Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

I Wielkanocny Bieg Zająca

Regulamin

I Wielkanocny Bieg Zająca – bieg charytatywny dla dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 w Trzcińsku-Zdroju.

 

I. ORGANIZATOR

Stowarzyszanie Sportowe "FANI FORMY" z siedzibą w Szczecinie przy ul. Świstaczej 26/4, KRS:0000718406

 

II. CELE ZAWODÓW

1. Promocja aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia i  biegania wśród dzieci i młodzieży.

2. Promocja Stowarzyszenia Sportowego "FANI FORMY".

3. Promowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców gminy Trzcińsko-Zdrój i okolic oraz mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.

4. Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

5. Upowszechnianie biegania jako jednej z najprostszych form ruchu.

6. Wspieranie działań charytatywnych poprzez zbiórkę pieniędzy na rajd rowerowy dla dzieci
i młodzieży z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 w Trzcińsku-Zdroju.

 

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2018  r. w Trzcińsku-Zdroju.

2. Start będzie miał miejsce przy z Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 przy ul. Dworcowej 3
w Trzcińsku-Zdroju (plac zabaw).

3. Start nastąpi o godzinie 14:00.

 

IV. TRASA ORAZ DYSTANS BIEGU:

1.  Dystans wynosi:

a) bieg główny dla dorosłych: ok  5,6 km po nawierzchni mieszanej: drodze asfaltowej i kostce brukowej.  

Start: ul. Dworcowa 3, Promenada 1 – 440m, Aleja Róż – 250m, Promenada 2 – 580m, ul. Uzdrowiskowa - 130m, ul. Cmentarna – 460m, Droga Lotha – 1860m, ul. Cmentarna – 350m, ul. Okólna – 150m, ul. Uzdrowiskowa – 140m, Promenada 2 – 580m, Aleja Róż – 250m, Promenada 1 – 440m , ul. Dworcowa 3 meta.

b) bieg dla dzieci: ok  3 km po nawierzchni mieszanej: drodze asfaltowej i kostce brukowej.

Start: ul Dworcowa 3, Promenada 1 – 440m, Aleja Róż – 250m, Promenada 2 – 580m, ul. Uzdrowiskowa - 130m, ul. Cmentarna – 110m, ul. Okólna – 150m, ul. Uzdrowiskowa – 140m, Promenada 2 – 580m, Aleja Róż – 250m, Promenada 1 – 440m , ul. Dworcowa 3 meta.

Trasa będzie posiadała oznaczenia od startu do mety. Trasa nie będzie posiadała atestu

Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu. Trasa została przedstawiona na mapce sytuacyjnej.

 

V. LIMIT CZASU

1. Limit czasu na pokonanie dystansu w obu biegach wynosi 1 godzinę .

2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.

 

VI. ZGŁOSZENIA

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej do biegu na stronie  www.sport-time.com.pl, opłacenie pakietu startowego przelewem elektronicznym oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas odbioru pakietu w dniu zawodów. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie opłaty rejestracyjnej, o której mowa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Zgłoszenie jest ważne w momencie uiszczenia opłaty startowej.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa, co do którego istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.

3. Łączna liczba uczestników biegu na 5,6 km jest ograniczona do 100 osób. W biegu dzieci na 3 km  - 30 osób.

4. Rejestracje elektroniczne przyjmowane będą do dnia 25 marca 2018 roku. Natomiast w dniu zawodów zgłoszenia będą przyjmowane w ramach wolnych miejsc. Przyjmowane od godz.12:00 w przypadku nie osiągniecia wcześniej limitu startujących. Organizator zastrzega sobie prawo przyjmowania zgłoszeń w momencie przekroczenia powyższej liczby uczestników biegu. Osoby które wykonają przelew po 25.03.2018 roku proszone są o zabranie ze sobą potwierdzenie przelewu.

Rejestracja dzieci na bieg 3,0 km odbywa się tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na adres:faniformy@wp.pl. W zgłoszeniu należy podać następujące dane: NAZWISKO i IMIĘ, DATĘ URODZENIA ORAZ MIEJSCOWOŚĆ z dopiskiem ” I Wielkanocny Bieg Zająca”

 5. Na liście startowej widoczne są osoby, które dokonały rejestracji i płatności za pakiet startowy
w kolumnie opłata.

6. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy w dniu zawodów tj.  2 kwietnia  2018  w godz.
12:00-13:00 (lokalizacja biura zawodów plac przed Placówką  Opiekuńczo - Wychowawczą nr 3
w Trzcińsku-Zdroju,  ul. Dworcowa 3).

 

VII. UCZESTNICTWO

1. Prawo uczestnictwa:

• w biegu na dystansie 5,6  km  - osoby, które ukończyły 16 rok życia do dnia imprezy,

• w biegu na dystansie 3 km – dzieci z  Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 w Trzcińsku-Zdroju oraz w ramach wolnych numerów pozostałe dzieci.

2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna podczas odbioru pakietu startowego w dniu zawodów. Natomiast w biegach dzieci pakiet startowy odbiera rodzic lub opiekun.

3. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

4. W pakiecie startowym biegów uczestnicy otrzymują numer startowy, suplementy firmy AKTIVON SPORT a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal, napój oraz posiłek regeneracyjny
w formie kiełbasy. Dodatkowo dzieci otrzymają paczki świąteczne ze słodyczami.

 

VIII. POMIAR CZASU:

1. Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności na mecie wykona firma Sport-Time - www.sport-time.com.pl

2. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w biurze zawodów przy linii Start-Meta i winien przymocować do sznurówki buta startowego.

3. Na mecie oraz  na starcie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie.

4. Zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej oraz kategoriach wiekowych odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera);

5. Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety.

 

IX. OPŁATY

1.Opłata startowa za udział w biegach na dystansie 5,6 km i 3 km wynosi minimum 20,00 zł. 
W związku z ideą przedsięwzięcia biegacze za udział w biegu mogą dokonywać większych wpłat na konto Stowarzyszenia Sportowego "FANI FORMY". Dochód z opłaty startowej zostanie w całości  przeznaczony na rajd rowerowy dla dzieci z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 3 w Trzcińsku-Zdroju.

Rajd rowerowy odbędzie się w dniach 8 – 18 VII 2018. Trasa rajdu: Bolesławiec – Wrocław. Dzieci z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 3 w Trzcińsku-Zdroju są zwolnione z opłaty startowej. Numer startowy 1 – „honorowy” zostanie sprzedany  biegaczowi, który dokona najwyższej opłaty startowej. 26 marca 2018 roku zostanie on przyznany po weryfikacji uczestników oraz zaksięgowaniu wszystkich wpłat na konto.

2.Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

3.Przelewy za opłatę startową należy dokonać na konto: Stowarzyszenie Sportowe "FANI FORMY"
z siedziba w Szczecinie

nr konta:67160014621818453240000001

W tytule wpłaty prosimy podać:

NAZWISKO i IMIĘ, DATĘ URODZENIA z dopiskiem ” I Wielkanocny Bieg Zająca”

  • Każdy zawodnik, który podczas rejestracji poda numer telefonu (komórkowy), po biegu otrzyma Wielkanocnego sms z uzyskanym przez siebie wynikiem oraz zajętym miejscem
    w klasyfikacji OPEN;

4. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości oraz podpisaniu formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów.

5. Opłacenie pakietu startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

X. KLASYFIKACJA I NAGRODY

1.Klasyfikacja generalna i wiekowa odbywa się na  podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera).

2.Klasyfikacja biegaczy w biegu dla dorosłych na dystansie 5,6 km -  Open 3 pierwsze miejsca kobiet i mężczyzn;

3. Klasyfikacja biegu dziecięcego 3 km – Open 3 pierwsze miejsca z podziałem na chłopców
i dziewczynki

4. W biegu dla dorosłych w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn za miejsca I-III puchary.

5. W biegu dla dzieci w kategorii OPEN puchary oraz nagrody rzeczowe za miejsca I-III. Dyplomy dla wszystkich dzieci, które ukończą bieg.

 

XI. ZWROTY I REKLAMACJE

1. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać do organizatorów, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.

2. Przepisanie pakietu startowego na innego zawodnika jest możliwe do 25 marca 2018 – osoba, zrzekająca się pakietu wysyła email na adres:  faniformy@wp.pl z  informacją o rezygnacji z pakietu
i informacja o wskazaniu nowego uczestnika biegu wraz z jego danymi.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Stanowiska wydawania medali, wody i posiłku regeneracyjnego będą wspólne dla wszystkich uczestników.

2. Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne;

3. Uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania i dostosowania się do zasad ruchu drogowego;

4. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;

5. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki

6. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w biegu.

7. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej  www.sport-time.com.pl oraz na profilu Facebooka FANI FORMY

8. Dane osobowe Uczestników Biegu zbierane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy pt.  I Wielkanocny Bieg Zająca. Każdemu z Uczestników Biegu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe i możliwość ich modyfikowania (zmiany). W celu wzięcia udziału w Imprezie Uczestnik Biegu zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, o które zapytany zostanie w formularzu zgłoszeniowym.

9. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji.

 

XIII KONTAKT

Kontakt do organizatora: faniformy@wp.pl.

Tel. 722-33-56-35 Katarzyna Otoka

 

 

Ze Sportowym pozdrowieniem

FANI FORMY

Lokalizacja/Data zawodów:
Trzcińsko-Zdrój
Zapisy do :
28/03/2018 23:59:00
Status :
Nieaktywny

Aktualności