Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Regulamin Zawodów "2 Skolwińska Mila"

2 Skolwińska Mila

Regulamin

 

1. Cel zawodów:

2. Organizator:

3. Współorganizator:

4. Patronat honorowy:

5. Patronat medialny:

6. Termin i miejsce:

Plan godzinowy Skolwińska Mila:

Godz. 11.00 – Otwarcie Imprezy

Godz. 11.15 – Bieg 1 fali (pierwszej z 17 fal)

Godz. 13.15 – Bieg 17 fali (ostatniej z 17 fal)

Ok. godz. 13.45 – Podsumowanie zawodów i wręczenie nagród dla zwycięzców

(w przypadku mniejszej ilości fal czas dekoracji może ulec przesunięciu)

7. Sponsorzy i partnerzy:

8. Zasady uczestnictwa:

9. Uczestnictwo:

od 26.03.2022 o godz. 00:00 (sobota) do 03.04.2022 (niedziela) do godz. 23:59 – opłata 30 zł

od 04.04.2022 o godz. 00:00 (poniedziałek) do 30.04.2022 (sobota) do godz. 23:59 – opłata 35 zł

od 01.05.2022 o godz. 00:00 (niedziela) do 21.05.2022 (sobota) do godz. 23:59 – opłata 40 zł

10. Trasa oraz dystans biegu:

11. Pomiar czasu:

12. Klasyfikacja końcowa:

13. Nagrody:

14. Zasady finansowania:

15. Postanowienia końcowe:

16. Kontakt:

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu biegu Skolwińska Mila

 1. Organizator biegu przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Uczestników. W tym celu z należytą starannością dobiera i stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administratorem zbioru danych osobowych jest Stowarzyszenie Skolwin i My
 3. Podanie przez Usługobiorców danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych (imię, nazwisko, adres korespondencji) jest niezbędne do świadczenia Usług.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Usługobiorców, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych Usługodawców koniecznych do realizacji Usług.
 5. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W tym celu należy skontaktować się ze Stowarzyszenie Skolwin i My
 6. Dane podawane przez Usługobiorców wykorzystywane są w celu realizacji Usług świadczonych w związku z zawartą z Stowarzyszenie Skolwin i My umową o świadczenie usług drogą elektroniczną. Ponadto, dane Usługobiorców wykorzystywane są w celach, dla których wyrazili oni odrębną zgodę.
 7. Po zakończeniu korzystania przez Usługobiorców z Usług, Stowarzyszenie Skolwin i My przetwarzać będzie tylko te dane dotyczące Usługobiorców, które są:
  a. niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
  b. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę, wyłącznie za zgodą Usługobiorcy
  c. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi,
  d. w przypadkach dopuszczonych przez przepisy prawa.
 8. Dane uczestników mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy Usługobiorca spełnia i realizuje wymagane przez Warunki i przepisy prawne wymagania i zasady.
 9. Stowarzyszenie Skolwin i My zapewnia Usługobiorcom prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
  a. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych zbiorze danych,
  b. uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
  c. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że Stowarzyszenie Skolwin i My jest zobowiązana do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,
  d. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
  e. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
  f. wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację,
  g. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych innemu administratorowi danych.
 10. Stowarzyszenie Skolwin i My zapewnia Usługobiorcom dostęp do aktualnej informacji o:
  a. udostępnianych przez usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną,
  b. podmiocie, któremu powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym, terminie przekazania, jeżeli usługodawca zawarł z tym podmiotem umowę o powierzenie do przetwarzania danych.