Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

Bieg Tropem Wilczym - GRYFICE

Regulamin gryfickiego biegu VIII edycji Biegu Pamięci

Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”

 

 

I. CELE:

1. Uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

3. Promocja walorów turystycznych Miasta Gryfice.

4. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

 

 

II. ORGANIZATOR:

 1. Organizatorem lokalnym biegu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Gryfic.
 2. Organizatorem centralnym jest Fundacja Wolność i Demokracja.
 3. Bieg odbywa się dzięki współdziałaniu m.in. z :
  1. Miejską Biblioteką Publiczną im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach
  2. ZUK Gryfice
  3. Związkiem Sybiraków, koło w Gryficach
  4. Związkiem Drużyn ZHP „Rega”
  5. NSZZ „Solidarność”, Podregion Gryfice
  6. Firma Sport-Time

 

 

III. TERMIN i MIEJSCE

1. Biegi odbędą się 01 marca 2020 r. (niedziela)  od godziny 11:00.

2. Start i meta imprezy zlokalizowana będzie przy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach- w okolicy mostku przez rzekę Regę.

3. Biuro zawodów mieści się w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach. Będzie ono otwarte w następujących godzinach:

     - 28.02.2020 r. (piątek): 16:00-18:00

     - 29.02.2020 r. (sobota): 10:00-14:00

     - 01.03.2020 r. (niedziela): 9:30-11:00

4. Numery startowe przydzielane będą zgodnie z kolejnością weryfikacji zgłoszeń w biurze zawodów.

 

 

IV. OPIS IMPREZY

1. W ramach biegu odbędzie się:

1.1. Bieg dla dzieci do lat 6 – dystans: ok. 196,3 m

1.2. Bieg dla dzieci w wieku 7-12 lat- dystans około 600 m

1.2. Otwarty bieg rodzinny- dystans honorowy: 1963 m

2. Impreza ma charakter otwarty i będzie prowadzona w duchu zasady fair-play.

3. Trasa biegów dla dzieci prowadzi dookoła i w okolicy stawku w Parku Miejskim w Gryficach.

4. Trasa otwartego biegu rodzinnego rozpoczyna się i kończy przy Miejskiej Bibliotece Publicznej
w  Gryficach, przebiega ścieżkami rekreacyjnymi parku miejskiego.

5.  Trasa biegu będzie oznaczona za pomocą biało-czerwonej taśmy (po prawej stronie biegu) oraz okazyjnych plakatów na drzewach.

 

V. ZGŁOSZENIA i OPŁATY

 1. Zgłoszenia i opłata startowa.

1.1 Zgłoszenia indywidualne na wszystkie biegi przyjmowane będą przez stronę https://www.sport-time.com.pl/zapisy-online do dnia 25.02.2020 r.

1.2  Opłata startowa wynosi 15 zł. Opłatę należy wpłacić na konto Stowarzyszenia Przyjaciół Gryfic (Bank Spółdzielczy Gryfice: 26 9376 0001 2001 0015 4194 0001 ), w tytule wpisując „Tropem Wilczym, imię i nazwisko, rok urodzenia”.

1.3. Opłatę startową należy wnieść do 25.02.2020 r. Niewniesienie opłaty startowej w terminie wiąże się ze skreśleniem z listy biegaczy.

 2. Osoby startujące w biegach oświadczają, że zapoznały się z treścią niniejszego regulaminu
i startują w nich na swoją wyłączną odpowiedzialność. Są również świadome tego, że udział
w biegach wiąże się z podjęciem wysiłku fizycznego, a co za tym idzie naturalnym ryzykiem i zagrożeniem wypadkami, możliwością odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, ewentualnie strat i szkód o charakterze majątkowym.

3. Każdy z biegaczy zobowiązany jest do weryfikacji swojego zgłoszenia oraz odbioru pakietu startowego z biura zawodów- godziny otwarcia biura zawodów podane są w pkt. III.3.

 

 

VI.PROGRAM ZAWODÓW

1.Podaje się do wiadomości następujący ogólny zarys programu biegów:

     9:30-11:00- biuro zawodów, weryfikacja zgłoszeń

10:50 – przejście na miejsce biegu dla dzieci do lat 6 jego uczestników

11:00 - start biegu dla dzieci do lat 6

11:20- przejście na miejsce biegu dla dzieci w wieku 7-12 lat

11:30- start biegu dla dzieci w wieku 7-12 lat

12:00- start otwartego biegu rodzinnego na honorowej trasie 1963 m

<W miarę docierania na metę uczestników biegu wręczanie im upominków i dyplomów.>

Ok. 13:00 (lub po dotarciu ostatniego zawodnika)- losowanie nagród specjalnych, dekoracja pierwszych miejsc

2.  Dopuszczalne są przesunięcia w czasie wynikające z czynników niezależnych od organizatorów.

 

 

 

VII. KLASYFIKACJE

1. Klasyfikacji czasowej ze względu na miejsce i czas uczestnicy biegów nie podlegają. Jest to typowa rekreacyjna impreza rodzinna. Wyróżnione zostanie I miejsce w każdej kategorii.

 

 

VIII. NAGRODY, PAKIETY STARTOWE

 1. W ramach pakietu startowego każdy z zawodników otrzyma:
  1. Pamiątkową koszulkę z podobizną Żołnierza Wyklętego
  2. Medal
  3. Numer startowy
  4. Materiały upominkowe i promocyjne

2. W miarę możliwości wsparcia biegu przez sponsorów przewiduje się dodatkowe, drobne upominki, których losowanie odbędzie się po biegach.

3. Za zajęcie  I miejsca w poszczególnych kategoriach biegowych zawodnicy otrzymują dodatkowy dyplom oraz upominki.

 

IX. ZALECENIA EKOLOGICZNE

 1. Przedstawiamy poniższe informacje oraz zalecenia ekologiczne dla uczestników biegu:
  - W miejscu zawodów będą ustawione worki do segregacji odpadów. Prosimy o wyrzucanie odpadów do worków przeznaczonych na daną kategorię.

- Organizator wydarzenia nie przewiduje druku materiałów informacyjnych (plakatów, ulotek, regulaminu zawodów) poza ilościami niezbędnymi do promocji wydarzenia oraz informowania uczestników o jego przebiegu w dniu zawodów.

- W celu ograniczenia ilości marnowanej żywności oraz odpadów, prosimy o szczególne zwracanie uwagi na pobierane porcje oraz ograniczenie nadmiernego wykorzystania materiałów plastikowych. Organizator przewiduje drobny poczęstunek, w ilości uzależnionej od zgłoszonych uczestników.

- W związku z rodzinnym charakterem biegu oraz jego dostępnością, zachęcamy Państwa do dotarcia na miejsce startu pieszo. W przypadku korzystania z transportu samochodowego zachęcamy do skorzystania z opcji wspólnych przejazdów (umawiając się między osobami biorącymi udział w biegu).

 

 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie biegi odbędą się bez względu na pogodę.

2. Każda uczestnik może wziąć udział tylko w jednym biegu.

3. Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną wraz z karetką w trakcie trwania imprezy. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w biegu.

4. Za rzeczy pozostawione lub zagubione przez uczestników organizator nie ponosi odpowiedzialności.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do upubliczniania wyników biegów, publikacji materiałów
o przebiegu zawodów oraz do zamieszczania zdjęć robionych w trakcie biegów na stronach internetowych, w prasie i w telewizji.

6.  Organizator posiada wykupione ubezpieczenie OC.

7. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostają natychmiastowo zdyskwalifikowani.

8. Zabrania się startu w biegu osobom będącym pod wpływem alkoholu, innych substancji odurzających.

9. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Dyrektor biegu.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian oraz ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

 

Zapraszamy serdecznie wszystkich sympatyków biegania

do wspólnego uczczenia w sportowym stylu idei Żołnierzy Wyklętych.

 

Dyrektor Biegu,
Grzegorz Burcza


Kontakt do organizatorów:
Tel.: 
793-468-723
Adres e-mail: p.s.kaminski@zhp.net.pl
 

Lokalizacja/Data zawodów:
Gryfice
Zapisy do :
25/02/2020 23:59:00

Aktualności