZESTNIKÓW WYNOSI 150 OSÓB NA KAŻDY BIEG!!

 

4. Termin i miejsce:

Gorzów Wielkopolski.

I BIEG – 29.10.2023

II BIEG – 26.11.2023

III BIEG – 10.12.2023

IV BIEG – 28.01.2024

V BIEG – 25.02.2024

VI BIEG – 10.03.2024

GALA PODSUMOWUJĄCA – 5.04.2024 r.

Wszystkie biegi rozpoczną się o godzinie: 11:00;

w osobnym terminie  odbędzie się oficjalna ceremonia zakończenia cyklu Grand Prix podczas której zostaną wręczone nagrody oraz pamiątkowe medale. Termin ceremonii zakończenia zostanie podany nie później niż miesiąc przed planowanym terminem.

 

5. Trasa:

- każda z sześciu tras wyznaczona będzie na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego

- dystans 5 km

Pomiar czasu:

- podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym i winien przymocować do sznurówki buta startowego.

Na mecie oraz opcjonalnie na starcie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na punkcie kontrolnym może spowodować dyskwalifikację;

- zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej oraz kategoriach wiekowych odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera)

 

6. Klasyfikacja końcowa:

- warunkiem sklasyfikowania w klasyfikacji końcowej Grand Prix Gorzowa Wielkopolskiego jest udział w co najmniej 4 z 6 biegów;

- w klasyfikacji generalnej po wszystkich edycjach wyróżnione będą kategorie OPEN, kategorie wiekowe w klasyfikacji indywidualnej:

- kategorie OPEN: kobiet i mężczyzn miejsca I – V;

- kategorie OPEN Nordic – Walking: kobiet i mężczyzn miejsca I – III;

- kategorie wiekowe: K16 (16-29 lat), K30 (30-39 lat), K40 (40 – 49 lat), K 50 ( 50 lat i starsze ) M16 (16-29 lat), M30 (30-39 lat), M40 ( 40 – 49 ) M 50 (50lat i starsi) miejsca I – III ;

- kategorie wiekowe Nordic – Walking: K16 (16-29 lat), K30 (30-39 lat), K40 (40 – 49 lat), K 50 ( 50 lat i starsze ) M16 (16-29 lat), M30 (30-39 lat), M40 ( 40 – 49 ) M 50 (50lat i starsi) tylko I miejsca;

- przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia w chwili rozpoczęcia cyklu;

- kategorie zostaną utworzone tylko w przypadku sklasyfikowania w nich co najmniej 3 zawodników/zawodniczek, w przeciwnym razie zawodnicy zostają przyłączeni do kategorii młodszej;

- klasyfikacja generalna zostanie utworzona na podstawie punktów zdobytych w czterech najlepszych biegach danego zawodnika;

- punkty przyznawane będą za miejsca zajęte w poszczególnych biegach według systemu: 1 miejsce – 1 punkt, 2 miejsce – 2 punkty, ..., 100 miejsce – 100 punktów, według podziału OPEN Mężczyzn, OPEN Kobiet;

- zwycięzcą zostaje osoba która uzbiera najmniejszą liczbę punktów uwzględniając wyniki z czterech najlepszych startów;

- w przypadku zdobycia przez zawodników takiej samej liczby punktów o zajętym miejscu decyduje najlepsza pozycja w danym biegu.

 

7. Nagrody:

- w kat. OPEN – puchary oraz nagrody rzeczowe lub finansowe (w zależności od budżetu imprezy ) dla 5 najlepszych zawodników;

- w kat. wiekowych –nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych zawodników;

- w kat. wiekowych nordic – walking nagrody rzeczowe dla zawodników, którzy zdobędą I miejsce;

- nagrody nie dublują się. Zawodnicy nagrodzeni w kat. OPEN nie będą dekorowani w kategoriach wiekowych;

- pamiątkowy medal otrzymają uczestnicy, którzy ukończą przynajmniej 3 biegi cyklu. Medale wręczane będą na gali podsumowującej;

 

8. Zasady finansowania:

- istnieje możliwość wykupienia abonamentu na wszystkie biegi cyklu. Wówczas opłata wynosi 150 zł płatna przelewem na konto:  80109019000000000130448040 w tytule przelewu należy podać imię nazwisko rok urodzenia oraz dopisek Biegowe Grand Prix Gorzowa Wlkp.

- opłaty wpisowej dokonujemy w dniu biegu w biurze zawodów;

- opłata wpisowa płatna w dniu biegu w biurze zawodów wynosi: 30 zł;

- opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi;

 

9. Numery startowe:

- numery odbieramy w biurze zawodów podczas weryfikacji i oddajemy po każdym biegu w biurze zawodów .

 

10. Zasady bezpieczeństwa:

- zawodnicy oznaczeni będą numerami startowymi,

- wszyscy uczestnicy powinni zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa biegu oraz bezwzględnie stosować się do zasad oraz zaleceń organizatorów jak i służb odpowiedzialnych za organizację i bezpieczeństwo biegu.

 

11. Postanowienia końcowe:

- zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne;

- uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania i dostosowania się do zasad ruchu drogowego;

- obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;

- organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;

- uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy -Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność;

- uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu;

- organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu;

- młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna;

- organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz własnej jego interpretacji.

Organizator zawodów

Sebastian Wierzbicki

sebastianwierzbickipl@gmail.com