Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Regulamin Zawodów "IV Bieg Trzech Mostów w Kamieniu Pomorskim - ZAWODY ODWOŁANE !!!!!!!!!"

"IV Bieg Trzech Mostów w Kamieniu Pomorskim"

www.charytatywnybtm.pl

 

„III Regionalne Mistrzostwa Służb Mundurowych”

 

Regulamin 

 

1. Cel zawodów:

 

2. Organizator:

 

3.Termin i miejsce:

 

4. Trasa oraz dystans biegu:

 

5. Warunki uczestnictwa:

W "IV Biegu Trzech Mostów w Kamieniu Pomorskim" (w „III Regionalnych Mistrzostwach Służb Mundurowych”) prawo startu mają osoby, które do dnia 15 lipca 2018 roku ukończą 16 lat (osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna), zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów znajdującym się w tych dniach na terenie hali widowiskowo-sportowej, ul. Wolińska w Kamieniu Pomorskim (wejście główne) w godzinach:

- 14 lipca 2017 roku w godz. 17:00 - 20:00 (sobota)

- 15 lipca 2017 roku w godz. 09:00 - 13:00 (niedziela)

 

6. Zgłoszenia i opłata startowa:

http://www.sport-time.com.pl/zapisy-online

http://www.charytatywnybtm.pl

http://www.sercemdlaregionu.pl

 

7. Pomiar czasu:

 

8. Klasyfikacja końcowa:

K18 (16-19) – rocznik 2002 – 1999              M18 (16-19) – rocznik 2002 - 1999

K20 (20-29) – rocznik 1998 - 1989               M20 (20-29) – rocznik 1998 - 1989

K30 (30-39) - rocznik 1988 - 1979               M30 (30-39) – rocznik 1988 - 1979

K40 (40-49) – rocznik 1978 – 1969              M40 (40-49) – rocznik 1978 - 1969

K50 (50-59) – rocznik 1968 - 1959               M50 (50-69) – rocznik 1968 – 1959

       K60 (60…) – rocznik 1958 i starsi             M60 (60…) – rocznik 1958 i starsi

 

9. Nagrody:

 

10. Postanowienia końcowe:

 1. "IV Bieg Trzech Mostów Kamienia Pomorskiego" („III Regionalne Mistrzostwa Służb Mundurowych”) odbędzie się bez względu na pogodę,
 2. organizator zapewnia wszystkim uczestnikom biegu opiekę medyczną na trasie, starcie i mecie,
 3. obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników,
 4. organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki,
 5. organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu,
 6. organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu  i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce,
 7. decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne,
 8. uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu, 
 9. młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna,
 10. organizator zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji,
 11. wszystkie kwestie sporne nie opisane w regulaminie rozstrzyga organizator,
 12. w przypadku dokonania wpłaty i nie wystartowania w "IV Biegu Trzech Mostów w Kamieniu Pomorskim" z przyczyn uczestnika, opłata startowa nie będzie zwracana,
 13. numer startowy przypinany na klatce piersiowej w widocznym miejscu. Numeru startowego nie można zasłaniać,
 14. zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej po wpłacie kaucji w wysokości 100,00 złotych. W przypadku skargi nieuzasadnionej kaucja nie podlega zwrotowi i zostanie przekazana na cel charytatywny,
 15. pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w czasie 15 minut po zakończeniu biegu. Będą one rozpatrywane natychmiast przez Sędziego Głównego,
 16. wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga Sędzia Główny. Jego Decyzję są ostateczne,
 17. organizator biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów ustnych i pisemnych wywieszonych na tablicy (obok Biura Zawodów) przed rozpoczęciem imprezy.
 18. organizator biegu zastrzega sobie prawo do wykluczenia zgłoszonego zawodnika w związku z jego niesportowym zachowaniem powodującym naruszenie dobrego wizerunku biegu.

 

Organizator

 

Ariel Juszczak

tel: 607962571

pomoc@arieljuszczak.pl