Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Regulamin Zawodów "XIX MIESZKOWICKA NADODRZAŃSKA DZIESIĄTKA"

XIX MIESZKOWICKA NADODRZAŃSKA DZIESIĄTKA
 
 
20.04.2024
 
     B I E G  P A M I Ę C I   N A R O D O W E J
Pod patronatem Dowódcy 5 Pułku Inżynieryjnego
im. Generała Ignacego Prądzyńskiego – Szczecin Podjuchy i Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
 
 
REGULAMIN XIX
MIESZKOWICKIEJ NADODRZAŃSKIEJ DZIESIĄTKI
STARE ŁYSOGÓRKI 2024
 

1.  Organizatorzy:

 

2. Współorganizatorzy

 • Urząd Miejski w Mieszkowicach
 • Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Mieszkowicach
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Łysogórkach
 • Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej

 

3. Termin, miejsce i trasa biegu

 • Bieg odbędzie się 20.04.2024 r. godz. 15:30  (sobota) w Starych Łysogórkach  (woj. zachodniopomorskie).
 • Start i meta przy Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej - oddział w Starych Łysogórkach (po zakończeniu uroczystości na Cmentarzu Wojennym)
 • Trasa biegu 12 km
 • Trasa biegu 12 km wytyczona jest droga wojewódzką 126
 • Oznakowany każdy 1 kilometr trasy.
 • Pomoc medyczna.
 • Nawierzchnia: trasa 12 km: asfalt

 

ZOBACZ TRASĘ BIEGU - KLIKNIJ TUTAJ

TRASA NORDIC WALKING - KLIKNIJ TUTAJ

 

4.  Biuro zawodów

Weryfikacja: zbieranie podpisanych oświadczeń, wydawanie numerów startowych,
godz. 12:30-14:30 przy muzeum w Starych Łysogórkach

 

5.Uczestnicy

W biegu mogą uczestniczyć osoby które:

 • do dnia 20.04.2024 roku ukończyły 16 lat i udokumentują swoją tożsamość oraz złożą organizatorowi pisemne oświadczenie o starcie w biegu na własną odpowiedzialność lub za pisemną zgodą prawnych opiekunów
 • zapoznają się z regulaminem imprezy oraz złożą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu
 • Osobom przyjętym przez organizatora poza limitem nie gwarantuje się pamiątkowego medalu i koszulki.

 

6. Elektroniczny pomiar czasu

 • W biegu i marszu obowiązywał będzie pomiar czasu. Ustalenia kolejności będą dokonywane elektronicznie za pomocą chipów (montowanych do buta). Każdy zawodnik otrzyma wiadomość tekstową SMS z czasem pokonania dystansu.

WAŻNE! Po biegu chip należy zwrócić do organizatora.

 

7.  Klasyfikacja:

    1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.

 

    2. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych:

 • kobiety:

          K – 16  (16-29 lat)

          K – 30  (30-39 lat)

          K - 40 (40-49 lat)

          K – 50+ (50 i więcej lat)

 • mężczyźni:

   M – 16  (16-29 lat)

   M – 30  (30-39 lat)

   M – 40  (40-49 lat)

   M – 50  (50-59 lat)

   M – 60  (60-69 lat)

   M – 70+ (70 i więcej lat)

 

    3. Klasyfikacja dodatkowa:

 • najmłodszy zawodnik
 • najstarszy zawodnik
 • najlepszy żołnierz (kobieta i mężczyzna)
 • najlepszy zawodnik z Gminy Mieszkowice (kobieta i mężczyzna)

 

KLASYFIKACJA MARSZU NORDIC WALKING  6 KM:

1. Nagrody w marszu na 6 km za zajęcie I-III miejsca z podziałem na kategorie kobiet i mężczyzn (bez podziału na kategorie wiekowe) otrzymują: statuetki lub puchary NAGRODY

2. Najlepsi zawodnicy i zawodniczki z Gminy Mieszzkowice: (I – III miejsce) pamiątkowe statuetki lub puchary i nagrody

 

8.  Zgłoszenia:

 • poprzez    formularz    zgłoszeniowy    dostępny    na    stronie    www.mieszkowice.pl lub www.sport-time.com.pl 
 • w    dniu    zawodów:    przy muzeum w Starych  Łysogórkach  w   godz.   12:30-14:30 , limit uczestników biegu = 190  limit uczestników marszu 60 osób
 • Zgłoszenie należy dokonać do 10.04.2024 r. na stronie internetowej: www.sport-time.com.pl 
 • Osoby, które dokonają wpłaty po 15 kwietnia  zobowiązane są do posiadania
   i okazania w biurze zawodów dowodu wpłaty.
 • Każdy zawodnik, który zgłosi chęć uczestnictwa w zawodach oraz dokona wpłaty otrzyma okolicznościowy medal i pamiątkową koszulkę.
 • Osobom, które zgłoszą się po terminie, organizator nie gwarantuje wyżej wymienionych nagród.

 

9. Zasady finansowania

 •  koszty organizacyjne biegu ponosi organizator,
 •  koszty uczestnictwa pokrywają uczestnicy biegu,
 • Opłata startowa wynosi:
  a) 60,00 zł do 10.04.2024 r. (wpłata na konto)
  b) 80,00 zł wpłata w dniu biegu, w biurze zawodów
 • c) 60,00 marsz 6 km
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 • Osoby zgłoszone, które nie dokonają opłaty startowej w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, zostaną usunięte z listy startowej biegu.
 •  Dokonanie opłaty startowej będzie widoczne w ciągu 24 godz. (dni robocze), na liście zgłoszeniowej.

Opłaty startowe należy dokonać na konto: Bank Spółdzielczy w Chojnie O/Mieszkowice 57 9370 1033 0209 4038 2000 0001 TYTUŁ WPŁATY: XIX MIESZKOWICKA 10 imię i nazwisko w terminie 10 dni od daty dokonania zgłoszenia (liczy się data zaksięgowania opłaty na podanym koncie) lub przez płatność dotpay

 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi

 

10. Zasady bezpiecznego zachowania się podczas biegu

Każdy uczestnik „Mieszkowickiej Nadodrzańskiej Dziesiątki" powinien:

 • zapoznać    się   z    zasadami    bezpieczeństwa    przed    przystąpieniem    do    biegu
 • bezwzględnie dostosować się do zasad ruchu drogowego i zaleceń osób odpowiedzialnych za organizację i zabezpieczenie biegu

 

11. Nagrody:

 • zdobywcy miejsca I-III w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają nagrody pieniężne (900,700,500) puchary, medale, dyplomy
 • zdobywcy miejsca I-III w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe statuetki, dyplomy
 • najstarszy  i  najmłodszy  uczestnik  oraz   najlepszy  żołnierz (kobieta i mężczyzna)  otrzymają  pamiątkowe statuetki, medale i dyplomy
 • najlepszy  uczestnik  biegu (kobieta i mężczyzna)  z  Gminy  Mieszkowice 
 • każdy  uczestnik  biegu  otrzyma  pamiątkowy  dyplom, medal  i komunikat  końcowy
 • loteria numerów  uczestników - wśród  biegaczy,  którzy  ukończą  bieg  rozlosowane    

      zostaną nagrody, loteria odbędzie się po dekoracji zwycięzców biegu.

 

Nagrody   nie   dublują    się –  zawodnicy    nagrodzeni   w   kategorii   generalnej   kobiet  i mężczyzn nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.

 

12. Pozostałe informacje:

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy odniesione w trakcie imprezy.

• Organizator zaleca, aby zawodnicy ubezpieczyli się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.

• Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania

• Przyjęcie numeru startowego uważa się za jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.

• Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną

• Organizator zapewnia wodę niegazowaną na trasie biegu i mecie.

• Każdy zawodnik biegu otrzyma bon żywnościowy na posiłek regeneracyjny.

• Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.

• Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

 Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie,  które zostaną podane do wiadomości najpóźniej w dniu biegu.

• Prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych lub nieujętych w regulaminie należy wyłącznie do organizatora.

 

 

Oświadczenie zawodników:

            Oświadczam, że zostałem(łam) poinformowany(na) o prawie wglądu do moich danych oraz do złożenia wniosków o ich poprawienie. Przekazanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w XVIII Mieszkowickiej Nadodrzańskiej Dziesiątki .

            Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym do ich udostępnienia przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Mieszkowicach, w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno - reklamowych wydawanych przez organizatora. Ponadto, wyrażam zgodę na przekazywanie mi za pomocą poczty elektronicznej informacji o przyszłych imprezach Organizatora, a także do gromadzenia moich danych do potrzeb administracyjnych i analitycznych.

            Wyrażam także zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video. Na podstawie par.2 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001r. w sprawie szczególnych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oświadczam, że jestem zdolny(a) i nie występują w przypadku mojej osoby przeciwwskazania zdrowotne do udziału w XIX Mieszkowickiej Nadodrzańskiej Dziesiątki.

 

Zgłoszenie się do zawodów jest równoznaczne z akceptacją powyższego oświadczenia.

 

Ze sportowym pozdrowieniem!

 

Dyrektor biegu

Katarzyna Kupczyk

tel 91 414 53 39 , kom 798 075 890