Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Regulamin Zawodów "4. TERENOWY BIEG PRZETRWANIA"

R E G U L A M I N

„4. TERENOWEGO BIEGU PRZETRWANIA”

 

 

ZAŁOŻENIA IMPREZY

Dystans ok. 7 km z przeszkodami.

Start i meta: Plac Witosa

Limit startujących:

• 400 osób

 

I. CEL IMPREZY

• Promocja powiatu choszczeńskiego na terenie kraju.

• Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności fizycznej.

• Promocja zdrowego stylu życia.

• Promocja walorów turystycznych powiatu choszczeńskiego.

 

II. TERMIN

Sobota – 11.05.2019 r.

Godz. 13:00

 

III. MIEJSCE

Choszczno, ul. B. Chrobrego, Plac Witosa

 

BIURO ZAWODÓW I DEPOZYT:

- Duża hala sportowa przy Zespole Szkół nr 1

(wejście przy basenie)

Możliwość odbioru pakietów 10.05.2019 r. (piątek) w godz. 16:00- 20:00

 

IV. ORGANIZATOR

Starostwo Powiatowe w Choszcznie

Stowarzyszenie Klub Sportowy „Aktywne Choszczno”

 

V. WSPÓŁORGANIZATOR

Centrum Rekreacyjno Sportowe

 

VI. PATRON MEDIALNY

E-cho Sp. z o. o. Choszczno

GRAFIT - Agencja Reklamy

ARES – usługi poligraficzne

Hot Point

 

VII. TRASA I DYSTANS

1.Dystans biegu: ok. 7 km

2.Trasa biegu charakteryzuje się wysokim stopniem trudności, każdy z uczestników musi pokonać rożne przeszkody. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość podania pełnej listy przeszkód i szczegółów trasy w dniu imprezy.

3. Przy biurze zawodów znajdować się będzie punkt pomocy medycznej.

4. W przypadku kontuzji uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.

 

VIII. PROGRAM

07:00 – otwarcie biura zawodów duża hala sportowa przy basenie

11:00 – zamknięcie biura zawodów, 

11:30 – rozgrzewka,

13:00 – START „ 4. Terenowego Biegu Przetrwania”

13:45 – START ostatniej fali

15:00 – dekoracja zwycięzców

15:30 - podsumowanie

 

STARTY:

FALA po 30 osób wypuszczana co 3 minuty.

*Skład pierwszych trzech fal ustala organizator na podstawie weryfikacji zawodników

*Dla uczestników, którzy chcą startować w pierwszych 3 falach:

- pod adres mailowy: kontakt@aktywnechoszczno.pl należy wysłać link z wynikiem z biegu przeszkodowego o dystansie 5/10 km najpóźniej do 22.04.2019 r.

 

IX. Pomiar czasu elektroniczny

 

 

X. OPŁATA STARTOWA I ZGŁOSZENIA

  1. Opłaty:

- do 22.04.2019r.         

- z koszulką 70 zł

- w dniu imprezy w biurze zawodów (bez mega fajnej koszulki) 80 zł

 

  1. Zgłoszenia elektroniczne na stronie: www.sport-time.com.pl do dnia 22.04.2019 do godz. 23:59 lub do wyczerpania liczby miejsc (400).
  2. Zgłoszenie jest ważne w momencie rejestracji on-line i jednocześnie uiszczenia opłaty startowej.
  3. Zgłoszenia i rejestracja udziału w zawodach są równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.
  4. Wpłaty należy dokonać na konto:

 

Stowarzyszania Klub Sportowy Aktywne Choszczno

BGŻ BNP PARIBAS

74 2030 0045 1110 0000 0423 1950

W tytule podać: imię, nazwisko, rok urodzenia, 4TBP

  1. Zgłoszenia w dniu imprezy nie później niż do 1 godziny przed rozpoczęciem rywalizacji w biurze zawodów, które będzie mieścić się w dużej Hali Sportowej przy basenie.
  2. Prawo startu w biegu mają wszyscy chętni w wieku od 18 lat posiadający aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o nie posiadaniu przeciwwskazań do udziału w zawodach i starcie na własną odpowiedzialność.
  3. Osoby nieletnie w dniu zawodów muszą mieć ukończone 16 lat, mogą zostać dopuszczone do startu za zgodą opiekuna prawnego (po podpisaniu pisemnego oświadczenia w biurze zawodów).
  4. Dodatkowe informacje pod nr. tel. 535191440, 600041983

XI. KLASYFIKACJE

OPEN:

 

POWIAT CHOSZCZNO (najszybsza mieszkanka i  mieszkaniec powiatu):

 

SŁUŻB  MUNDUROWYCH

(weryfikacja okazaniu legitymacji służbowej się w Biurze Zawodów):
„4. Bieg o puchar Dowódcy Garnizonu Choszczno”

 

XII. NAGRODY

 

W KATEGORII OPEN:

-Za miejsca I – III puchary,

K/M I   – 500 ZŁ

K/M II  – 300 ZŁ

K/M III – 200 ZŁ

 

W KATEGORII:

-Za miejsca I  puchary

K/M I – nagrody rzeczowe lub finansowe w zależności od pozyskanych sponsorów

 

 

W KATEGORII SŁUŻBY MUNDUROWE:

-Za miejsca I – III puchary,

K/M I-III – nagrody rzeczowe lub finansowe w zależności od pozyskanych sponsorów

 

 

-Nagrody kategorii OPEN nie dublują się z kategorią mieszkaniec powiatu choszczeńskiego oraz służby mundurowe,

-Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród
w wybranych przez siebie klasyfikacjach i kategoriach.

 

XIII. UCZESTNIK BIEGU OTRZYMA

-  medal okolicznościowy,

-  CHIP elektroniczny do pomiaru czasu zwrotny na mecie!!

-  posiłek regeneracyjny,

-  koszulka techniczna,

 

XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Stowarzyszenie Klub Sportowy Aktywne Choszczno, ul. Lipcowa 37/1, 73-200 Choszczno, NIP 5941603638 są administratorami danych osobowych zbieranych w celu organizacji i przeprowadzenia „4. Terenowy Bieg Przetrwania”. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a rodzaj pobieranych danych i sposób ich przetwarzania jest niezbędny do prawidłowej organizacji biegu. W celu wykonania umowy przekazujemy Państwa dane firmie Sport-Time, ul. Ks.Ruta 85/1, 72-300 Gryfice NIP: 857-191-76-06 zajmującej się prowadzeniem zapisów na biegi oraz pomiarem czasu na zawodach. Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych, które są u nas przechowywane, a także prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia tych danych lub ich przeniesienia. W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania czy kasowania danych oraz w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania określonych danych, prosimy o kontakt z administratorem danych:  Stowarzyszenie Klub Sportowy Aktywne Choszczno, ul. Lipcowa 37/1, 73-200 Choszczno, NIP 5941603638. Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

XV. UBEZPIECZENIE 

-Organizator posiada ubezpieczenie OC.                                                                                      -Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Sędzią Głównym zawodów będzie Łukasz Przybysz,
- impreza odbędzie się bez względu na pogodę, zgodnie z przepisami PZLA,
- wszyscy uczestnicy biegu muszą posiadać widoczne numery startowe, przymocowane z przodu do koszulek,
- uczestnicy biegu mają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności i stosowania się do przepisów ruchu drogowego podczas biegu gdyż odbywa się on w ruchu ulicznym oraz w miejscach turystycznych szlaków pieszych,
- zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt,
- zastrzegamy sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora,

- zgłoszenie protestu może mieć miejsce do 30 min po ogłoszeniu wyników po dokonaniu wpłaty 200 zł do Organizatora Zawodów, 

- opłata startowa jest przeznaczona na organizację zawodów i nie jest równoznaczna z zakupem pakiety startowego,
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

- we wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Dyrektor biegu.

XVII. ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO ZMIAN W REGULAMINIE.

 

Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy

TEL. 535191440, 600 041 983

kontakt@aktywnechoszczno.pl