Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

2 Skolwińska Mila

2 Skolwińska Mila

Regulamin

 

1. Cel zawodów:

 • Bieg towarzyszący imprezie Skolwińskie Przebudzenie Mocy
 • popularyzacja biegania na 1 milę jako najprostszej formy ruchu
 • promocja rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia szczególnie po okresie wzmożonej pracy zdalnej;
 • promowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Skolwina,  Szczecina i Polic;
 • umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej;
 • poznanie uroków terenów zielonych i rekreacyjnych Skolwina

2. Organizator:

 • Stowarzyszenie Skolwin i My

3. Współorganizator:

 • Rada Osiedla Skolwin

4. Patronat honorowy:

 •  

5. Patronat medialny:

 • Skolwin info
 • Szczecinskie24.pl

6. Termin i miejsce:

 • Szczecin, 11.06.2022
 • Polana rekreacyjna z Torem rolkowym przy przystanku na ul. Orłowskiej nż 21 obok ulicy Stołczyńskiej w Szczecinie

Plan godzinowy Skolwińska Mila:

Godz. 11.00 – Otwarcie Imprezy

Godz. 11.15 – Bieg 1 fali (pierwszej z 17 fal)

Godz. 13.15 – Bieg 17 fali (ostatniej z 17 fal)

Ok. godz. 13.45 – Podsumowanie zawodów i wręczenie nagród dla zwycięzców

(w przypadku mniejszej ilości fal czas dekoracji może ulec przesunięciu)

7. Sponsorzy i partnerzy:

 • Przystanek Północ
 • Skolwin Info
 • Ampio Smart Home
 • Pauland Snails Ślimak Szczeciński
 • Brandt Auto
 • Cukiernia Różowa
 • Masar - Wędliny z Akademii

8. Zasady uczestnictwa:

 • w zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095);
 • uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji Biegu Skolwińska Mila oraz dokumentowania zawodów.

9. Uczestnictwo:

od 26.03.2022 o godz. 00:00 (sobota) do 03.04.2022 (niedziela) do godz. 23:59 – opłata 30 zł

od 04.04.2022 o godz. 00:00 (poniedziałek) do 30.04.2022 (sobota) do godz. 23:59 – opłata 35 zł

od 01.05.2022 o godz. 00:00 (niedziela) do 21.05.2022 (sobota) do godz. 23:59 – opłata 40 zł

 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
 • Zgłoszenie jest ważne po dokonaniu opłaty startowej.
 • Odbiór pakietów w dniu 10.06 piątek w godz. 17.00-19 w Maglu Stowarzyszenia„Skolwin i My” przy ulicy Stołczyńskiej 152 oraz 11.06.2021 (sobota) w godz. 10.00-10.45 w Biurze Zawodów na Polanie rekreacyjnej przy przystanku na ul. Orłowskiej nż 21 obok ulicy Stołczyńskiej w Szczecinie
 • Organizator ogłasza limit startujących w Skolwińskiej Mili – 70 osób (opłaconych)
 • Obowiązuje kolejność wpłat. Po osiągnięciu limitu zapisów system rejestracji zostanie zamknięty
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu uczestników biegu
 • Przelewy za opłatę startową wykonuje się podczas rejestracji poprzez system elektronicznych płatności Dotpay.
 • Każdy zawodnik, który podczas rejestracji poda numer telefonu (komórkowy), po biegu otrzyma wiadomość sms z uzyskanym przez siebie wynikiem oraz zajętym miejscem w klasyfikacji OPEN;
 • Każdy zawodnik, który zarejestruję się i dokona wpłaty do 20.05.2022 będzie mógł sam zdecydować co ma być napisane na jego unikatowym numerze startowym. Może to być imię / nazwisko / pseudonim – OGRANICZENIE 15 ZNAKÓW;
 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 • Istnieje możliwość w indywidualnych przypadkach przepisania pakietu startowego na inną osobę. Kontakt na adres: hawrylak@poczta.onet.pl

10. Trasa oraz dystans biegu:

 • Dystans: 1609,34 metrów (mila międzynarodowa/angielska).
 • Zawodnicy biegną od 4 do 6 osób falami dystans 1 mili co przekłada się na 4 okrążenia po bieżni asfaltowej długości 400 metrów.
 • Dobór zawodników do poszczególnych fal nastąpi w dniu zawodów za pomocą losowania
 • Szerokość toru wynosi 3 metry stąd ograniczenie w ilości zawodników w 1 fali
 • Trasa posiada ATEST.

11. Pomiar czasu:

 • Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności na mecie wykona firma Sport-time - www.sport-time.com.pl
 • podstawą klasyfikacji jest pomiar czasu wykonywany przez firmę Sport-Time,
 • zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera);

12. Klasyfikacja końcowa:

 • W klasyfikacji OPEN dekorowanych będzie trzech zawodników oraz zawodniczek, którzy w klasyfikacji końcowej uzyskają najlepsze czasy z poszczególnych fal na 1609,34 metrów;
 • W klasyfikacji wiekowej będą nagrodzeni pierwsi zawodnicy w kategoriach wiekowych: M20, M30, M40, M50, M60, K20, K30, K40, K50, K60. Dekoracje nie dublują się z klasyfikacją open
 • Dodatkowo prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa dla najlepszych czterech pomiarów czasu danej drużyny
 • Dodatkowo prowadzona będzie klasyfikacja wśród mieszkańców Skolwina za 1-3 miejsce open (kobiet i mężczyzn);
 • Po biegu będzie wydrukowana klasyfikacja końcowa z uzyskanymi czasami, oraz na stronie www.sport-time.com.pl

13. Nagrody:

 • w kategorii OPEN Biegu na 1609,34 metrów kobiet i mężczyzn za miejsca I-III statuetka (wyk. Fanaberia Stolarska);
 • każdy uczestnik biegu, który ukończy dystans 1 mili  otrzyma pamiątkowy unikatowy medal;
 • każdy uczestnik biegu otrzyma w pakiecie startowym: numer startowy, agrafki, batonik.

14. Zasady finansowania:

 • koszty organizacji pokrywają organizatorzy.

15. Postanowienia końcowe:

 • Na miejscu zawodów będzie możliwe pozostawienie depozytu i odbiór rzeczy na podstawie numeru startowego. Zawodnik musi sam zapewnić sobie torbę do przechowania depozytu.
 • Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne;
 • Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;
 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;
 • Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce;
 • decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne;
 • uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji;
 • wszystkie kwestie sporne nie opisane w regulaminie rozstrzyga Organizator;
 • w kwestiach nie ujętych regulaminem lub spornych decyduje organizator.
 • Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. O ochronie danych osobowych) przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród (cel przetwarzania). Przetwarzanie danych obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z miejscowością, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, rok urodzenia, płeć, nazwę teamu/klubu, uzyskany podczas zawodów wynik- w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów
  (Dz. U. 2018r. Poz. 1000 t.j.)oraz RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016*679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

16. Kontakt:

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu biegu Skolwińska Mila

 1. Organizator biegu przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Uczestników. W tym celu z należytą starannością dobiera i stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administratorem zbioru danych osobowych jest Stowarzyszenie Skolwin i My
 3. Podanie przez Usługobiorców danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych (imię, nazwisko, adres korespondencji) jest niezbędne do świadczenia Usług.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Usługobiorców, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych Usługodawców koniecznych do realizacji Usług.
 5. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W tym celu należy skontaktować się ze Stowarzyszenie Skolwin i My
 6. Dane podawane przez Usługobiorców wykorzystywane są w celu realizacji Usług świadczonych w związku z zawartą z Stowarzyszenie Skolwin i My umową o świadczenie usług drogą elektroniczną. Ponadto, dane Usługobiorców wykorzystywane są w celach, dla których wyrazili oni odrębną zgodę.
 7. Po zakończeniu korzystania przez Usługobiorców z Usług, Stowarzyszenie Skolwin i My przetwarzać będzie tylko te dane dotyczące Usługobiorców, które są:
  a. niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
  b. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę, wyłącznie za zgodą Usługobiorcy
  c. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi,
  d. w przypadkach dopuszczonych przez przepisy prawa.
 8. Dane uczestników mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy Usługobiorca spełnia i realizuje wymagane przez Warunki i przepisy prawne wymagania i zasady.
 9. Stowarzyszenie Skolwin i My zapewnia Usługobiorcom prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
  a. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych zbiorze danych,
  b. uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
  c. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że Stowarzyszenie Skolwin i My jest zobowiązana do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,
  d. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
  e. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
  f. wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację,
  g. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych innemu administratorowi danych.
 10. Stowarzyszenie Skolwin i My zapewnia Usługobiorcom dostęp do aktualnej informacji o:
  a. udostępnianych przez usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną,
  b. podmiocie, któremu powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym, terminie przekazania, jeżeli usługodawca zawarł z tym podmiotem umowę o powierzenie do przetwarzania danych.
Lokalizacja/Data zawodów:
Szczecin
Zapisy do :
21/05/2022 23:59:00

Aktualności