Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Regulamin Zawodów "4. MARSZ NORDIC WALKING AKTYWNYCH"

R E G U L A M I N

„4. MARSZU NORDIC WALKING AKTYWNYCH”

 

ZAŁOŻENIA IMPREZY

Dystans ok. 6 km dookoła jeziora „Klukom”.

Start i meta: Plac Witosa.

Limit startujących:

• 150 osób w marszu Nordic Walking

 

 

I. CEL IMPREZY

• Promocja powiatu choszczeńskiego na terenie kraju.

• Popularyzacja marszu NW jako aktywnej formy ruchowej.

• Promocja zdrowego stylu życia.

• Promocja walorów turystycznych powiatu choszczeńskiego.

 

II. TERMIN

Sobota – 11.05.2019 r.

Godz. 10:00

 

III. MIEJSCE

Choszczno, ul. B. Chrobrego, Plac Witosa

 

BIURO ZAWODÓW I DEPOZYT:

- Duża hala sportowa przy Zespole Szkół nr 1

(wejście przy basenie)

Możliwość odbioru pakietów w dniu 10.05.2019 r. (piątek) w godz. 16:00 – 20:00

 

IV. ORGANIZATOR

Starostwo Powiatowe w Choszcznie

Stowarzyszenie Klub Sportowy „Aktywne Choszczno”

 

V. WSPÓŁORGANIZATOR

Centrum Rekreacyjno Sportowe

 

VI. PATRON MEDIALNY

E-cho Sp. z o. o. Choszczno

GRAFIT - Agencja Reklamy

ARES – usługi poligraficzne

Hot Point

 

VII. TRASA I DYSTANS

1.Dystans marszu: ok. 6 km

2.Trasa marszu obejmuje ścieżkę utwardzoną dookoła jeziora Klukom.

3. Przy biurze zawodów znajdować się będzie punkt pomocy medycznej.

4.W przypadku kontuzji uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.

 

VIII. PROGRAM

07:00 – otwarcie biura zawodów duża hala sportowa przy basenie.

09:30 – zamknięcie biura zawodów,

09:45 – rozgrzewka   

10:00 – START „4. Marszu Nordic Walking Aktywnych” 

11.30 – koniec zawodów,

12:00 – uroczyste podsumowanie marszu

 

LIMIT CZASOWY NA UKOŃCZENIE MARSZU WYNOSI 1,5 GODZINY

PO UPŁYWIE CZASU ZAWODNIK NIE BĘDZIE KLASYFIKOWANY

 

IX. Pomiar czasu elektroniczny

 

X. OPŁATA STRTOWA I ZGŁOSZENIA

  1. Opłaty:

- do 22.04.2019r. – 55 zł (z koszulka techniczną)

- w dniu imprezy w biurze zawodów - 65 zł (bez mega fajnej koszulki)

 

  1. Zgłoszenia elektroniczne na stronie: www.sport-time.com.pl do dnia 22.04.2019 do godz. 23:59 lub do wyczerpania liczby miejsc (150).
  2. Zgłoszenie jest ważne w momencie rejestracji on-line i jednocześnie uiszczenia opłaty startowej.
  3.  Zgłoszenia i rejestracja udziału w zawodach są równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.
  4. Wpłaty należy dokonać na konto:

 

Stowarzyszania Klub Sportowy Aktywne Choszczno

BGŻ BNP PARIBAS

 74 2030 0045 1110 0000 0423 1950

W tytule podać: imię, nazwisko, rok urodzenia, NW

 

  1. Zgłoszenia w dniu imprezy nie później niż 1 godzinę przed rozpoczęciem rywalizacji w biurze zawodów, które będzie mieścić dużej hali sportowej.
  2. Prawo startu w marszu mają wszyscy chętni w wieku od 18 lat posiadający aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o nie posiadaniu przeciwwskazań do udziału w zawodach i starcie na własną odpowiedzialność.
  3. Osoby nieletnie w dniu zawodów muszą mieć ukończone 16 lat i mogą zostać dopuszczone do startu za zgodą opiekuna prawnego (po podpisaniu pisemnego oświadczenia w biurze zawodów).
  4. Dodatkowe informacje pod numerem tel. 535191440, 600041983

XI. KLASYFIKACJE

OPEN:

WIEKOWE:

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE (ON)

 

XII. NAGRODY

W KATEGORII OPEN:

-Za miejsca I – III puchary,

-Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie klasyfikacjach i kategoriach w zależności od uzyskanego sponsoringu.

 

XIII. UCZESTNIK MARSZU OTRZYMA

-  medal okolicznościowy.

-  numer startowy z agrafkami,
-  CHIP elektroniczny do pomiaru czasu zwrotny na mecie!!

-  posiłek regeneracyjny

-  koszulka techniczna

 

XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Stowarzyszenie Klub Sportowy Aktywne Choszczno, ul. Lipcowa 37/1, 73-200 Choszczno, NIP 5941603638 są administratorami danych osobowych zbieranych w celu organizacji
i przeprowadzenia „4. Marsz Nordic Walking Aktywnych”. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a rodzaj pobieranych danych i sposób ich przetwarzania jest niezbędny do prawidłowej organizacji biegu. W celu wykonania umowy przekazujemy Państwa dane firmie Sport-Time, ul. Ks.Ruta 85/1, 72-300 Gryfice NIP: 857-191-76-06 zajmującej się prowadzeniem zapisów na biegi oraz pomiarem czasu na zawodach. Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych, które są u nas przechowywane, a także prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia tych danych lub ich przeniesienia. W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania czy kasowania danych oraz w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania określonych danych, prosimy o kontakt z administratorem danych:  Stowarzyszenie Klub Sportowy Aktywne Choszczno, ul. Lipcowa 37/1, 73-200 Choszczno, NIP 5941603638. Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

XV. UBEZPIECZENIE 

-Organizator posiada ubezpieczenie OC.                                                                                      -Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Sędzią Głównym zawodów będzie Łukasz Przybył.
- impreza odbędzie się bez względu na pogodę, zgodnie z przepisami PZLA,
- wszyscy uczestnicy marszu NW muszą posiadać widoczne numery startowe przymocowane z przodu do koszulek,
- uczestnicy marszu mają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności i stosowania się do przepisów ruchu drogowego podczas marszu gdyż odbywa się on w ruchu ulicznym oraz w miejscach turystycznych szlaków pieszych,
- zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt,
- zastrzegamy sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora,
- zgłoszenie protestu może mieć miejsce  do 30 min po ogłoszeniu wyników po dokonaniu wpłaty 200 zł do Organizatora Zawodów,
- opłata startowa jest przeznaczona na organizację zawodów i nie jest równoznaczna z zakupem pakiety startowego,
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
- we wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Dyrektor biegu.

XVII. ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO ZMIAN
W REGULAMINIE.

Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy

TEL. 535191440, 600 041 983
kontakt@aktywnechoszczno.pl