Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×
ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W ZAWODACH
MUSISZ SIĘ ZAREJESTROWAĆ
Masz już konto? Zaloguj się!

Rejestracja

Dane Osobowe

Twój klub

Regulamin

1. Informacje dotyczące administratora danych oraz inspektora ochrony danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Sport-Time Łukasz Przybysz, 72-300 Gryfice, ul. Ks. Ruta 85/1. Firma wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na powyższy adres z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”, mailowo na adres: sport-time@o2.pl

Obsługę Sport-Time prowadzi Łukasz Przybysz

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z zakresu działalności firmy obsługującej zawody; firmy pomiarowej oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje zlecające obsługę zawodów sportowych.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego ABI sport-time@o2.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres: sport-time@o2.pl

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Sport-Time Łukasz Przybysz. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
 

2. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne

Będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe ponieważ zapisali się Państwo do udziału w imprezie sportowej. Państwa dane będą więc przetwarzane w celu zawarcia z Państwem umowy na udział w imprezie i jej realizacji w tym: m.in. aby wypełnić warunki umowy określone w Regulaminie Organizatora, wykonywać rozliczenia finansowe, przeprowadzić działania konkursowe, przekazywać Państwu istotne informacje dot. wydarzenia.

Państwa dane będą przetwarzane na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) – jeżeli udzielili nam Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
- art. 6 ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

3. Komu przekazujemy Państwa dane?

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej – jeśli jest to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi.
Możemy przekazywać Państwa dane podmiotom przetwarzającym z którymi zawieramy umowy w szczególności na:

  • świadczenie usług dla użytkowanych przez nas systemów informatycznych,
  • korzystanie z serwerów poczty elektronicznej oraz stron www (tzw. hosting poczty elektronicznej i stron www),
  • obsługę informatyczną zawodów w tym m.in. pomiar czasu, wyniki SMS,
  • druk i pakowanie numerów startowych,
  • relacje fotograficzną oraz medialną,
  • niszczenie dokumentów archiwalnych.

Odbiorców wymienionych powyżej obowiązuje klauzula poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

W związku z dokonywaniem płatności drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych będzie firma płatności elektronicznej oraz bank.
Odbiorcą Państwa mogą być także ubezpieczyciele - gdybyście ulegli Państwo wypadkowi.

Ponadto odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty publiczne, które wykonują zadania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

4. Okres przechowywania danych

Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

5. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do Państwa danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Jeżeli udzielili nam Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Obowiązek podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Nie jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w imprezie sportowej.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu wykonania umowy. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji polegać będzie wyłącznie na weryfikacji Państwa danych (np. informacji o zajęciu miejsca w kategorii wiekowej).

8. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

W związku z faktem, iż wyniki zawodów będą publikowane w Internecie (o ile wyrazili Państwo na to zgodę) dostęp do nich będzie możliwy także w państwach poza EOG.
 

* RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

×

Zapoznałem/am się z polityką prywatności, która zawiera m.in. następujące informacje:
1) Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Sport-Time Łukasz Przybysz 72-300 Gryfice, Ul. Ks. Ruta 85/1, NIP: 857-191-76-06
2) Cel, zakres i czas przetwarzania danych.
3) Przysługujące mi prawa

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu nawiązania kontaktu oraz przekazywania informacji handlowych, marketingowych oraz promocyjnych związanych z działalnością gospodarczą Sport-Time Łukasz Przybysz 72-300 Gryfice, Ul. Ks. Ruta 85/1, NIP: 857-191-76-06 w całym okresie przetwarzania moich danych.